მათემატიკური ფუნქციები

ეს კატეგორია შეიცავს მათემატიკურ ფუნქციებს Calcსთვის. ფუნქციების ოსტატის გასახსნელად აირჩიეთ ფუნქციის ჩასმა.

[text/scalc/01/func_aggregate.xhp#aggregate_head not found].

This function returns an aggregate result of the calculations in the range. You can use different aggregate functions listed below. The Aggregate function enables you to omit hidden rows, errors, SUBTOTAL and other AGGREGATE function results in the calculation.

RAWSUBTRACT

Subtracts a set of numbers and gives the result without eliminating small roundoff errors.

HOUR

Return a numeric value calculated by a combination of three colors (red, green and blue) and the alpha channel, in the RGBA color system. The result depends on the color system used by your computer.

[text/scalc/01/func_sumifs.xhp#sumifs_head not found].

Returns the sum of the values of cells in a range that meets multiple criteria in multiple ranges.

SUM

Adds a set of numbers.

Syntax

SUM(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

tip

SUM ignores any text or empty cell within a range or array. If you suspect wrong results of the SUM function, look for text in the data ranges. Use the value highlighting feature to highlight the text contents in the range that may represent a number.


Example

If you enter the numbers 2; 3 and 4 in the Number 1; 2 and 3 text boxes, 9 will be returned as the result.

=SUM(A1;A3;B5) calculates the sum of the three cells. =SUM (A1:E10) calculates the sum of all cells in the A1 to E10 cell range.

AND-ით დაკავშირებული პირობები ფუნქცია SUM()-ით შემდეგ ნაერად შეიძლება იყოს:

მაგალითი თქვენ a ცხრილი სვეტი A შეიცავს თარიღი - B თქვენ -სკენ a ფორმულა -სკენ დაბრუნება - ყველა -თვის a თვე e g -თვის -სკენ თარიღი A1 -სკენ ტოლია C1 შეიცავს დასაწყისი თარიღი - -სკენ და C2 თარიღი ტოლია არა.

შემდეგი ფორმულის მასივის ფორმულად შეყვანა:

=SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)

In order to enter this as an array formula, you must press the Shift+ Enter keys instead of simply pressing the Enter key to close the formula. The formula will then be shown in the Formula bar enclosed in braces.

{=SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)}

The formula is based on the fact that the result of a comparison is 1 if the criterion is met and 0 if it is not met. The individual comparison results will be treated as an array and used in matrix multiplication, and at the end the individual values will be totaled to give the result matrix.

SUMSQ

Calculates the sum of the squares of a set of numbers.

Syntax

SUMSQ(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

If you enter the numbers 2; 3 and 4 in the Number 1; 2 and 3 arguments, 29 is returned as the result.

CONVERT_OOO

Converts a value from one unit of measurement to another unit of measurement. The conversion factors are given in a list in the configuration.

At one time the list of conversion factors included the legacy European currencies and the Euro (see examples below). We suggest using the new function EUROCONVERT for converting these currencies.

Syntax

CONVERT_OOO(value; "text"; "text")

Example

=CONVERT_OOO(100;"ATS";"EUR") returns the Euro value of 100 Austrian Schillings.

=CONVERT_OOO(100;"EUR";"DEM") converts 100 Euros into German Marks.

EUROCONVERT

Converts between old European national currency and to and from Euros.

Syntax

EUROCONVERT(Value; "From_currency"; "To_currency" [; full_precision [; triangulation_precision]])

Value is the amount of the currency to be converted.

From_currency and To_currency are the currency units to convert from and to respectively. These must be text, the official abbreviation for the currency (for example, "EUR"). The rates (shown per Euro) were set by the European Commission.

Full_precision is optional. If omitted or False, the result is rounded according to the decimals of the To currency. If Full_precision is True, the result is not rounded.

