ფინანსური ფუნქციები ნაწილი 3

COUPDAYBS

Returns the number of days from the first day of interest payment on a security until the settlement date.

Syntax

COUPDAYBS(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

Settlement is the date of purchase of the security.

ტექსტი თარიღი ჩართულია.

Frequency is the number of interest payments per year (1, 2 or 4).

ფუძე: ამოირჩევა პარამეტრების სიიდან და განსაზღვრავს როგორ გამოითვალოს წლები.

ფუძე

გამოთვლა

0 or missing

აშშ მეთოდი (NASD), 12 თვე, ყოველში 30 დღე

1

თვეებში დღეების ზუსტი რაოდენობა, ყოველ წელს დღეების ზუსტი რაოდენობა

2

თვეში დღეების ზუსტი რაოდენობა, წელიწადში 360 დღეა

3

თვეში დღეების ზუსტი რაოდენობა, წელიწადში 365 დღეა

4

ევროპული მეთოდი, 12 თვე ყოველში 30 დღე


Example

A security is purchased on 2001-01-25; the date of maturity is 2001-11-15. Interest is paid half-yearly (frequency is 2). Using daily balance interest calculation (basis 3) how many days is this?

=COUPDAYBS("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) returns 71.

COUPDAYS

Returns the number of days in the current interest period in which the settlement date falls.

Syntax

COUPDAYS(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

Settlement is the date of purchase of the security.

ტექსტი თარიღი ჩართულია.

Frequency is number of interest payments per year (1, 2 or 4).

ფუძე: ამოირჩევა პარამეტრების სიიდან და განსაზღვრავს როგორ გამოითვალოს წლები.

ფუძე

გამოთვლა

0 or missing

აშშ მეთოდი (NASD), 12 თვე, ყოველში 30 დღე

1

თვეებში დღეების ზუსტი რაოდენობა, ყოველ წელს დღეების ზუსტი რაოდენობა

2

თვეში დღეების ზუსტი რაოდენობა, წელიწადში 360 დღეა

3

თვეში დღეების ზუსტი რაოდენობა, წელიწადში 365 დღეა

4

ევროპული მეთოდი, 12 თვე ყოველში 30 დღე


Example

A security is purchased on 2001-01-25; the date of maturity is 2001-11-15. Interest is paid half-yearly (frequency is 2). Using daily balance interest calculation (basis 3) how many days are there in the interest period in which the settlement date falls?

=COUPDAYS("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) returns 181.

COUPDAYSNC

Returns the number of days from the settlement date until the next interest date.

Syntax

COUPDAYSNC(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

Settlement is the date of purchase of the security.

ტექსტი თარიღი ჩართულია.

Frequency is number of interest payments per year (1, 2 or 4).

ფუძე: ამოირჩევა პარამეტრების სიიდან და განსაზღვრავს როგორ გამოითვალოს წლები.

ფუძე

გამოთვლა

0 or missing

აშშ მეთოდი (NASD), 12 თვე, ყოველში 30 დღე

1

თვეებში დღეების ზუსტი რაოდენობა, ყოველ წელს დღეების ზუსტი რაოდენობა

2

თვეში დღეების ზუსტი რაოდენობა, წელიწადში 360 დღეა

3

თვეში დღეების ზუსტი რაოდენობა, წელიწადში 365 დღეა

4

ევროპული მეთოდი, 12 თვე ყოველში 30 დღე


Example

A security is purchased on 2001-01-25; the date of maturity is 2001-11-15. Interest is paid half-yearly (frequency is 2). Using daily balance interest calculation (basis 3) how many days are there until the next interest payment?

=COUPDAYSNC("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) returns 110.

COUPNCD

Returns the date of the first interest date after the settlement date. Format the result as a date.

Syntax

COUPNCD(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

Settlement is the date of purchase of the security.

ტექსტი თარიღი ჩართულია.

Frequency is number of interest payments per year (1, 2 or 4).

ფუძე: ამოირჩევა პარამეტრების სიიდან და განსაზღვრავს როგორ გამოითვალოს წლები.

