სტატისტიკური ფუნქციები ნაწილი ოთხი

[text/scalc/01/func_averageif.xhp#averageif_head not found].

Returns the arithmetic mean of all cells in a range that satisfy a given condition. The AVERAGEIF function sums up all the results that match the logical test and divides this sum by the quantity of selected values.

[text/scalc/01/func_averageifs.xhp#averageifs_head not found].

Returns the arithmetic mean of all cells in a range that satisfy given multiple criteria. The AVERAGEIFS function sums up all the results that match the logical tests and divides this sum by the quantity of selected values.

AVEDEV

Returns the average of the absolute deviations of data points from their mean. Displays the diffusion in a data set.

Syntax

AVEDEV(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=AVEDEV(A1:A50)

AVERAGE

აბრუნებს არგუმენტთა საშუალო არითმეტიკულს.

Syntax

AVERAGE(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=AVERAGE(A1:A50)

AVERAGEA

აბრუნებს არგუმენტთა საშუალო არითმეტიკულს. ტექსტის მნიშვნელობაა 0.

Syntax

AVERAGEA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

=AVERAGEA(A1:A50)

MAX

აბრუნებს არგუმენტთა სიიდან მაქსიმალურ მნიშვნელობას.

Returns 0 if no numeric value and no error was encountered in the cell range(s) passed as cell reference(s). Text cells are ignored by MIN() and MAX(). The functions MINA() and MAXA() return 0 if no value (numeric or text) and no error was encountered. Passing a literal string argument to MIN() or MAX(), e.g. MIN("string"), still results in an error.

Syntax

MAX(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=MAX(A1;A2;A3;50;100;200) returns the largest value from the list.

=MAX(A1:B100) returns the largest value from the list.

MAXA

აბრუნებს არგუმენტთა სიიდან მაქსიმალურ მნიშვნელობას. MAX-სგან განსხვავებით აქ შეიძლება ტექსტიც იყოს, რომლის მნიშვნელობაა 0.

The functions MINA() and MAXA() return 0 if no value (numeric or text) and no error was encountered.

Syntax

MAXA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

=MAXA(A1;A2;A3;50;100;200;"Text") returns the largest value from the list.

=MAXA(A1:B100) returns the largest value from the list.

MEDIAN

Returns the median of a set of numbers. In a set containing an uneven number of values, the median will be the number in the middle of the set and in a set containing an even number of values, it will be the mean of the two values in the middle of the set.

Syntax

MEDIAN(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

for an odd number: =MEDIAN(1;5;9;20;21) returns 9 as the median value.

ლუწი რიცხვისთვის: =MEDIAN(1; 5; 9; 20) აბრუნებს შუა ორი მნიშვნელობის საშუალო არითმეტიკულს 5-ს და 9-ს არის 7.

MIN

არგუმენტთა სიიდან აბრუნებს უმცირეს მნიშვნელობას.

Returns 0 if no numeric value and no error was encountered in the cell range(s) passed as cell reference(s). Text cells are ignored by MIN() and MAX(). The functions MINA() and MAXA() return 0 if no value (numeric or text) and no error was encountered. Passing a literal string argument to MIN() or MAX(), e.g. MIN("string"), still results in an error.

Syntax

MIN(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=MIN(A1:B100) returns the smallest value in the list.

MINA

არგუმენტთა სიიდან აბრუნებს უდიდეს მნიშვნელობას. აქ შეიძლება ტექსტის შეყვანაც. ტექსტის მნიშვნელობაა 0.

The functions MINA() and MAXA() return 0 if no value (numeric or text) and no error was encountered.

Syntax

MINA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

=MINA(1;"Text";20) returns 0.

=MINA(A1:B100) returns the smallest value in the list.

MODE

Returns the most common value in a data set. If there are several values with the same frequency, it returns the smallest value. An error occurs when a value doesn't appear twice.

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

MODE(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=MODE(A1:A50)

MODE.MULT

Returns a vertical array of the statistical modes (the most frequently occurring values) within a list of supplied numbers.

Syntax

MODE.MULT(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

warning

As the MODE.MULT function returns an array of values, it must be entered as an array formula. If the function is not entered as an array formula, only the first mode is returned, which is the same as using the MODE.SNGL function.


Example

=MODE.MULT(A1:A50)

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.MODE.MULT

MODE.SNGL

Returns the most frequently occurring, or repetitive, value in an array or range of data. If there are several values with the same frequency, it returns the smallest value. An error occurs when a value doesn't appear twice.

