მარცხნივ

შეავსებს მონიშნულ დიაპაზონს მინიმუმ ორ სვეტს მონიშნული დიაპაზონის ყველაზე მარჯვენა უჯრის მნიშვნელობით.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Sheet - Fill Cells - Left.


თუ მონიშნული დიაპაზონი არის მხოლოდ ერთი სტრიქონი, მაშინ კიდურა მარჯვენა უჯრის შემადგენლობა კოპირდება ყველ დანარჩენში მონიშნულში. თუ მონიშნული რამოდენიმე სტრიქონი, მაშინ მითითებული მარჯვნა უჯრა კოპირებული იქნება მარცხნივ.

Please support us!