Triangulation_precision is optional. If Triangulation_precision is given and >=3, the intermediate result of a triangular conversion (currency1,EUR,currency2) is rounded to that precision. If Triangulation_precision is omitted, the intermediate result is not rounded. Also if To currency is "EUR", Triangulation_precision is used as if triangulation was needed and conversion from EUR to EUR was applied.

სახელი

=EUROCONVERT(100;"ATS";"EUR") converts 100 Austrian Schillings into Euros.

=EUROCONVERT(100;"EUR";"DEM") converts 100 Euros into German Marks.

PI

Returns 3.14159265358979, the value of the mathematical constant PI to 14 decimal places.

Syntax

PI()

Example

=PI() returns 3.14159265358979.

POWER

Returns a number raised to another number.

Syntax

POWER(Base; Exponent)

Returns Base raised to the power of Exponent.

The same result may be achieved by using the exponentiation operator ^:

Base^Exponent

note

=POWER(0,0) returns 1.


Example

=POWER(4;3) returns 64, which is 4 to the power of 3.

=4^3 also returns 4 to the power of 3.

MROUND

Returns a number rounded to the nearest multiple of another number.

Syntax

MROUND(რიცხვი; მამრავლი)

Returns Number rounded to the nearest multiple of Multiple.

An alternative implementation would be Multiple * ROUND(Number/Multiple).

Example

=MROUND(15.5;3) returns 15, as 15.5 is closer to 15 (= 3*5) than to 18 (= 3*6).

=MROUND(1.4;0.5) returns 1.5 (= 0.5*3).

RANDBETWEEN

Returns an integer random number in a specified range.

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Syntax

RANDBETWEEN(Bottom; Top)

Returns an integer random number between integers Bottom and Top (both inclusive).

This function produces a new random number each time Calc recalculates. To force Calc to recalculate manually press F9.

To generate random numbers which never recalculate, copy cells containing this function, and use Edit - Paste Special (with Paste All and Formulas not marked and Numbers marked).

Example

=RANDBETWEEN(20;30) returns an integer of between 20 and 30.

RANDBETWEEN.NV

Returns an non-volatile integer random number in a specified range.

tip

This function is available since LibreOffice 7.0.


Syntax

RANDBETWEEN.NV(Bottom; Top)

Returns an non-volatile integer random number between integers Bottom and Top (both inclusive). A non-volatile function is not recalculated at new input events or pressing F9. However, the function is recalculated when pressing F9 with the cursor on the cell containing the function, when opening the file, and when Top or Bottom are recalculated.

Example

=RANDBETWEEN.NV(20;30) returns a non-volatile integer between 20 and 30.

=RANDBETWEEN.NV(A1;30) returns a non-volatile integer between the value of cell A1 and 30. The function is recalculated when the contents of cell A1 change.

EXP

Returns e raised to the power of a number. The constant e has a value of approximately 2.71828182845904.

Syntax

EXP(რიცხვი)

რიცხვი არის ხარისხი რომელშიც e იქნება აყვანილი.

Example

=EXP(1) returns 2.71828182845904, the mathematical constant e to Calc's accuracy.

ATAN2

Returns the angle (in radians) between the x-axis and a line from the origin to the point (NumberX|NumberY).

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

ATAN2(NumberX; NumberY)

NumberX is the value of the x coordinate.

რიცხვი ფუნქციის მნიშვნელობა.

tip

Programming languages have usually the opposite order of arguments for their atan2() function.


ATAN2 returns the angle (in radians) between the x-axis and a line from the origin to the point (NumberX|NumberY)

Example

=ATAN2(-5;9) returns 2.07789 radians.

To get the angle in degrees apply the DEGREES function to the result.

=DEGREES(ATAN2(12.3;12.3)) returns 45. The tangent of 45 degrees is 1.

note

LibreOffice results 0 for ATAN2(0;0).


The function can be used in converting cartesian coordinates to polar coordinates.

=DEGREES(ATAN2(-8;5)) returns φ = 147.9 degrees

Cartesian coordinates to polar coordinates example

Open file with example:

CSC

Returns the cosecant of the given angle (in radians). The cosecant of an angle is equivalent to 1 divided by the sine of that angle

tip

This function is available since LibreOffice 3.5.


