მაკრო

The following statements and functions are for working with variables. You can use these functions to declare or define variables, convert variables from one type to another, or determine the variable type.

CCur Function

გადაყავს სტრინგული ან რიცხვითი გამოსახულება ვალუტის გამოსახულებაში. ლოკალური პარამეტრიები გამოიყენება მეათედის გამომყოფისა და ვალუტის სიმბოლოებისთვის.

CBool Function

Converts an expression or a set of expressions into a boolean. An expression is composed of strings, numbers and operators. Comparison, logical or mathematical operators are allowed inside expressions.

CDate Function

გარდაქმნის სტრიქონს ან ციფრულ გამოსახულებას ბაიტის ტიპისთვის.

CDec Function

გადაყავს სტრინგული ან რიცხვითი გამოსახულება ათობით გამოსახულებაში.

CDbl Function

Converts any numerical expression or string expression to a double type.

CInt Function

გარდაქმნის სტრიქონს ან ციფრულ გამოსახულებას ბაიტის ტიპისთვის.

CLng Function

გარდაქმნის სტრიქონს ან ციფრულ გამოსახულებას ბაიტის ტიპისთვის.

Const Statement

Defines one or more identifiers as constants.

CSng Function

გარდაქმნის სტრიქონს ან ციფრულ გამოსახულებას ბაიტის ტიპისთვის.

CStr Function

Converts any numeric expression to a string expression.

CVar Function

გადაყავს სტრინგული ან რიცხვითი გამოსახულება განსხვავებულ გამოსახულებად.

CVErr Function

გარდაქმნის სტრინგულ ან რიცხვით გამოსახულებას "Error"-ის ქვე ტიპის ვარიანტულ გამოსახულებად.

DefBool Statement

თუ ტიპის გამოცხადების ასო-ნიშანი ან სიტყვა-გასაღები მითითებული არ არის, DefCur განცხადება საწყისი ცვლადის ტიპს აყენებს ასოთა რანგის მიხედვით.

DefCur Statement

თუ ტიპის გამოცხადების ასო-ნიშანი ან სიტყვა-გასაღები მითითებული არ არის, DefCur განცხადება საწყისი ცვლადის ტიპს აყენებს ასოთა რანგის მიხედვით.

DefDate Statement

თუ ტიპის გამოცხადების ასო-ნიშანი ან სიტყვა-გასაღები მითითებული არ არის, DefSng განცხადება საწყისი ცვლადის ტიპს აყენებს ასოთა რანგის მიხედვით.

DefDbl Statement

Sets the default variable type, according to a letter range, if no type-declaration character or keyword is specified.

DefErr Statement

თუ ტიპის გამოცხადების ასო-ნიშანი ან სიტყვა-გასაღები მითითებული არ არის, DefErr განცხადება საწყისი ცვლადის ტიპს აყენებს ასოთა რანგის მიხედვით.

DefInt Statement

Sets the default variable type, according to a letter range, if no type-declaration character or keyword is specified.

DefLng Statement

Sets the default variable type, according to a letter range, if no type-declaration character or keyword is specified.

DefObj Statement

Sets the default variable type, according to a letter range, if no type-declaration character or keyword is specified.

DefSng Statement

თუ ტიპის გამოცხადების ასო-ნიშანი ან სიტყვა-გასაღები მითითებული არ არის, DefSng განცხადება საწყისი ცვლადის ტიპს აყენებს ასოთა რანგის მიხედვით.

DefStr Statement

თუ ტიპის გამოცხადების ასო-ნიშანი ან სიტყვა-გასაღები მითითებული არ არის, DefSng განცხადება საწყისი ცვლადის ტიპს აყენებს ასოთა რანგის მიხედვით.

DefVar Statement

Sets the default variable type, according to a letter range, if no type-declaration character or keyword is specified.

Dim Statement

Declares variables or arrays.

ReDim Statement

Declares or redefines variables or arrays.

Type Statement

Define non-UNO data structures.

IsArray Function

Determines if a variable is a data field in an array.

IsDate Function

Tests if a numeric or string expression can be converted to a Date variable.

IsEmpty Function

Tests if a Variant variable contains the Empty value. The Empty value indicates that the variable is not initialized.

IsError Function

ამოწმებს ცვლადს შეცდომის შემცველობაზე.

IsNull Function

Tests if a Variant contains the special Null value, indicating that the variable does not contain data.

IsNumeric Function

Tests if an expression is a number. If the expression is a number, the function returns True, otherwise the function returns False.

IsObject Function

Tests if a variable is an object, as opposed to primitive data types such as dates, numbers, texts. The function returns True if the variable is an object, otherwise it returns False.

LBound Function

Returns the lower boundary of an array.

UBound Function

Returns the upper boundary of an array.

Let Statement

Assigns a value to a variable.

Array Function

Returns the type Variant with a data field.

DimArray Function

Returns a Variant array.

Erase Statement

შლის ფიქსირებული ზომის მასივების ელემენტების შემცველობას და ათავისუბლებს ცვლადის ზომის მასივების მიერ დაკავებულ მეხსიერებას.

Option Base Statement

Defines the default lower boundary for arrays as 0 or 1.

Option Explicit Statement

Specifies that every variable in the program code must be explicitly declared with the Dim statement.

Public Statement

Dimensions a variable or an array at the module level (that is, not within a subroutine or function), so that the variable and the array are valid in all libraries and modules.

Global keyword

Dimensions a variable or an array at the global level (that is, not within a subroutine or function), so that the variable and the array are valid in all libraries and modules for the current session.

Static Statement

Declares a variable or an array at the procedure level within a subroutine or a function, so that the values of the variable or the array are retained after exiting the subroutine or function. Dim statement conventions are also valid.

TypeName Function; VarType Function

Returns text or a numeric value that contain type information for a variable.

Set Statement

Sets an object reference on a variable.

FindObject Function

Enables an object to be addressed at run-time as a string parameter through the object name.

FindPropertyObject Function

Enables objects to be addressed at run-time as a string parameter using the object name.

Optional (in Function Statement)

Allows you to define parameters that are passed to a function as optional.

IsMissing Function

Tests if a function is called with an optional parameter.

HasUnoInterfaces Function

Tests if a Basic Uno object supports certain Uno interfaces.

EqualUnoObjects Function

Returns True if the two specified Basic variables represent the same Uno object instance.

IsUnoStruct Function

აბრუნებს ჭეშმარიტებას თუ მოცემულ ობიექტი არის Uno struct.

Please support us!