ინფრმაციის ფუნქციები

ეს კატეგორია შეიცავს სტატისტიკურ ფუნქციებს.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

ჩასმა - ფუნქცია - კატეგორია ინფორმაციული


მონაცემები შემდეგ ცხრილებში ემსახურება ფუნქციების აღწერებში მაგალითებს:

C

D

2

x value

y value

3

-5

-3

4

-2

0

5

-1

1

6

0

3

7

2

4

8

4

6

9

6

8


CELL

აბრუნებს ინფორმაციას მისამართზე, ფორმატირებაზე ან უჯრის შიგთავსზე.

Syntax

CELL("InfoType" [; Reference])

Info_type არის სიმბოლოს სტრიქონი, რომელიც ინფორმაციის ტიპზე მიუთითებს. სიმბოლოს სტრიქონი ყოველთვის ინგლიურია. ზედა ან ქვედა რეგისტრი.

ინფო_ტიპი

მნიშვნელობა

COL

აბრუნებს მითითებული სვეტის ნომერს.

=CELL("COL";D2) returns 4.

ROW

აბრუნებს მითითებული რიგის ნომერს.

=CELL("ROW";D2) returns 2.

SHEET

აბრუნებს მითითებული ფურცლის ნომერს.

=CELL("Sheet";Sheet3.D2) returns 3.

ADDRESS

აბრუნებს მითითებული უჯრის აბსოლუტურ მისამართს.

=CELL("ADDRESS";D2) returns $D$2.

=CELL("ADDRESS";Sheet3.D2) returns $Sheet3.$D$2.

=CELL("ADDRESS";'X:\dr\test.ods'#$Sheet1.D2) returns 'file:///X:/dr/test.ods'#$Sheet1.$D$2.

FILENAME

აბრუნებს მითითებული უჯრის ფაილის სახელს და ფურცლის ნომერს.

=CELL("FILENAME";D2) returns 'file:///X:/dr/own.ods'#$Sheet1, if the formula in the current document X:\dr\own.ods is located in Sheet1.

=CELL("FILENAME";'X:\dr\test.ods'#$Sheet1.D2) returns 'file:///X:/dr/test.ods'#$Sheet1.

COORD

Returns the complete cell address in Lotus™ notation.

=CELL("COORD"; D2) returns $A:$D$2.

=CELL("COORD"; Sheet3.D2) returns $C:$D$2.

CONTENTS

აბრუნებს მითითებული უჯრის სიგთავს ფორმატირების გარეშე.

TYPE

აბრუნებს უჯფრის შიგთავსის ტიპს.

b = ცარიელი. ცარიელი უჯრა

l = ეტიკეტი. ტექსტი, ფორმულის შედეგი ტექსტის სახით

v = მნიშვნელობა. მნიშვნელობა, ფორმულის შედეგი რიცხვის სახით

WIDTH

აბრუნებს მითითებული სვეტის სიგანეს. ერთეული არის ნულების (0) რაოდენობა, რომლებიც ჯდება ნაგულისხმევი ტექსტის სვეტში და ნაგულისხმევ ზომაში.

PREFIX

აბრუნებს მითითებული უჯრის მდებარეობას.

' = მარცხნივ ან მარცხნივ გასწორება

" = მარჯვნივ გასწორება

^ = ცენტრში გასწორება

\ = გამეორება (ახლა არაა აქტიური)

PROTECT

აბრუნებს უჯრისთვის უჯრის დაცვის მდგომარეობას.

1 = უჯრა დაცულია

0 = უჯრა არაა დაცული

FORMAT

აბრუნებს სიმბოლოთა სტრიქონს, რომელიც ასახავს რიცხვის ფორმატს.

