სტრინგის სიგრძის რედაქტირება

The following functions edit, format, and align the contents of strings. Use the & or + operators to concatenate strings.

Format Function

Converts a numeric expression to a string, and then formats it according to the format that you specify.

LCase Function

ზედარეგისტრის სიმბოლოების გარდაქმნა ქვედარეგისტრის სტრიქონად.

Left Function

Returns the number of leftmost characters that you specify of a string expression.

LSet Statement

Aligns a string to the left of a string variable, or copies a variable of a user-defined type to another variable of a different user-defined type.

LTrim Function

სტრინგული გამოსახულებიდან ამოიღებს ყველა წამძღვანებულ ჰარს.

Mid Function, Mid Statement

აბრუნებს სტრინგული გამოსახულების მითითებულ ნაწილს (Mid ფუნქცია), ან ერთი სტრინგული გამოსახულების ნაწილს ჩაანაცვლებს მეორით (Mid განცხადება).

Replace Function

Replaces some string by another.

Right Function

აბრუნებს სტინგ გამოსახულების "n" მარჯვენა უკიდურეს ასო-ნიშნებს.

RSet Statement

სტრინგს ასწორებს მარჯვნივ სტრინგის ცვლადში ან აკოპირებს მომხმარებლის მიერ მორგებულ ცვლადის ტიპს სხვაში.

RTrim Function

სტრინგული გამოსახულების ბოლოში შლის ჰარებს.

Trim Function

წაშლის ყველა

UCase Function

სტრინგში გადაყავს პატარა ასო-ნიშნები დიდში.

Split Function

სტრუნგული გამოსახულებიდან აბრუნებს ქვესტრინგების მასივს.

Join Function

მასივში ქვესტრინგებიდან აბრუნებს სტინგს.

ConvertToURL Function

გადაყავს სისტემური ფაილის სახელი URL-ში.

ConvertFromURL Function

გარდაქმნის URL-ს სისტემურ ფაილის სახელად.

Please support us!