Syntax

MODE.SNGL(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

warning

If the data set contains no duplicate data points, MODE.SNGL returns the #VALUE! error value.


Example

=MODE.SNGL(A1:A50)

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.MODE.SNGL

NEGBINOMDIST

აბრუნებს უარყოფით ბინომინალურ განაწილებას.

Syntax

NEGBINOMDIST(X; R; SP)

X ასახავს წარუმატებელი ცდების შედეგებს.

R ასახავს წარმატებელი ცდების შედეგებს.

SP არის ცდის წარმატების ალბათობა.

Example

=NEGBINOMDIST(1;1;0.5) returns 0.25.

NEGBINOMDIST

აბრუნებს უარყოფით ბინომინალურ განაწილებას.

Syntax

NEGBINOM.DIST(X; R; SP; Cumulative)

X ასახავს წარუმატებელი ცდების შედეგებს.

R ასახავს წარმატებელი ცდების შედეგებს.

SP არის ცდის წარმატების ალბათობა.

C = 0 გამოთვლის სიმკვრივის ფუნქციას C = 1 განაწილება.

Example

=NEGBINOM.DIST(1;1;0.5;0) returns 0.25.

=NEGBINOM.DIST(1;1;0.5;1) returns 0.75.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.NEGBINOM.DIST

NORMDIST

აბრუნებს ნორმალური კუმულაციური განაწილების ინვერსიას.

Syntax

NORMDIST(Number; Mean; StDev [; C])

Number is the value of the distribution based on which the normal distribution is to be calculated.

საშუალო არის განაწილების საშუალო.

STDEV არის ნორმალური განაწილების სტანდარტული გადახრა.

C = 0 გამოთვლის სიმკვრივის ფუნქციას C = 1 განაწილება.

Example

=NORMDIST(70;63;5;0) returns 0.03.

=NORMDIST(70;63;5;1) returns 0.92.

NORMDIST

აბრუნებს ნორმალური კუმულაციური განაწილების ინვერსიას.

Syntax

NORMDIST(რიცხვი; მნიშვნელობა; STDEV; C)

Number is the value of the distribution based on which the normal distribution is to be calculated.

საშუალო არის განაწილების საშუალო.

STDEV არის ნორმალური განაწილების სტანდარტული გადახრა.

C = 0 გამოთვლის სიმკვრივის ფუნქციას C = 1 განაწილება.

Example

=NORM.DIST(70;63;5;0) returns 0.029945493.

=NORM.DIST(70;63;5;1) returns 0.9192433408.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.NORM.DIST

NORMINV

აბრუნებს ნორმალური კუმულაციური განაწილების ინვერსიას.

Syntax

NORMINV(რიცხვი; მნიშვნელობა; STDEV)

რიცხვი ასახავს ალბათონის მნიშვნელობას ნორმალური განაწილების ინვერსიისთვის.

საშუალო ასახავს ნორმალური განაწილების საშუალოს.

STDEV ასახავს ნორმალური განაწილების სტანდარტულ გადახრას.

Example

=NORMINV(0.9;63;5) returns 69.41. If the average egg weighs 63 grams with a standard deviation of 5, then there will be 90% probability that the egg will not be heavier than 69.41g grams.

NORMINV

აბრუნებს ნორმალური კუმულაციური განაწილების ინვერსიას.

Syntax

NORMINV(რიცხვი; მნიშვნელობა; STDEV)

რიცხვი ასახავს ალბათონის მნიშვნელობას ნორმალური განაწილების ინვერსიისთვის.

საშუალო ასახავს ნორმალური განაწილების საშუალოს.

STDEV ასახავს ნორმალური განაწილების სტანდარტულ გადახრას.

Example

=NORM.INV(0.9;63;5) returns 69.4077578277. If the average egg weighs 63 grams with a standard deviation of 5, then there will be 90% probability that the egg will not be heavier than 69.41g grams.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.NORM.INV

PEARSON

აბრუნებს r კორელაციის კოეფიციენტის პირსონის ნამრავლს.

Syntax

PEARSON(მონაცემები_1; მონაცემები_2)

მონაცემები_1 მონაცემთა პირველი წყობის მასივს ასახავს.

მონაცემები_2 მონაცემთა მეორე წყობის მასივს ასახავს.

Example

=PEARSON(A1:A30; B1:B30) აბრუნებს მონაცემთა ორივე წყობისთვის პირსონის კორელაციის კოეფიციენტს.

