ქვემოთ

შეავსებს მონიშნულ დიაპაზონს მინიმუმ ორ სტრიქონს დიაპაზონისზედა უჯრის მნიშვნელობით.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Sheet - Fill Cells - Down.


თუ მონიშნული დიაპაზონი არის მხოლოდ ერთი სვეტი, მაშინ ზედა უჯრის შემადგენლობა კოპირდება ყველ დანარჩენში. თუ მონიშნული რამოდენიმე სვეტი, მაშინ მითითებული მაღლითა უჯრა კოპირებული იქნება დაბლა.

Please support us!