, = რიცხვი ათასების გამყოფით

F = რიცხვი ათასების გამყოფის გარეშე

C = ვალუტის ფორმატი

S -თვის მაგალითი

P = პროცენტი

In the above formats, the number of decimal places after the decimal separator is given as a number. Example: the number format #,##0.0 returns ,1 and the number format 00.000% returns P3

D1 = MMM-D-YY, MM-D-YY და მსგავსი ფორმატები

D2 = DD-MM

D3 = MM-YY

D4 = DD-MM-YYYY HH:MM:SS

D5 = MM-DD

D6 = HH:MM:SS AM/PM

D7 = HH:MM AM/PM

D8 = HH:MM:SS

D9 = HH:MM

G = ყველა სხვა ფორმატი

- (მინუსი) ბოლოში = უარყოფითი რიცხვები სხვა ფრად შეიღებება

() (ფრჩხილები) ბოლოსი = ფორმატირების კოდში არის გახსნილი ფრჩხილი

COLOR

აბრუნებს 1, თუ უარყოფითი მნიშვნელობები ფერსი შეიღებება, სხვაგვარად 0.

PARENTHESES

აბრუნებს 1, თუ ფორმატირების კოდი შეიცავს ღია ფრჩხილს (, სხვაგვარად 0.


Reference (list of options) is the position of the cell to be examined. If Reference is a range, the cell moves to the top left of the range. If Reference is missing, LibreOffice Calc uses the position of the cell in which this formula is located. Microsoft Excel uses the reference of the cell in which the cursor is positioned.

CURRENT

This function returns the result to date of evaluating the formula of which it is a part (in other words the result as far as that evaluation has got). Its main use is together with the STYLE() function to apply selected styles to a cell depending on the cell contents.

Syntax

CURRENT()

Example

=1+2+CURRENT()

The example returns 6. The formula is calculated from left to right as: 1 + 2 equals 3, giving the result to date when CURRENT() is encountered; CURRENT() therefore yields 3, which is added to the original 3 to give 6.

=A2+B2+STYLE(IF(CURRENT()>10;"Red";"Default"))

The example returns A2 + B2 (STYLE returns 0 here). If this sum is greater than 10, the style Red is applied to the cell. See the STYLE function for more explanation.

="choo"&CURRENT()

The example returns choochoo.

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.CURRENT

FORMULA

Displays the formula of a formula cell as a text string.

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Syntax

FORMULA(მითითება)

Reference is a reference to a cell containing a formula.

An invalid reference or a reference to a cell with no formula results in the error value #N/A.

Example

If cell A8 contains the formula =SUM(1;2;3) then

=FORMULA(A8) returns the text =SUM(1;2;3).

INFO

Returns specific information about the current working environment. The function receives a single text argument and returns data depending on that parameter.

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Syntax

INFO(ტიპი)

The following table lists the values for the text parameter Type and the return values of the INFO function.

მნიშვნელობა "ტიპისთვის"

დაბრუნების მნიშვნელობა

"osversion"

ყოველთვის "Windows (32-bit) NT 5.01", თავსებადობისთვის

"system"

The type of the operating system:
"ANDROID" for Google mobile operating system
"DRAGONFLY" for DragonFly operating system forked from FreeBSD
"EMSCRIPTEN" for browser WebAssembly system
"FREEBSD", "OPENBSD" or "NETBSD" for operating systems based on the Berkeley Software Distribution (BSD)
"HAIKU" for BeOS compatible operating system
"iOS" for Apple mobile operating system
"LINUX" for GNU/Linux based operating systems
"MACOSX" for Apple Mac OS X
"SOLARIS" for Oracle Solaris operating system
"WNT" for Microsoft Windows

"release"

პროდუქტის გამოშვების იდენტიფიკატორი, მაგალითად "680m5(Build:9011)"

"numfile"

ყოველთვის 1, თავსებადობისთვის

"recalc"

Current formula recalculation mode, either "Automatic" or "Manual" (localized into LibreOffice language)


note

Other spreadsheet applications may accept localized values for the Type parameter, but LibreOffice Calc will only accept the English values.


Example

=INFO("release") აბრუნებს პროდუქტის გამოშვების ნომერს LibreOffice -სთვის.

=INFO(D5) with cell D5 containing a text string system returns the operation system type.

ISBLANK

Returns TRUE if the reference to a cell is blank. This function is used to determine if the content of a cell is empty. A cell with a formula inside is not empty.

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

Syntax

ISBLANK(მნიშვნელობა)

მნიშვნელობაარის გამოსაცდელი შიგთავსი.

Example

=ISBLANK(D2) returns FALSE as a result.

ISERR

Tests for error conditions, except the #N/A error value, and returns TRUE or FALSE.