PERCENTILE

Returns the alpha-percentile of data values in an array. A percentile returns the scale value for a data series which goes from the smallest (Alpha=0) to the largest value (alpha=1) of a data series. For Alpha = 25%, the percentile means the first quartile; Alpha = 50% is the MEDIAN.

Syntax

PERCENTILE(მონაცემები;ალფა)

მონაცემები მონაცემთა მასივის ასახვა.

Alpha represents the percentage of the scale between 0 and 1.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=PERCENTILE(A1:A50;0.1) represents the value in the data set, which equals 10% of the total data scale in A1:A50.

PERCENTILE.EXC

Returns the Alpha'th percentile of a supplied range of values for a given value of Alpha, within the range 0 to 1 (exclusive). A percentile returns the scale value for a data series which goes from the smallest (Alpha=0) to the largest value (Alpha=1) of a data series. For Alpha = 25%, the percentile means the first quartile; Alpha = 50% is the MEDIAN.

warning

If Alpha is not a multiple of 1/(n+1), (where n is the number of values in the supplied array), the function interpolates between the values in the supplied array, to calculate the percentile value. However, if Alpha is less than 1/(n+1) or Alpha is greater than n/(n+1), the function is unable to interpolate, and so returns an error.


note

The difference between PERCENTILE.INC and PERCENTILE.EXC is that, in the PERCENTILE.INC function the value of alpha is within the range 0 to 1 inclusive, and in the PERCENTILE.EXC function, the value of alpha is within the range 0 to 1 exclusive.


Syntax

PERCENTILE(მონაცემები;ალფა)

მონაცემები მონაცემთა მასივის ასახვა.

Alpha represents the percentage of the scale between 0 and 1.

Example

=PERCENTILE.EXC(A1:A50;10%) represents the value in the data set, which equals 10% of the total data scale in A1:A50.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.PERCENTILE.EXC

PERCENTILE.INC

Returns the alpha-percentile of data values in an array. A percentile returns the scale value for a data series which goes from the smallest (Alpha=0) to the largest value (alpha=1) of a data series. For Alpha = 25%, the percentile means the first quartile; Alpha = 50% is the MEDIAN.

note

The difference between PERCENTILE.INC and PERCENTILE.EXC is that, in the PERCENTILE.INC function the value of alpha is within the range 0 to 1 inclusive, and in the PERCENTILE.EXC function, the value of alpha is within the range 0 to 1 exclusive.


Syntax

PERCENTILE(მონაცემები;ალფა)

მონაცემები მონაცემთა მასივის ასახვა.

Alpha represents the percentage of the scale between 0 and 1.

Example

=PERCENTILE.INC(A1:A50;0.1) represents the value in the data set, which equals 10% of the total data scale in A1:A50.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.PERCENTILE.INC

PERCENTRANK

აბრუნებს შერჩევასი მნიშვნელობის პროცენტულ რანგს.

Syntax

PERCENTRANK(Data; Value [; Significance])

მონაცემი ასახავს შერჩევაში მონაცემთა მასივს.

მნიშვნელობა ასახავს მნიშვნელობას რომლის პროცენტული რანგი უნდა დადგინდეს.

Significance An optional argument that specifies the number of significant digits that the returned percentage value is rounded to. If omitted, a value of 3 is used.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=PERCENTRANK(A1:A50;50) returns the percentage rank of the value 50 from the total range of all values found in A1:A50. If 50 falls outside the total range, an error message will appear.

PERCENTRANK.EXC

Returns the relative position, between 0 and 1 (exclusive), of a specified value within a supplied array.

note

The difference between PERCENTRANK.INC and PERCENTRANK.EXC is that PERCENTRANK.INC calculates a value in the range 0 to 1 inclusive, whereas the PERCENTRANK.EXC function calculates a value in the range 0 to 1 exclusive.


Syntax

PERCENTRANK.EXC(Data; Value [; Significance])

მონაცემი ასახავს შერჩევაში მონაცემთა მასივს.

მნიშვნელობა ასახავს მნიშვნელობას რომლის პროცენტული რანგი უნდა დადგინდეს.

Significance An optional argument that specifies the number of significant digits that the returned percentage value is rounded to.

Example

=PERCENTRANK.EXC(A1:A50;50) returns the percentage rank of the value 50 from the total range of all values found in A1:A50. If 50 falls outside the total range, an error message will appear.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.PERCENTRANK.EXC

PERCENTRANK.INC

Returns the relative position, between 0 and 1 (inclusive), of a specified value within a supplied array.

note

The difference between PERCENTRANK.INC and PERCENTRANK.EXC is that PERCENTRANK.INC calculates a value in the range 0 to 1 inclusive, whereas the PERCENTRANK.EXC function calculates a value in the range 0 to 1 exclusive.