ფუძე

გამოთვლა

0 or missing

აშშ მეთოდი (NASD), 12 თვე, ყოველში 30 დღე

1

თვეებში დღეების ზუსტი რაოდენობა, ყოველ წელს დღეების ზუსტი რაოდენობა

2

თვეში დღეების ზუსტი რაოდენობა, წელიწადში 360 დღეა

3

თვეში დღეების ზუსტი რაოდენობა, წელიწადში 365 დღეა

4

ევროპული მეთოდი, 12 თვე ყოველში 30 დღე


Example

A security is purchased on 2001-01-25; the date of maturity is 2001-11-15. Interest is paid half-yearly (frequency is 2). Using daily balance interest calculation (basis 3) when is the next interest date?

=COUPNCD("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) returns 2001-05-15.

COUPNUM

Returns the number of coupons (interest payments) between the settlement date and the maturity date.

Syntax

COUPNUM(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

Settlement is the date of purchase of the security.

ტექსტი თარიღი ჩართულია.

Frequency is the number of interest payments per year (1, 2 or 4).

ფუძე: ამოირჩევა პარამეტრების სიიდან და განსაზღვრავს როგორ გამოითვალოს წლები.

ფუძე

გამოთვლა

0 or missing

აშშ მეთოდი (NASD), 12 თვე, ყოველში 30 დღე

1

თვეებში დღეების ზუსტი რაოდენობა, ყოველ წელს დღეების ზუსტი რაოდენობა

2

თვეში დღეების ზუსტი რაოდენობა, წელიწადში 360 დღეა

3

თვეში დღეების ზუსტი რაოდენობა, წელიწადში 365 დღეა

4

ევროპული მეთოდი, 12 თვე ყოველში 30 დღე


Example

A security is purchased on 2001-01-25; the date of maturity is 2001-11-15. Interest is paid half-yearly (frequency is 2). Using daily balance interest calculation (basis 3) how many interest dates are there?

=COUPNUM("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) returns 2.

COUPPCD

Returns the date of the interest date prior to the settlement date. Format the result as a date.

Syntax

COUPPCD(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

Settlement is the date of purchase of the security.

ტექსტი თარიღი ჩართულია.

Frequency is the number of interest payments per year (1, 2 or 4).

ფუძე: ამოირჩევა პარამეტრების სიიდან და განსაზღვრავს როგორ გამოითვალოს წლები.

ფუძე

გამოთვლა

0 or missing

აშშ მეთოდი (NASD), 12 თვე, ყოველში 30 დღე

1

თვეებში დღეების ზუსტი რაოდენობა, ყოველ წელს დღეების ზუსტი რაოდენობა

2

თვეში დღეების ზუსტი რაოდენობა, წელიწადში 360 დღეა

3

თვეში დღეების ზუსტი რაოდენობა, წელიწადში 365 დღეა

4

ევროპული მეთოდი, 12 თვე ყოველში 30 დღე


Example

A security is purchased on 2001-01-25; the date of maturity is 2001-11-15. Interest is paid half-yearly (frequency is 2). Using daily balance interest calculation (basis 3) what was the interest date prior to purchase?

=COUPPCD("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) returns 2000-15-11.

FV

Returns the future value of an investment based on periodic, constant payments and a constant interest rate (Future Value).

Syntax

FV(Rate; NPer; Pmt [ ; [ PV ] [ ; Type ] ])

Rate is the periodic interest rate.

NPer is the total number of periods (payment period).

Pmt is the annuity paid regularly per period.

PV (optional) is the (present) cash value of an investment.

Type (optional) defines whether the payment is due at the beginning or the end of a period.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Example

What is the value at the end of an investment if the interest rate is 4% and the payment period is two years, with a periodic payment of 750 currency units. The investment has a present value of 2,500 currency units.

=FV(4%;2;750;2500) = -4234.00 currency units. The value at the end of the investment is 4234.00 currency units.

FVSCHEDULE

Calculates the accumulated value of the starting capital for a series of periodically varying interest rates.

Syntax

FVSCHEDULE(Principal; Schedule)

Principal is the starting capital.

Schedule is a series of interest rates, for example, as a range H3:H5 or as a (List) (see example).

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

1000 currency units have been invested in for three years. The interest rates were 3%, 4% and 5% per annum. What is the value after three years?

=FVSCHEDULE(1000;{0.03;0.04;0.05}) returns 1124.76.

INTRATE

Calculates the annual interest rate that results when a security (or other item) is purchased at an investment value and sold at a redemption value. No interest is paid.