Syntax

COSH(რიცხვი)

Returns the (trigonometric) cosecant of Number, the angle in radians.

To return the cosecant of an angle in degrees, use the RADIANS function.

Example

=CSC(PI()/4) returns approximately 1.4142135624, the inverse of the sine of PI/4 radians.

=CSC(RADIANS(30)) returns 2, the cosecant of 30 degrees.

Open file with example:

COS

Returns the cosine of the given angle (in radians).

Syntax

COS(რიცხვი)

Returns the (trigonometric) cosine of Number, the angle in radians.

To return the cosine of an angle in degrees, use the RADIANS function.

Example

=COS(PI()*2) returns 1, the cosine of 2*PI radians.

=COS(RADIANS(60)) returns 0.5, the cosine of 60 degrees.

Open file with example:

COT

Returns the cotangent of the given angle (in radians).

Syntax

COT(რიცხვი)

Returns the (trigonometric) cotangent of Number, the angle in radians.

To return the cotangent of an angle in degrees, use the RADIANS function.

The cotangent of an angle is equivalent to 1 divided by the tangent of that angle.

მაგალითები

=COT(PI()/4) returns 1, the cotangent of PI/4 radians.

=COT(RADIANS(45)) returns 1, the cotangent of 45 degrees.

Open file with example:

FACT

Returns the factorial of a number.

Syntax

FACT(რიცხვი)

Returns Number!, the factorial of Number, calculated as 1*2*3*4* ... * Number.

=FACT(0) returns 1 by definition.

The factorial of a negative number returns the "invalid argument" error.

Example

=FACT(3) returns 6.

=FACT(0) returns 1.

MULTINOMIAL

Returns the factorial of the sum of the arguments divided by the product of the factorials of the arguments.

Syntax

MULTINOMIAL(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

=MULTINOMIAL(F11:H11) returns 1260, if F11 to H11 contain the values 2, 3 and 4. This corresponds to the formula =(2+3+4)! / (2!*3!*4!)

QUOTIENT

Returns the integer part of a division operation.

Syntax

QUOTIENT(ნუმერატორი;დენომინატორი)

Returns the integer part of Numerator divided by Denominator.

QUOTIENT is equivalent to INT(numerator/denominator) for same-sign numerator and denominator, except that it may report errors with different error codes. More generally, it is equivalent to INT(numerator/denominator/SIGN(numerator/denominator))*SIGN(numerator/denominator).

Example

=QUOTIENT(11;3) returns 3. The remainder of 2 is lost.

COMBIN

Returns the number of combinations for elements without repetition.

Syntax

COMBIN(Count1; Count2)

Count1 is the number of items in the set.

Count2 is the number of items to choose from the set.

COMBIN returns the number of ordered ways to choose these items. For example if there are 3 items A, B and C in a set, you can choose 2 items in 3 different ways, namely AB, AC and BC.

COMBIN implements the formula: Count1!/(Count2!*(Count1-Count2)!)

Example

=COMBIN(3;2) returns 3.

COMBINA

Returns the number of combinations of a subset of items including repetitions.

Syntax

COMBINA(Count1; Count2)

Count1 is the number of items in the set.

Count2 is the number of items to choose from the set.

COMBINA returns the number of unique ways to choose these items, where the order of choosing is irrelevant, and repetition of items is allowed. For example if there are 3 items A, B and C in a set, you can choose 2 items in 6 different ways, namely AA, AB, AC, BB, BC and CC.

COMBINA implements the formula: (Count1+Count2-1)! / (Count2!(Count1-1)!)

Example

=COMBINA(3;2) returns 6.

SQRT

Returns the positive square root of a number.

Syntax

SQRT(რიცხვი)

Returns the positive square root of Number.

Number must be positive.

Example

=SQRT(16) returns 4.

=SQRT(-16) returns an invalid argument error.