Syntax

PERCENTRANK.INC(Data; Value [; Significance])

მონაცემი ასახავს შერჩევაში მონაცემთა მასივს.

მნიშვნელობა ასახავს მნიშვნელობას რომლის პროცენტული რანგი უნდა დადგინდეს.

Significance An optional argument that specifies the number of significant digits that the returned percentage value is rounded to.

Example

=PERCENTRANK.INC(A1:A50;50) returns the percentage rank of the value 50 from the total range of all values found in A1:A50. If 50 falls outside the total range, an error message will appear.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.PERCENTRANK.INC

PHI

Returns the value of the probability density function for a given value considering the standard normal distribution.

Syntax

PHI(Number)

Number is the value for which the probability density function is calculated.

Example

=PHI(2.25) returns 0.0317.

=PHI(-2.25) also returns 0.0317 because the normal distribution is symmetrical.

=PHI(0) returns 0.3989.

tip

Calling PHI(Number) is equivalent to calling NORMDIST(Number,0,1,FALSE()) or NORM.S.DIST(Number;FALSE()), hence using the standard normal distribution with mean equal to 0 and standard deviation equal to 1 with the Cumulative argument set to False.


POISSON

აბრუნებს პოიზონის განაწილებას.

Syntax

POISSON(Number; Mean [; C])

რიცხვი ასახავს მნიშვნელობას, რომელზე დაყრდნობით გამოითვლება პოიზონის განაწილება.

საშუალო ასახავს პოიზონის განაწილების საშუალო მნისვნელობას.

C (optional) = 0 or False calculates the density function; C = 1 or True calculates the distribution. When omitted, the default value True is inserted when you save the document, for best compatibility with other programs and older versions of LibreOffice.

Example

=POISSON(60;50;1) returns 0.93.

POISSON.DIST

აბრუნებს პოიზონის განაწილებას.

Syntax

POISSON.DIST(Number; Mean ; Cumulative)

რიცხვი ასახავს მნიშვნელობას, რომელზე დაყრდნობით გამოითვლება პოიზონის განაწილება.

საშუალო ასახავს პოიზონის განაწილების საშუალო მნისვნელობას.

Cumulative = 0 or False to calculate the probability mass function; Cumulative = 1, True, or any other non-zero value to calculate the cumulative distribution function.

Example

=POISSON.DIST(60;50;1) returns 0.9278398202.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.POISSON.DIST

QUARTILE

აბრუნებს მონაცემთა წყობის კვარტილს.

Syntax

QUARTILE(მონაცემები; ტიპი)

მონაცემი ასახავს შერჩევაში მონაცემთა მასივს.

ტიპი ასახავს კვარტილის ტიპს. (0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIAN), 3 = 75% and 4 = MAX.)

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=QUARTILE(A1:A50;2) returns the value of which 50% of the scale corresponds to the lowest to highest values in the range A1:A50.

QUARTILE.EXC

Returns a requested quartile of a supplied range of values, based on a percentile range of 0 to 1 exclusive.

note

The difference between QUARTILE.INC and QUARTILE.EXC is that the QUARTILE.INC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 inclusive, whereas the QUARTILE.EXC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 exclusive.


Syntax

QUARTILE(მონაცემები; ტიპი)

Data represents the range of data values for which you want to calculate the specified quartile.

Type An integer between 1 and 3, representing the required quartile. (if type = 1 or 3, the supplied array must contain more than 2 values)

Example

=QUARTILE.EXC(A1:A50;2) returns the value of which 50% of the scale corresponds to the lowest to highest values in the range A1:A50.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.QUARTILE.EXC

QUARTILE.INC

აბრუნებს მონაცემთა წყობის კვარტილს.

note

The difference between QUARTILE.INC and QUARTILE.EXC is that the QUARTILE.INC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 inclusive, whereas the QUARTILE.EXC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 exclusive.


Syntax

QUARTILE(მონაცემები; ტიპი)

მონაცემი ასახავს შერჩევაში მონაცემთა მასივს.

ტიპი ასახავს კვარტილის ტიპს. (0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIAN), 3 = 75% and 4 = MAX.)

Example

=QUARTILE.INC(A1:A50;2) returns the value of which 50% of the scale corresponds to the lowest to highest values in the range A1:A50.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.QUARTILE.INC

Please support us!