ფილტრი

ფილტრაციისთვის პარამეტრებს აყენებს.

ფილტრის კრიტერიუმი

You can define a default filter for the data by filtering, for example, field names, using a combination of logical expressions arguments.

ოპერატორი

Select a logical operator for the filter.

ველის დასახელება

Select the field that you want to use in the filter. If field names are not available, the column labels are listed.

პირობა

Select an operator to compare the Field name and Value entries.

შემდეგი ოპერაციებია ხელმისაწვდომი:

პირობები:

=

ტოლია

<

ნაკლებია ვიდრე

>

მეტია ვიდრე

<=

ნაკლებია ან ტოლია

>=

მეტია ან ტოლია

<>

არაა ტოლი


მნიშვნელობა

Select the value that you want to compare to the selected field.

პარამეტრები

ასახავს ან მალავს გაფილტვრის დამატებით პარამეტრებს.

Please support us!