MOD

Returns the remainder when one integer is divided by another.

Syntax

MOD(გასაყოფი; გამყოფი)

For integer arguments this function returns Dividend modulo Divisor, that is the remainder when Dividend is divided by Divisor.

This function is implemented as Dividend - Divisor * INT(Dividend/Divisor) , and this formula gives the result if the arguments are not integer.

Example

=MOD(22;3) returns 1, the remainder when 22 is divided by 3.

=MOD(11.25;2.5) returns 1.25.

SEC

Returns the secant of the given angle (in radians). The secant of an angle is equivalent to 1 divided by the cosine of that angle

tip

This function is available since LibreOffice 3.5.


Syntax

SIN(რიცხვი)

Returns the (trigonometric) secant of Number, the angle in radians.

To return the secant of an angle in degrees, use the RADIANS function.

Example

=SEC(PI()/4) returns approximately 1.4142135624, the inverse of the cosine of PI/4 radians.

=SEC(RADIANS(60)) returns 2, the secant of 60 degrees.

Open file with example:

SIGN

Returns the sign of a number. Returns 1 if the number is positive, -1 if negative and 0 if zero.

Syntax

SIGN(რიცხვი)

რიცხვი რიცხვი, რომლის ნიშანიც უნდა განისაზღვროს.

Example

=SIGN(3.4) returns 1.

=SIGN(-4.5) returns -1.

SIN

Returns the sine of the given angle (in radians).

Syntax

SIN(რიცხვი)

Returns the (trigonometric) sine of Number, the angle in radians.

To return the sine of an angle in degrees, use the RADIANS function.

Example

=SIN(PI()/2) returns 1, the sine of PI/2 radians.

=SIN(RADIANS(30)) returns 0.5, the sine of 30 degrees.

Open file with example:

SQRTPI

Returns the square root of (PI times a number).

Syntax

SQRT(რიცხვი)

Returns the positive square root of (PI multiplied by Number).

This is equivalent to SQRT(PI()*Number).

Example

=SQRTPI(2) returns the squareroot of (2PI), approximately 2.506628.

TAN

Returns the tangent of the given angle (in radians).

Syntax

ATAN(რიცხვი)

Returns the (trigonometric) tangent of Number, the angle in radians.

To return the tangent of an angle in degrees, use the RADIANS function.

Example

=TAN(PI()/4) returns 1, the tangent of PI/4 radians.

=TAN(RADIANS(45)) returns 1, the tangent of 45 degrees.

Open file with example:

ROUNDDOWN

Rounds a number down, toward zero, to a certain precision.

Syntax

ROUNDDOWN(Number [; Count])

Returns Number rounded down (towards zero) to Count decimal places. If Count is omitted or zero, the function rounds down to an integer. If Count is negative, the function rounds down to the next 10, 100, 1000, etc.

This function rounds towards zero. See ROUNDUP and ROUND for alternatives.

Example

=ROUNDDOWN(1.234;2) returns 1.23.

=ROUNDDOWN(45.67;0) returns 45.

=ROUNDDOWN(-45.67) returns -45.

=ROUNDDOWN(987.65;-2) returns 900.

ROUND

Rounds a number to a certain number of decimal places.

Syntax

ROUND(Number [; Count])

Returns Number rounded to Count decimal places. If Count is omitted or zero, the function rounds to the nearest integer. If Count is negative, the function rounds to the nearest 10, 100, 1000, etc.

This function rounds to the nearest number. See ROUNDDOWN and ROUNDUP for alternatives.

Example

=ROUND(2.348;2) returns 2.35

=ROUND(-32.4834;3) returns -32.483. Change the cell format to see all decimals.

=ROUND(2.348;0) returns 2.

=ROUND(2.5) returns 3.

=ROUND(987.65;-2) returns 1000.

ROUNDUP

Rounds a number up, away from zero, to a certain precision.

