სხვა ბრძენებები

აქ მოყვანილია ფუნქციების და დებულებებუს სია, რომლების არ შედის სხვა კატეგორიებში.

Beep Statement

აპიპინებს კომპიუტერის სპიკერიდან. ტონი დამოკიდებულია სისტემაზე და თქვენ არ შეგიძლიათ მისი ხმის ან ტონის შეცვლა.

Shell Function

რთავს პროგრამას და საჭიროების მიხედვით განსაზღვრავს შესაბამისი ფანჯრების სტილს.

Wait Statement

მილიწამებში მითითებული დროის მანძილზე წყვეტს პროგრამის მუშაობას.

WaitUntil Statement

Interrupts the program execution until the time specified.

GetSystemTicks Function

აბრუნებს ოპერაციული სისტემის მიერ მოწოდებულ სისტემური პულსების რიცხვს. ამ ფუნქციის გამოყენება შეგიძლიათ კონკრეტული პროცესების ოპტიმიზირებისთვის.

GetPathSeparator Function

Returns the operating system-dependent directory separator used to specify file paths.

Environ Function

აბრუნებს გარემოს ცვლადის მნიშვნელობას როგორც სტრინგს. გარემოს ცვლადები დამოკიდებულები არიან თქვენი ოპერაციული სისტემის ტიპზე.

GetSolarVersion Function

აბრუნებს მიმდინარე LibreOffice ვერსიის შიდა ნომერს.

GetGuiType Function

აბრუნებს რიცხვით მნიშვნელობას, რომელიც განსაზღვრავს მომხმარებლის გრაფიკულ ინტერფეისს.

TwipsPerPixelX Function

აბრუნებს twip-ების რიცხვს. რაც განსაზღვრავს პიქსელის სიგანეს.

TwipsPerPixelY Function

აბრუნებს twip-ების რაოდენობას, რომელიც განსაზღვრავს პიქსელის სიმაღლეს.

GlobalScope specifier

To manage personal or shared library containers (Application Macros or My Macros) from within a document, use the GlobalScope specifier.

Please support us!