სტატისტიკური ფუნქციები ნაწილი სამი

CONFIDENCE

Returns the (1-alpha) confidence interval for a normal distribution.

Syntax

CONFIDENCE(ალფა; STDEV; ზომა)

Alpha is the level of the confidence interval.

STDEV არის სრულ მოსახლეობაში სტანდარტული გადახრა.

ზომა არის მოსახლეობის სრული ზომა.

Example

=CONFIDENCE(0.05;1.5;100) gives 0.29.

CONFIDENCE

Returns the (1-alpha) confidence interval for a Student's t distribution.

Syntax

CONFIDENCE(ალფა; STDEV; ზომა)

Alpha is the level of the confidence interval.

STDEV არის სრულ მოსახლეობაში სტანდარტული გადახრა.

ზომა არის მოსახლეობის სრული ზომა.

Example

=CONFIDENCE.T(0.05;1.5;100) gives 0.2976325427.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CONFIDENCE.T

CONFIDENCE.NORM

Returns the (1-alpha) confidence interval for a normal distribution.

Syntax

CONFIDENCE(ალფა; STDEV; ზომა)

Alpha is the level of the confidence interval.

STDEV არის სრულ მოსახლეობაში სტანდარტული გადახრა.

ზომა არის მოსახლეობის სრული ზომა.

Example

=CONFIDENCE.NORM(0.05;1.5;100) gives 0.2939945977.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CONFIDENCE.NORM

CORREL

აბრუნებს მონაცემთა ორ წყობაში კორელაციის კოეფიციენტს.

Syntax

CORREL(მონაცემები_1; მონაცემები_2)

მონაცემი_1 არის მონაცემთა პირველი წყობა.

მონაცემი_2 არის მონაცემთა მეორე წყობა.

Example

=CORREL(A1:A50;B1:B50) calculates the correlation coefficient as a measure of the linear correlation of the two data sets.

COVAR

Returns the covariance of the product of paired deviations.

Syntax

COVAR(მონაცემები_1; მონაცემები_2)

მონაცემი_1 არის მონაცემთა პირველი წყობა.

მონაცემი_2 არის მონაცემთა მეორე წყობა.

Example

=COVAR(A1:A30;B1:B30)

COVARIANCE.P

Returns the covariance of the product of paired deviations, for the entire population.

Syntax

COVARIANCE.P(Data1; Data2)

მონაცემი_1 არის მონაცემთა პირველი წყობა.

მონაცემი_2 არის მონაცემთა მეორე წყობა.

Example

=COVARIANCE.P(A1:A30;B1:B30)

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.COVARIANCE.P

COVARIANCE.S

Returns the covariance of the product of paired deviations, for a sample of the population.

Syntax

COVARIANCE.S(Data1; Data2)

მონაცემი_1 არის მონაცემთა პირველი წყობა.

მონაცემი_2 არის მონაცემთა მეორე წყობა.

Example

=COVARIANCE.S(A1:A30;B1:B30)

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.COVARIANCE.S

CRITBINOM

Returns the smallest value for which the cumulative binomial distribution is greater than or equal to a criterion value.

Syntax

CRITBINOM(Trials; SP; Alpha)

თვლა_1 ობიექტების სრული რაოდენობა.

SP არის ცდის წარმატების ალბათობა.

Alpha is the threshold probability to be reached or exceeded.

Example

=CRITBINOM(100;0.5;0.1) yields 44.

KURT

Returns the kurtosis of a data set (at least 4 values required).

Syntax

KURT(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least four values.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=KURT(A1;A2;A3;A4;A5;A6)

LARGE

აბრუნებს მონაცემთა წყობაში Rank_c-th უდიდეს მნიშვნელობას.

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

LARGE(მონაცემები; რანგი_c)

მონაცემი არის მონაცემთა უჯრათა დიაპაზონი.

RankC is the ranking of the value. If RankC is an array, the function becomes an array function.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=LARGE(A1:C50;2) gives the second largest value in A1:C50.

=LARGE(A1:C50;B1:B5) entered as an array function gives an array of the c-th largest value in A1:C50 with ranks defined in B1:B5.

LOGINV

აბრუნებს t-განაწილების ინვერსიას.

Syntax

LOGINV(Number [; Mean [; StDev]])

Number (required) is the probability value for which the inverse standard logarithmic distribution is to be calculated.

Mean (optional) is the arithmetic mean of the standard logarithmic distribution (defaults to 0 if omitted).

StDev (optional) is the standard deviation of the standard logarithmic distribution (defaults to 1 if omitted).

Example

=LOGINV(0.05;0;1) returns 0.1930408167.

LOGNORMDIST

აბრუნებს t-განაწილების ინვერსიას.

This function is identical to LOGINV and was introduced for interoperability with other office suites.

Syntax

LOGNORM.INV(Number ; Mean ; StDev)

რიცხვი არის ალბათობა რომლისთვისაც სტანდარტული ნორმალური გადახრა უნდა გამოითვალოს.

საშუალო სტანდარტული ლოგარითმული განაწილების საშუალო არითმეტიკული.

StDev (required) is the standard deviation of the standard logarithmic distribution.

Example

=LOGNORM.INV(0.05;0;1) returns 0.1930408167.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.LOGNORM.INV

LOGNORMDIST

აბრუნებს გამა განაწილების მნიშვნელობას.

Syntax

LOGNORMDIST(Number [; Mean [; StDev [; Cumulative]]])

რიცხვი არის ალბათობა რომლისთვისაც სტანდარტული ნორმალური გადახრა უნდა გამოითვალოს.

საშუალო სტანდარტული ლოგარითმული განაწილების საშუალო არითმეტიკული.

STDEV სტანდარტული ლოგარითმული განაწილების სტანდარტული გადახრა.

C = 0 გამოთვლის სიმკვრივის ფუნქციას C = 1 განაწილება.

Example

=LOGNORMDIST(0.1;0;1) returns 0.01.

LOGNORMDIST

აბრუნებს გამა განაწილების მნიშვნელობას.

Syntax

LOGNORM.DIST(Number; Mean; StDev; Cumulative)

რიცხვი არის ალბათობა რომლისთვისაც სტანდარტული ნორმალური გადახრა უნდა გამოითვალოს.

საშუალო სტანდარტული ლოგარითმული განაწილების საშუალო არითმეტიკული.

STDEV სტანდარტული ლოგარითმული განაწილების სტანდარტული გადახრა.

C = 0 გამოთვლის სიმკვრივის ფუნქციას C = 1 განაწილება.

Example

=LOGNORM.DIST(0.1;0;1;1) returns 0.0106510993.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.LOGNORM.DIST

SMALL

აბრუნებს მონაცემთა წყობაში Rank_c-th უმცირეს მნიშვნელობას.

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

SMALL(მონაცემები; რანგი_c)

მონაცემი არის მონაცემთა უჯრათა დიაპაზონი.

RankC is the rank of the value. If RankC is an array, the function becomes an array function.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=SMALL(A1:C50;2) gives the second smallest value in A1:C50.

=SMALL(A1:C50;B1:B5) entered as an array function gives an array of the c-th smallest value in A1:C50 with ranks defined in B1:B5.

Please support us!