Syntax

ROUNDUP(Number [; Count])

Returns Number rounded up (away from zero) to Count decimal places. If Count is omitted or zero, the function rounds up to an integer. If Count is negative, the function rounds up to the next 10, 100, 1000, etc.

This function rounds away from zero. See ROUNDDOWN and ROUND for alternatives.

Example

=ROUNDUP(1.1111;2) returns 1.12.

=ROUNDUP(1.2345;1) returns 1.3.

=ROUNDUP(45.67;0) returns 46.

=ROUNDUP(-45.67) returns -46.

=ROUNDUP(987.65;-2) returns 1000.

SERIESSUM

Sums the first terms of a power series.

SERIESSUM(x;n;m;c) = c1xn + c2xn+m + c3xn+2m + ... + cixn + (i-1)m.

Syntax

SERIESSUM(x; n; m; კოეფიციენტები)

X is the input value for the power series.

N is the initial power

M is the increment to increase N

კოეფიციენტები: კოეფიციენტების სერიები. ყოველი კოეფიციენტისთვის სერიების ჯამი იზრდება ერთი სექციით.

GCD_EXCEL2003

The result is the greatest common divisor of a list of numbers.

note

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Syntax

GCD_EXCEL2003(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

=GCD_EXCEL2003(5;15;25) returns 5.

LCM_EXCEL2003

The result is the lowest common multiple of a list of numbers.

note

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Syntax

LCM_EXCEL2003(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

=LCM_EXCEL2003(5;15;25) returns 75.

TRUNC

Truncates a number by removing decimal places.

Syntax

TRUNC(რიცხვი; თვლა)

Returns Number with at most Count decimal places. Excess decimal places are simply removed, irrespective of sign.

TRUNC(Number; 0) behaves as INT(Number) for positive numbers, but effectively rounds towards zero for negative numbers.

warning

The visible decimal places of the result are specified in - LibreOffice Calc - Calculate.


Example

=TRUNC(1.239;2) returns 1.23. The 9 is lost.

=TRUNC(-1.234999;3) returns -1.234. All the 9s are lost.

RAND

აბრუნებს 0-სა და 1-ს შორის შემთხვევით რიცხვს.

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Syntax

RAND()

This function produces a new random number each time Calc recalculates. To force Calc to recalculate manually press F9.

To generate random numbers which never recalculate, either:

Example

=RAND() returns a random number between 0 and 1.

RAND.NV

Returns a non-volatile random number between 0 and 1.

tip

This function is available since LibreOffice 7.0.


Syntax

RAND.NV()

This function produces a non-volatile random number on input. A non-volatile function is not recalculated at new input events. The function does not recalculate when pressing F9, except when the cursor is on the cell containing the function. The function is recalculated when opening the file.

Example

=RAND.NV() returns a non-volatile random number between 0 and 1.

LCM

აბრუნებს ერთი ან მეტი რიცხვის საერთო მამრავლს.

Syntax

LCM(Integer 1 [; Integer 2 [; … [; Integer 255]]])

Integer 1, Integer 2, … , Integer 255 are integers, references to cells or to cell ranges of integers.

Example

If you enter the numbers 512; 1024 and 2000 as Integer 1;2 and 3, then 128000 will be returned.

COTH

აბრუნებს მოცემული რიცხვის (კუთხის) ჰიპერბოლურ კოტანგენსს.

Syntax

COTH(რიცხვი)

Returns the hyperbolic cotangent of Number.

Example

=COTH(1) returns the hyperbolic cotangent of 1, approximately 1.3130.

Open file with example:

ACOT

აბრუნებს მოცემული რიცხვის შებრუნებულ ჰიპერბოლურ კოტანგენსს.

Syntax

ACOT(რიცხვი)

This function returns the inverse trigonometric cotangent of Number, that is the angle (in radians) whose cotangent is Number. The angle returned is between 0 and PI.

To return the angle in degrees, use the DEGREES function.

Example

=ACOT(1) returns 0.785398163397448 (PI/4 radians).

