სახელების შექმნა

საშუალებას გაძლევთ ავტომატურად დაარქვათ სახელი რამდენიმე დიაპაზონს.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Create.


Select the area containing all the ranges that you want to name. Then choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Create. This opens the Create Names dialog, from which you can select the naming options that you want.

სახელების შექმნა

Defines which part of the spreadsheet is to be used for creating the name.

ზედა რიგი

Creates the range names from the header row of the selected range. Each column receives a separated name and cell reference.

მარცხენა სვეტი

Creates the range names from the entries in the first column of the selected sheet range. Each row receives a separated name and cell reference.

ქვედა რიგი

Creates the range names from the entries in the last row of the selected sheet range. Each column receives a separated name and cell reference.

მარჯვენა სვეტი

Creates the range names from the entries in the last column of the selected sheet range. Each row receives a separated name and cell reference.

Please support us!