Syntax

INTRATE(Settlement; Maturity; Investment; Redemption [; Basis])

Settlement is the date of purchase of the security.

ტექსტი თარიღი ჩართულია.

Investment is the purchase price.

Redemption is the selling price.

ფუძე: ამოირჩევა პარამეტრების სიიდან და განსაზღვრავს როგორ გამოითვალოს წლები.

ფუძე

გამოთვლა

0 or missing

აშშ მეთოდი (NASD), 12 თვე, ყოველში 30 დღე

1

თვეებში დღეების ზუსტი რაოდენობა, ყოველ წელს დღეების ზუსტი რაოდენობა

2

თვეში დღეების ზუსტი რაოდენობა, წელიწადში 360 დღეა

3

თვეში დღეების ზუსტი რაოდენობა, წელიწადში 365 დღეა

4

ევროპული მეთოდი, 12 თვე ყოველში 30 დღე


Example

A painting is bought on 1990-01-15 for 1 million and sold on 2002-05-05 for 2 million. The basis is daily balance calculation (basis = 3). What is the average annual level of interest?

=INTRATE("1/15/1990"; "5/5/2002"; 1000000; 2000000; 3) აბრუნებს 8.12%.

IPMT

Calculates the periodic amortizement for an investment with regular payments and a constant interest rate.

Syntax

IPMT(Rate; Period; NPer; PV [; FV [; Type]])

Rate is the periodic interest rate.

Period is the period, for which the compound interest is calculated. Period=NPER if compound interest for the last period is calculated.

NPer is the total number of periods, during which annuity is paid.

PV is the present cash value in sequence of payments.

FV (optional) is the desired value (future value) at the end of the periods.

Type is the due date for the periodic payments.

Example

What is the interest rate during the fifth period (year) if the constant interest rate is 5% and the cash value is 15,000 currency units? The periodic payment is seven years.

=IPMT(5%;5;7;15000) = -352.97 currency units. The compound interest during the fifth period (year) is 352.97 currency units.

NPER

Returns the number of periods for an investment based on periodic, constant payments and a constant interest rate.

Syntax

NPER(Rate; Pmt; PV [ ; [ FV ] [ ; Type ] ])

Rate is the periodic interest rate.

Pmt is the constant annuity paid in each period.

PV is the present value (cash value) in a sequence of payments.

FV (optional) is the future value, which is reached at the end of the last period.

Type (optional) is the due date of the payment at the beginning or at the end of the period.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Example

How many payment periods does a payment period cover with a periodic interest rate of 6%, a periodic payment of 153.75 currency units and a present cash value of 2.600 currency units.

=NPER(6%;153.75;2600) = -12,02. The payment period covers 12.02 periods.

ODDFPRICE

Calculates the price per 100 currency units par value of a security, if the first interest date falls irregularly.

Syntax

ODDFPRICE(Settlement; Maturity; Issue; FirstCoupon; Rate; Yield; Redemption; Frequency [; Basis])

Settlement is the date of purchase of the security.

ტექსტი თარიღი ჩართულია.

Issue is the date of issue of the security.

FirstCoupon is the first interest date of the security.

Rate is the annual rate of interest.

Yield is the annual yield of the security.

Redemption is the redemption value per 100 currency units of par value.

Frequency is number of interest payments per year (1, 2 or 4).

ფუძე: ამოირჩევა პარამეტრების სიიდან და განსაზღვრავს როგორ გამოითვალოს წლები.

ფუძე

გამოთვლა

0 or missing

აშშ მეთოდი (NASD), 12 თვე, ყოველში 30 დღე

1

თვეებში დღეების ზუსტი რაოდენობა, ყოველ წელს დღეების ზუსტი რაოდენობა

2

თვეში დღეების ზუსტი რაოდენობა, წელიწადში 360 დღეა

3

თვეში დღეების ზუსტი რაოდენობა, წელიწადში 365 დღეა

4

ევროპული მეთოდი, 12 თვე ყოველში 30 დღე


ODDFYIELD

Calculates the yield of a security if the first interest date falls irregularly.

Syntax

ODDFYIELD(Settlement; Maturity; Issue; FirstCoupon; Rate; Price; Redemption; Frequency [; Basis])

Settlement is the date of purchase of the security.

