დამოკიდებულებების ამოშლა

Deletes one level of tracer arrows created with Trace Dependents.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Tools - Detective - Remove Dependents.


Please support us!