უჯრების წაშლა

Completely deletes selected cells, columns or rows. The cells below or to the right of the deleted cells will fill the space. Note that the selected delete option is stored and reloaded when the dialog is next called.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Sheet - Delete Cells.


Delete cells dialog

მონიშვნა

ეს არე შეიცავს იმ სპეციფიური დაფების პარამეტრები, რომელიც ჩანს უჯრების წაშლის შემდეგ.

უჯრების ზემოთ ანაცვლება

შეავსებს the space produced by the deleted cells with the cells underneath it.

უჯრების მარცხნივ გადანაცვლება

შეავსებს the resulting space by the cells to the right of the deleted cells.

მთლიანი უჯრ(ებ)ის წაშლა

After selecting at least one cell, deletes the entire row from the sheet.

მთლიანი სვეტ(ებ)ის წაშლა

After selecting at least one cell, deletes the entire column from the sheet.

Please support us!