=DEGREES(ACOT(1)) returns 45. The tangent of 45 degrees is 1.

Open file with example:

ACOTH

აბრუნებს მოცემული რიცხვის შებრუნებულ ჰიპერბოლურ კოტანგენსს.

Syntax

ACOTH(რიცხვი)

This function returns the inverse hyperbolic cotangent of Number, that is the number whose hyperbolic cotangent is Number.

An error results if Number is between -1 and 1 inclusive.

Example

=ACOTH(1.1) returns inverse hyperbolic cotangent of 1.1, approximately 1.52226.

Open file with example:

LN

აბრუნებს ნატურალურ ლოგარითმს ფუძით e კონსტანტა. e კონსტანტას მნიშვნელობა დაახლოვებით არის 2.71828182845904.

Syntax

LN(რიცხვი)

რიცხვი არის მნიშვნელობა რომლის ნატურალური ლოგარითმი უნდა გამოითვალოს.

Example

=LN(3) returns the natural logarithm of 3 (approximately 1.0986).

=LN(EXP(321)) returns 321.

GCD

აბრუნებს ორი ან მეტი მთელი რიცხვის უდიდეს საერთო გამყოფს.

The greatest common divisor is the positive largest integer which will divide, without remainder, each of the given integers.

Syntax

GCD(Integer 1 [; Integer 2 [; … [; Integer 255]]])

Integer 1, Integer 2, … , Integer 255 are integers, references to cells or to cell ranges of integers.

Example

=GCD(16;32;24) gives the result 8, because 8 is the largest number that can divide 16, 24 and 32 without a remainder.

=GCD(B1:B3) where cells B1, B2, B3 contain 9, 12, 9 gives 3.

COSH

აბრუნებს რიცხვიის ჰიპერბოლურ კოსინუსს.

Syntax

COSH(რიცხვი)

Returns the hyperbolic cosine of Number.

Example

=COSH(0) returns 1, the hyperbolic cosine of 0.

Open file with example:

CSCH

აბრუნებს რიცხვიის ჰიპერბოლურ კოსინუსს.

tip

This function is available since LibreOffice 3.5.


Syntax

COSH(რიცხვი)

Returns the hyperbolic cosecant of Number.

Example

=CSCH(1) returns approximately 0.8509181282, the hyperbolic cosecant of 1.

Open file with example:

ABS

აბრუნებს რიცხვის აბსოლუტურ მნიშვნელობას.

Syntax

ABS(რიცხვი)

Number is the number whose absolute value is to be calculated. The absolute value of a number is its value without the +/- sign.

Example

=ABS(-56) returns 56.

=ABS(12) returns 12.

=ABS(0) returns 0.

LOG

აბრუნებს რიცხვის ლოგარითმს მითითებული ფუძით.

Syntax

LOG(Number [; Base])

რიცხვი მნიშვნელობა, რომლის ლოგარითმიც უნდა გამოითვალოს.

Base (optional) is the base for the logarithm calculation. If omitted, Base 10 is assumed.

Example

=LOG(10;3) returns the logarithm to base 3 of 10 (approximately 2.0959).

=LOG(7^4;7) returns 4.

LOG10

აბრუნებს რიცხვის ლოგარითმს ფუძით 10.

Syntax

LOG10(რიცხვი)

Returns the logarithm to base 10 of Number.

Example

=LOG10(5) returns the base-10 logarithm of 5 (approximately 0.69897).

ACOS

აბრუნებს რიცხვის შებრუნებულ ტრიგონომეტრიულ კოსინუსს.

Syntax

ACOS(რიცხვი)

This function returns the inverse trigonometric cosine of Number, that is the angle (in radians) whose cosine is Number. The angle returned is between 0 and PI.

To return the angle in degrees, use the DEGREES function.

Example

=ACOS(-1) returns 3.14159265358979 (PI radians)

=DEGREES(ACOS(0.5)) returns 60. The cosine of 60 degrees is 0.5.