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

Syntax

ISERR(მნიშვნელობა)

Value is any value or expression which is tested to see whether an error value other than #N/A is present.

Example

=ISERR(C8) where cell C8 contains =1/0 returns TRUE, because 1/0 is an error.

=ISERR(C9) where cell C9 contains =NA() returns FALSE, because ISERR() ignores the #N/A error.

ISERROR

Tests for error conditions, including the #N/A error value, and returns TRUE or FALSE.

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

Syntax

ISERROR(მნიშვნელობა)

Value is or refers to the value to be tested. ISERROR() returns TRUE if there is an error and FALSE if not.

Example

=ISERROR(C8) where cell C8 contains =1/0 returns TRUE, because 1/0 is an error.

=ISERROR(C9) where cell C9 contains =NA() returns TRUE.

ISERROR

Returns the value if the cell does not contain an error value, or the alternative value if it does.

tip

This function is available since LibreOffice 4.0.


Syntax

IFERROR(Value; Alternate_value)

Value is the value or expression to be returned if it is not equal or results in an error.

Alternate_value is the value or expression to be returned if the expression or value of Value is equal or results in an error.

Example

=IFERROR(C8;C9) where cell C8 contains =1/0 returns the value of C9, because 1/0 is an error.

=IFERROR(C8;C9) where cell C8 contains 13 returns 13, the value of C8, which is not an error.

ISEVEN

აბტრუნებს ჭეშმარიტს თუ კი რიცხვი ლუწია და მცდარს თუ იგი კენტია.

Syntax

ISEVEN(მნიშვნელობა)

მნიშვნელობა შესამოწმებელი მნიშვნელობა.

If Value is not an integer any digits after the decimal point are ignored. The sign of Value is also ignored.

Example

=ISEVEN(48) returns TRUE

=ISEVEN(33) returns FALSE

=ISEVEN(0) returns TRUE

=ISEVEN(-2.1) returns TRUE

=ISEVEN(3.999) returns FALSE

ISEVEN_ADD

Tests for even numbers. Returns 1 if the number divided by 2 returns a whole number.

note

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Syntax

ISEVEN_ADD(რიცხვი)

რიცხვი გამოსაცდელი მნიშვნელობა.

Example

=ISEVEN_ADD(5) returns 0.

=ISEVEN_ADD(A1) returns 1 if cell A1 contains the number 2.

ISFORMULA

Returns TRUE if a cell is a formula cell.

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

Syntax

ISFORMULA(მითითება)

Reference indicates the reference to a cell in which a test will be performed to determine if it contains a formula.

Example

=ISFORMULA(C4) returns FALSE if the cell C4 contains the number 5.

ISLOGICAL

Tests for a logical value (TRUE or FALSE).

If an error occurs, the function returns FALSE.

Syntax

ISLOGICAL(მნიშვნელობა)

Returns TRUE if Value is a logical value (TRUE or FALSE), and returns FALSE otherwise.

Example

=ISLOGICAL(99) returns FALSE, because 99 is a number, not a logical value.

=ISLOGICAL(ISNA(D4)) returns TRUE whatever the contents of cell D4, because ISNA() returns a logical value.

ISNA

აბრუნებს TRUE თუ უჯრა შეიცავს #N/A (მნიშვნელობა მიუწვდომელია) შეცდომას.

If an error occurs, the function returns FALSE.

Syntax

ISNA(მნიშვნელობა)

მნიშვნელობა არის გამოსაცდელი მნიშვნელობა ან გამოსახულება.

Example

=ISNA(D3) returns FALSE as a result.

ISNA

Returns the value if the cell does not contain the #N/A (value not available) error value, or the alternative value if it does.

tip

This function is available since LibreOffice 4.0.


Syntax

IFNA(Value; Alternate_value)

Value is the value or expression to be returned if it is not equal or results in an #N/A error.

Alternate_value is the value or expression to be returned if the expression or value of Value is equal or results in an #N/A error.

Example

=IFNA(D3;D4) returns the value of D3 if D3 does not result in an #N/A error, or D4 if it does.

ISNONTEXT

Tests if the cell contents are text or numbers, and returns FALSE if the contents are text.