ტექსტი თარიღი ჩართულია.

Issue is the date of issue of the security.

FirstCoupon is the first interest period of the security.

Rate is the annual rate of interest.

Price is the price of the security.

Redemption is the redemption value per 100 currency units of par value.

Frequency is number of interest payments per year (1, 2 or 4).

ფუძე: ამოირჩევა პარამეტრების სიიდან და განსაზღვრავს როგორ გამოითვალოს წლები.

ფუძე

გამოთვლა

0 or missing

აშშ მეთოდი (NASD), 12 თვე, ყოველში 30 დღე

1

თვეებში დღეების ზუსტი რაოდენობა, ყოველ წელს დღეების ზუსტი რაოდენობა

2

თვეში დღეების ზუსტი რაოდენობა, წელიწადში 360 დღეა

3

თვეში დღეების ზუსტი რაოდენობა, წელიწადში 365 დღეა

4

ევროპული მეთოდი, 12 თვე ყოველში 30 დღე


ODDLPRICE

Calculates the price per 100 currency units par value of a security, if the last interest date falls irregularly.

Syntax

ODDLPRICE(Settlement; Maturity; LastInterest; Rate; Yield; Redemption; Frequency [; Basis])

Settlement is the date of purchase of the security.

ტექსტი თარიღი ჩართულია.

LastInterest is the last interest date of the security.

Rate is the annual rate of interest.

Yield is the annual yield of the security.

Redemption is the redemption value per 100 currency units of par value.

Frequency is number of interest payments per year (1, 2 or 4).

ფუძე: ამოირჩევა პარამეტრების სიიდან და განსაზღვრავს როგორ გამოითვალოს წლები.

ფუძე

გამოთვლა

0 or missing

აშშ მეთოდი (NASD), 12 თვე, ყოველში 30 დღე

1

თვეებში დღეების ზუსტი რაოდენობა, ყოველ წელს დღეების ზუსტი რაოდენობა

2

თვეში დღეების ზუსტი რაოდენობა, წელიწადში 360 დღეა

3

თვეში დღეების ზუსტი რაოდენობა, წელიწადში 365 დღეა

4

ევროპული მეთოდი, 12 თვე ყოველში 30 დღე


Example

Settlement date: February 7 1999, maturity date: June 15 1999, last interest: October 15 1998. Interest rate: 3.75 per cent, yield: 4.05 per cent, redemption value: 100 currency units, frequency of payments: half-yearly = 2, basis: = 0

The price per 100 currency units per value of a security, which has an irregular last interest date, is calculated as follows:

=ODDLPRICE("1999-02-07";"1999-06-15";"1998-10-15"; 0.0375; 0.0405;100;2;0) returns 99.87829.

ODDLYIELD

Calculates the yield of a security if the last interest date falls irregularly.

Syntax

ODDLYIELD(Settlement; Maturity; LastInterest; Rate; Price; Redemption; Frequency [; Basis])

Settlement is the date of purchase of the security.

ტექსტი თარიღი ჩართულია.

LastInterest is the last interest date of the security.

Rate is the annual rate of interest.

Price is the price of the security.

Redemption is the redemption value per 100 currency units of par value.

Frequency is number of interest payments per year (1, 2 or 4).

ფუძე: ამოირჩევა პარამეტრების სიიდან და განსაზღვრავს როგორ გამოითვალოს წლები.

ფუძე

გამოთვლა

0 or missing

აშშ მეთოდი (NASD), 12 თვე, ყოველში 30 დღე

1

თვეებში დღეების ზუსტი რაოდენობა, ყოველ წელს დღეების ზუსტი რაოდენობა

2

თვეში დღეების ზუსტი რაოდენობა, წელიწადში 360 დღეა

3

თვეში დღეების ზუსტი რაოდენობა, წელიწადში 365 დღეა

4

ევროპული მეთოდი, 12 თვე ყოველში 30 დღე


Example

Settlement date: April 20 1999, maturity date: June 15 1999, last interest: October 15 1998. Interest rate: 3.75 per cent, price: 99.875 currency units, redemption value: 100 currency units, frequency of payments: half-yearly = 2, basis: = 0

The yield of the security, that has an irregular last interest date, is calculated as follows:

=ODDLYIELD("1999-04-20";"1999-06-15"; "1998-10-15"; 0.0375; 99.875; 100;2;0) returns 0.044873 or 4.4873%.

