ლოგიკური ფუნქციები

This category contains the Logical functions.

Handling non-logical arguments in logical functions

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Insert - Function - Category Logical


ISNA

აბრუნებს TRUE თუ უჯრა შეიცავს #N/A (მნიშვნელობა მიუწვდომელია) შეცდომას.

If an error occurs, the function returns FALSE.

Syntax

ISNA(მნიშვნელობა)

მნიშვნელობა არის გამოსაცდელი მნიშვნელობა ან გამოსახულება.

Example

=ISNA(D3) returns FALSE as a result.

ISERROR

Returns the value if the cell does not contain an error value, or the alternative value if it does.

tip

This function is available since LibreOffice 4.0.


Syntax

IFERROR(Value; Alternate_value)

Value is the value or expression to be returned if it is not equal or results in an error.

Alternate_value is the value or expression to be returned if the expression or value of Value is equal or results in an error.

Example

=IFERROR(C8;C9) where cell C8 contains =1/0 returns the value of C9, because 1/0 is an error.

=IFERROR(C8;C9) where cell C8 contains 13 returns 13, the value of C8, which is not an error.

IFS

IFS is a multiple IF-function.

SWITCH

SWITCH compares expression with value1 to valuen and returns the result belonging to the first value that equals expression. If there is no match and default_result is given, that will be returned.

AND

აბრუნებს ჭეშმარიტს თუ ყველა არგუმენტი ჭეშმარიტია. თუ ერთერთი არგუმენტი მცდარია, ფუნქცია დააბრუნებს მცდარს.

არგუმენტები ან თვითონაა ლოგიკური გამოსახულებები (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10) რომლებიც აბრუნებს ლოგიკურ მნიშვნელობას, ან მასივები (A1:C3) რომლებიც შრიცავს ლოგიკურ მნიშვნელობას.

Syntax

AND(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

ჩანაწერთა 12<13; 14>12, და 7<6 ლოგიკური მნიშვნელობა გამოიცდება:

=AND(12<13;14>12;7<6) returns FALSE.

=AND(FALSE();TRUE()) returns FALSE.

FALSE

აბრუნებს ლოგიკურ მნიშვნელობას FALSE. FALSE() ფუნქცია არ მოითხოვს რაიმე არგუმენტებს და ყოველთვის აბრუნებს FALSE.

Syntax

FALSE()

Example

=FALSE() returns FALSE

=NOT(FALSE()) returns TRUE

IF

საზღვრავს წარსადგენ ლოგიკურ ტესტს.

Syntax

IF(Test [; [ThenValue] [; [OtherwiseValue]]])

ტესტი არის ნებისმიერი მნისვნელობა ან გამოსახულება რომელიც შეიძლება იყოს ჭეშმარიტი ან მცდარი.

მაშინ_მნიშვნელობა (არასავალდებულო) არის ლოგიკური ტესტი თუ TRUE არის, დაბრუნებული მნიშვნელობა.

სხვაგვარად_მნიშვნელობა (არასავალდებულო) არის ლოგიკური ტესტი თუ FALSE არის, დაბრუნებული მნიშვნელობა.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Example

=IF(A1>5;100;"too small") If the value in A1 is greater than 5, the value 100 is returned; otherwise, the text too small is returned.

=IF(A1>5;;"too small") If the value in A1 is greater than 5, the value 0 is returned because empty parameters are considered to be 0; otherwise, the text too small is returned.

=IF(A1>5;100;) If the value in A1 is less than 5, the value 0 is returned because the empty OtherwiseValue is interpreted as 0; otherwise 100 is returned.

NOT

Complements (inverts) a logical value.

Syntax

NOT(ლოგიკური მნიშვნელობა)

LogicalValue is any value to be complemented.

Example

=NOT(A). If A=TRUE then NOT(A) will evaluate FALSE.

OR

აბრუნებს ჭეშმარიტს, თუ ერთი მნიშვნელობა მაინც არის ჭეშმარიტი. ეს ფუნქცია აბრუნებს მცდარ მნიშვნელობას; თუ ორიგე არგუმენტს აქვს ლოგიკური მნიშვნელობა მცდარი.

არგუმენტები ან თვითონაა ლოგიკური გამოსახულებები (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10) რომლებიც აბრუნებს ლოგიკურ მნიშვნელობას, ან მასივები (A1:C3) რომლებიც შრიცავს ლოგიკურ მნიშვნელობას.

Syntax

OR(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

12<11; 13>22, და 45=45 ჩანაწერების ლოგიკური მნიშვნელობაა შესამოწმებელი.

=OR(12<11;13>22;45=45) returns TRUE.

=OR(FALSE();TRUE()) returns TRUE.

TRUE

ლოგიკური მნიშვნელობა არის TRUE. TRUE() ფუნქცია არ მოითხოვს არანაერ პარამეტრებს, და ყოველთვის აბრუნებს ლოგიკურ მნიშვნელობას TRUE.

Syntax

TRUE()

Example

If A=TRUE and B=FALSE the following examples appear:

=AND(A;B) returns FALSE

=OR(A;B) returns TRUE

=NOT(AND(A;B)) returns TRUE

XOR

Returns true if an odd number of arguments evaluates to TRUE.

არგუმენტები ან თვითონაა ლოგიკური გამოსახულებები (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10) რომლებიც აბრუნებს ლოგიკურ მნიშვნელობას, ან მასივები (A1:C3) რომლებიც შრიცავს ლოგიკურ მნიშვნელობას.

tip

This function is available since LibreOffice 4.0.


Syntax

XOR(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

Example

=XOR(TRUE();TRUE()) returns FALSE

=XOR(TRUE();TRUE();TRUE()) returns TRUE

=XOR(FALSE();TRUE()) returns TRUE

Please support us!