დამატება

ამატებს მიმდინარე მონიშვნას საბეჭდათ განსაზღვრულ არეს.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Format - Print Ranges - Add.


Please support us!