შევსება

უჯრების ავტომატური შევსება შინაარსით.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Sheet - Fill Cells.


შენიშვნის ხატულა

The LibreOffice გამოთვლების კონტექსტური მენიუს აქვს დამატებითი პარამეტრები უჯრების შესავსებად.


ქვემოთ

შეავსებს მონიშნულ დიაპაზონს მინიმუმ ორ სტრიქონს დიაპაზონისზედა უჯრის მნიშვნელობით.

მარჯვნივ

შეავსებს მონიშნულ დიაპაზონსმ მინიმუმ ორ სვეტს დიაპაზონის ყველაზე მარცხენა უჯრის მნიშვნელობით.

მაღლა

შეავსებს მონიშნულ დიაპაზონს მინიმუმ ორ სტრიქონს დიაპაზონის ყველაზე დაბლითა უჯრის მნიშვნელობით.

მარცხნივ

შეავსებს მონიშნულ დიაპაზონს მინიმუმ ორ სვეტს მონიშნული დიაპაზონის ყველაზე მარჯვენა უჯრის მნიშვნელობით.

ფურცელი

Specifies the options for transferring sheets or ranges of a certain sheet to the same cells on other selected sheets.

სტრიქონები

Automatically generate series with the options in this dialog. Determine direction, increment, time unit and series type.

უჯრების შესავსებათ კონტექსტური მენიუების გამოყენება:

Please support us!