Open file with example:

ASIN

აბრუნებს რიცხვის შებრუნებულ ტრიგონომეტრიულ სინუსს.

Syntax

ASIN (რიცხვი)

This function returns the inverse trigonometric sine of Number, that is the angle (in radians) whose sine is Number. The angle returned is between -PI/2 and +PI/2.

To return the angle in degrees, use the DEGREES function.

Example

=ASIN(0) returns 0.

=ASIN(1) returns 1.5707963267949 (PI/2 radians).

=DEGREES(ASIN(0.5)) returns 30. The sine of 30 degrees is 0.5.

Open file with example:

ATAN

აბრუნებს რიცხვის შებრუნებულ ტრიგონომეტრიულ ტანგენსს.

Syntax

ATAN(რიცხვი)

This function returns the inverse trigonometric tangent of Number, that is the angle (in radians) whose tangent is Number. The angle returned is between -PI/2 and PI/2.

To return the angle in degrees, use the DEGREES function.

Example

=ATAN(1) returns 0.785398163397448 (PI/4 radians).

=DEGREES(ATAN(1)) returns 45. The tangent of 45 degrees is 1.

Open file with example:

ACOSH

აბრუნებს რიცხვის შებრუნებულ ჰიპერბოლურ კოსინუსს.

Syntax

ACOSH(რიცხვი)

This function returns the inverse hyperbolic cosine of Number, that is the number whose hyperbolic cosine is Number.

Number must be greater than or equal to 1.

Example

=ACOSH(1) returns 0.

=ACOSH(COSH(4)) returns 4.

Open file with example:

ASINH

აბრუნებს რიცხვის შებრუნებულ ჰიპერბოლურ სინუსს.

Syntax

ASINH(რიცხვი)

This function returns the inverse hyperbolic sine of Number, that is the number whose hyperbolic sine is Number.

Example

=ASINH(-90) returns approximately -5.1929877.

=ASINH(SINH(4)) returns 4.

Open file with example:

ATANH

აბრუნებს რიცხვის შებრუნებულ ჰიპერბოლურ ტანგენსს.

Syntax

ATANH(რიცხვი)

This function returns the inverse hyperbolic tangent of Number, that is the number whose hyperbolic tangent is Number.

Number must obey the condition -1 < number < 1.

Example

=ATANH(0) returns 0.

Open file with example:

SECH

აბრუნებს რიცხვის ჰიპერბოლურ სინუსს.

tip

This function is available since LibreOffice 3.5.


Syntax

ASINH(რიცხვი)

Returns the hyperbolic secant of Number.

Example

=SECH(0) returns 1, the hyperbolic secant of 0.

Open file with example:

SINH

აბრუნებს რიცხვის ჰიპერბოლურ სინუსს.

Syntax

ASINH(რიცხვი)

Returns the hyperbolic sine of Number.

Example

=SINH(0) returns 0, the hyperbolic sine of 0.

Open file with example:

TANH

აბრუნებს რიცხვის ჰიპერბოლურ ტანგენსს.

Syntax

ATANH(რიცხვი)

Returns the hyperbolic tangent of Number.

Example

=TANH(0) returns 0, the hyperbolic tangent of 0.

Open file with example:

SUMIF

ამატებს უჯრებს მოცემული კრიტერიუმის მიხედვით. ეს ფუნქცია გამოიყენება დიაპაზონის მიმოხილვისთვის, როდესაც ეძებთ განსაზღვრულ მნიშვნელობას.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntax

SUMIF(Range; Criteria [; SumRange])

დიაპაზონი არის დიაპაზონი რომლისთვისაც კრიტერიუმი უნდა გააქტიურდეს.

Criteria is the cell in which the search criterion is shown, or the search criterion itself. If the criteria is written into the formula, it has to be surrounded by double quotes.

SumRange is the range from which values are summed. If this parameter has not been indicated, the values found in the Range are summed.

note

SUMIF supports the reference concatenation operator (~) only in the Criteria parameter, and only if the optional SumRange parameter is not given.


