სტრინგის სიგრძის რედაქტირება

შემდეგი ფუნქციები განსაზღვრავენ სტრინგის სიგრძეს და ადარებენ სტრინგებს.

InStr Function

აბრუნებს სტრინგის პოზიციას სხვა სტრინგში.

Len Function

აბრუნებს სტრინგში ასო-ნიშნების რაოდენობას, ან ბაიტების რეოდენობას რომლებიც საჭიროა ცვლადის შენახვისთვის.

StrComp Function

ადარებს ორ სტრინგს და აბრუნებს ინტეგერის მნიშვნელობას რომელიც წარმოადგეს შედარების შედეგს.

Please support us!