მაღლა

შეავსებს მონიშნულ დიაპაზონს მინიმუმ ორ სტრიქონს დიაპაზონის ყველაზე დაბლითა უჯრის მნიშვნელობით.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Sheet - Fill Cells - Up.


თუ მონიშნული დიაპაზონი არის მხოლოდ ერთი სვეტი, მაშინ ქვედა უჯრის შემადგენლობა კოპირდება ყველ დანარჩენში მონიშნულში. თუ მონიშნული რამოდენიმე სვეტი, მაშინ მითითებული დაბლითა უჯრა კოპირებული იქნება ზემოთ.

Please support us!