Example

To sum up only negative numbers: =SUMIF(A1:A10;"<0")

=SUMIF(A1:A10;">0";B1:B10) - sums values from the range B1:B10 only if the corresponding values in the range A1:A10 are >0.

See COUNTIF() for some more syntax examples that can be used with SUMIF().

INT

ამრგვალებს რიცხვს ქვემოთ შემდეგ მთელ რიცხვამდე.

Syntax

INT(რიცხვი)

Returns Number rounded down to the nearest integer.

Negative numbers round down to the integer below.

Example

=INT(5.7) returns 5.

=INT(-1.3) returns -2.

PRODUCT

არგუმენტებად შეყვანილ რიცხვებს გადაამრავლებს და აბრუნებს ნამრავლს.

Syntax

PRODUCT(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

=PRODUCT(2;3;4) returns 24.

SUBTOTAL

გამოთვლის ქვეჯამებს. თუ დიაპაზონი უკვე შეიცავს ქვეჯამებს, იგი არ გამოიყენება შემდგომი გამოთვლისთვის. გამოიყენეთ ეს ფუნქცია ავტოფილტრთან ერთად ანგარიშში მხოლოდ გაფილტრული ჩანაწერების მისაღებად.

Syntax

SUBTOTAL(ფუნქცია; დიაპაზონი)

ფუნქცია არის რიცხვი, რომელიც მიეკუთვნება შემდეგ ფუნქციათაგან ერთერთს:

ფუნქციის ინდექსი

(includes hidden values)

Function index

(ignores hidden values)

ფუნქცია

1

101

AVERAGE

2

102

COUNT

3

103

COUNTA

4

104

MAX

5

105

MIN

6

106

PRODUCT

7

107

STDEV

8

108

STDEVP

9

109

SUM

10

110

VAR

11

111

VARP


Use numbers 1-11 to include manually hidden rows or 101-111 to exclude them; filtered-out cells are always excluded.

დიაპაზონი არის დიაპაზონი, რომელთა უჯრებიც ჩართულია.

Example

You have a table in the cell range A1:B6 containing a bill of material for 10 students. Row 2 (Pen) is manually hidden. You want to see the sum of the figures that are displayed; that is, just the subtotal for the filtered rows. In this case the correct formula would be:

A

B

1

ITEM

QUANTITY

2

Pen

10

3

Pencil

10

4

Notebook

10

5

Rubber

10

6

Sharpener

10


=SUBTOTAL(9;B2:B6) returns 50.

=SUBTOTAL(109;B2:B6) returns 40.

RADIANS

გრადუსების რადიანებში გარდაქმნა.

Syntax

RADIANS(რიცხვი)

Number is the angle in degrees to be converted to radians.

Example

=RADIANS(90) returns 1.5707963267949, which is PI/2 to Calc's accuracy.

EVEN

დადებით რიცხვს ამრგვალებს ზევით უახლოეს კენტ რიცხვამდე და უარყოფითს ქვემოთ უახლოეს კენტ რიცხვამდე.

Syntax

EVEN(რიცხვი)

Returns Number rounded to the next even integer up, away from zero.

Example

=EVEN(2.3) returns 4.

=EVEN(2) returns 2.

=EVEN(0) returns 0.

=EVEN(-0.5) returns -2.

ODD

დადებით რიცხვს ამრგვალებს ზევით უახლოეს კენტ რიცხვამდე და უარყოფითს ქვემოთ უახლოეს კენტ რიცხვამდე.

Syntax

ODD(რიცხვი)

Returns Number rounded to the next odd integer up, away from zero.

Example

=ODD(1.2) returns 3.

=ODD(1) returns 1.

=ODD(0) returns 1.

=ODD(-3.1) returns -5.

DEGREES

რადიანების გრადუსებად გარდაქმნა.

Syntax

DEGREES(Number)

Number is the angle in radians to be converted to degrees.

Example

=DEGREES(PI()) returns 180 degrees.

Please support us!