მარჯვნივ

შეავსებს მონიშნულ დიაპაზონსმ მინიმუმ ორ სვეტს დიაპაზონის ყველაზე მარცხენა უჯრის მნიშვნელობით.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Sheet - Fill Cells - Right.


თუ მონიშნული დიაპაზონი არის მხოლოდ ერთი სტრიქონი, მაშინ კიდურა მარცხენა უჯრის შემადგენლობა კოპირდება ყველ დანარჩენში მონიშნულში. თუ მონიშნული რამოდენიმე სტრიქონი, მაშინ მითითებული მარცხენა უჯრა კოპირებული იქნება მარჯვნივ.

Please support us!