If an error occurs, the function returns TRUE.

Syntax

ISNONTEXT(მნიშვნელობა)

Value is any value or expression where a test is performed to determine whether it is a text or numbers or a Boolean value.

Example

=ISNONTEXT(D2) returns FALSE if cell D2 contains the text abcdef.

=ISNONTEXT(D9) returns TRUE if cell D9 contains the number 8.

ISNUMBER

აბრუნებს ჭეშმარიტს თუ მნიშვნელობა რიცხვია.

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

Syntax

ISNUMBER(მნიშვნელობა)

მნიშვნელობა არის ნებისმიერი გამოსახულება, რომელიც უნდა შემოწმდეს რიცხვია თუ ტექსტი.

Example

=ISNUMBER(C3) returns TRUE if the cell C3 contains the number 4.

=ISNUMBER(C2) returns FALSE if the cell C2 contains the text abcdef.

ISODD

აბტრუნებს ჭეშმარიტს თუ კი რიცხვი ლუწია და მცდარს თუ იგი კენტია.

Syntax

ISODD(მნიშვნელობა)

მნიშვნელობა შესამოწმებელი მნიშვნელობა.

If Value is not an integer any digits after the decimal point are ignored. The sign of Value is also ignored.

Example

=ISODD(33) returns TRUE

=ISODD(48) returns FALSE

=ISODD(3.999) returns TRUE

=ISODD(-3.1) returns TRUE

ISODD_ADD

აბრუნებს TRUE (1) თუ რიცხვი არ აბრუნებს მთელ რიცხვს 2ზე გაყოფისას.

note

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Syntax

ISODD_ADD(რიცხვი)

რიცხვი გამოსაცდელი მნიშვნელობა.

Example

=ISODD_ADD(5) returns 1.

ISREF

Tests if the argument is a reference. Returns TRUE if the argument is a reference, returns FALSE otherwise. When given a reference this function does not examine the value being referenced.

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

Syntax

ISREF(მნიშვნელობა)

Value is the value to be tested, to determine whether it is a reference.

Example

=ISREF(C5) returns the result TRUE because C5 is a valid reference.

=ISREF("abcdef") returns always FALSE because a text can never be a reference.

=ISREF(4) returns FALSE.

=ISREF(INDIRECT("A6")) returns TRUE, because INDIRECT is a function that returns a reference.

=ISREF(ADDRESS(1; 1; 2;"Sheet2")) returns FALSE, because ADDRESS is a function that returns a text, although it looks like a reference.

ISTEXT

აბრუნებს TRUE თუ უჯრის შიგთავსი მიუთითებს ტექსტს.

If an error occurs, the function returns FALSE.

Syntax

ISTEXT(მნიშვნელობა)

მნიშვნელობა არის გამოსაცდელი მნიშვნელობა, რიცხვი, ლოგიკური გამოსახულება, ან შეცდომის მნიშვნელობა.

Example

=ISTEXT(D9) returns TRUE if cell D9 contains the text abcdef.

=ISTEXT(C3) returns FALSE if cell C3 contains the number 3.

N

Returns the numeric value of the given parameter. Returns 0 if parameter is text or FALSE.

If an error occurs the function returns the error value.

Syntax

N(მნიშვნელობა)

Value is the parameter to be converted into a number. N() returns the numeric value if it can. It returns the logical values TRUE and FALSE as 1 and 0 respectively. It returns text as 0.

Example

=N(123) returns 123

=N(TRUE()) returns 1

=N(FALSE()) returns 0

=N("abc") returns 0

=N(1/0) returns #DIV/0!

NA

აბრუნებს შეცდომის მნიშვნელობას #N/A.

Syntax

NA()

Example

=NA() converts the contents of the cell into #N/A.

TYPE

Returns the type of value, where 1 = number, 2 = text, 4 = Boolean value, 8 = formula, 16 = error value, 64 = array.

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

Syntax

TYPE(მნიშვნელობა)

Value is a specific value for which the data type is determined.

მაგალითი (სამაგალითო ცხრილი ზემოთ იხილეთ)

=TYPE(C2) returns 2 as a result.

=TYPE(D9) returns 1 as a result.

Please support us!