RATE

Returns the constant interest rate per period of an annuity.

Syntax

RATE(NPer; Pmt; PV [ ; [ FV ] [ ; [ Type ] [ ; Guess ] ] ])

NPer is the total number of periods, during which payments are made (payment period).

Pmt is the constant payment (annuity) paid during each period.

PV is the cash value in the sequence of payments.

FV (optional) is the future value, which is reached at the end of the periodic payments.

Type (optional) is the due date of the periodic payment, either at the beginning or at the end of a period.

Guess (optional) determines the estimated value of the interest with iterative calculation.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Example

What is the constant interest rate for a payment period of 3 periods if 10 currency units are paid regularly and the present cash value is 900 currency units.

=RATE(3;-10;900) = -75.63% The interest rate is therefore 75.63%.

RRI

Calculates the interest rate resulting from the profit (return) of an investment.

Syntax

RRI(P;PV;FV)

P is the number of periods needed for calculating the interest rate.

PV is the present (current) value. The cash value is the deposit of cash or the current cash value of an allowance in kind. As a deposit value a positive value must be entered; the deposit must not be 0 or <0.

FV determines what is desired as the cash value of the deposit.

Example

For four periods (years) and a cash value of 7,500 currency units, the interest rate of the return is to be calculated if the future value is 10,000 currency units.

=RRI(4;7500;10000) = 7.46 %

The interest rate must be 7.46 % so that 7,500 currency units will become 10,000 currency units.

VDB

Returns the depreciation of an asset for a specified or partial period using a variable declining balance method.

Syntax

VDB(Cost; Salvage; Life; Start; End [; Factor [; NoSwitch]])

Cost is the initial value of an asset.

Salvage is the value of an asset at the end of the depreciation.

Life is the depreciation duration of the asset.

S is the start of the depreciation. A must be entered in the same date unit as the duration.

რაოდენობა არის განმეორებათა რაოდენობა.

ფაქტორი ტოლია double სისწრაფე.

NoSwitchis an optional parameter. NoSwitch = 0 (default) means a switch to linear depreciation. In NoSwitch = 1 no switch is made.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Example

What is the declining-balance double-rate depreciation for a period if the initial cost is 35,000 currency units and the value at the end of the depreciation is 7,500 currency units. The depreciation period is 3 years. The depreciation from the 10th to the 20th period is calculated.

VDB არის შორის 10 და 20 ტოლია.

XIRR

Calculates the internal rate of return for a list of payments which take place on different dates. The calculation is based on a 365 days per year basis, ignoring leap years.

If the payments take place at regular intervals, use the IRR function.

Syntax

XIRR(Values; Dates [; Guess])

მნიშვნელობები და a - და - თარიღი პირველი - დასაწყისი - ყველა სხვა თარიღი არა დუ ნებისმიერი - შეიცავს ეთ და და.

a შენატანი -თვის სისწრაფე - დაბრუნება ნაგულისხმევი ტოლია.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

Calculation of the internal rate of return for the following five payments (dates are in ISO 8601 format):

A

B

C

1

2001-01-01

-10000

Received

2

2001-02-01

2000

Deposited

3

2001-03-15

2500

4

2001-05-12

5000

5

2001-08-10

1000


=XIRR(B1:B5; A1:A5; 0.1) returns 0.1828 or 18.28%.

XNPV

Calculates the capital value (net present value) for a list of payments which take place on different dates. The calculation is based on a 365 days per year basis, ignoring leap years.

If the payments take place at regular intervals, use the NPV function.

Syntax

XNPV(სიხშირე;მნიშვნელობები;თარიღები)

Rate is the internal rate of return for the payments.

მნიშვნელობები და a - და - თარიღი პირველი - დასაწყისი - ყველა სხვა თარიღი არა დუ ნებისმიერი - შეიცავს ეთ და და.

Example

Calculation of the net present value for the above-mentioned five payments for a national internal rate of return of 6%.

=XNPV(0.06;B1:B5;A1:A5) returns 323.02.

ფინანსური ფუნქციები ნაწილი ორი

ფინანსური ფუნქციები ნაწილი ორი

Functions by Category

Please support us!