Funkcije LibreOffice Writer

LibreOffice Writer wam zmóžnja, tekstowe dokumenty naćisnyć a wutworić, kotrež móža grafiki, tabele abo diagramy wobsahować. Móžeće potom dokumenty we wjele formatach składować, mjez nimi standardizowany format OpenDocument (ODF), format Microsoft .doc abo HTML. A móžeće swój dokument lochko do formata Portable Document Format (PDF) eksportować.

Pisanje

LibreOffice Writer wam zmóžnja jednore dokumenty kaž mema faksy, listy, zamołwjenja a serijowe listy kaž tež dołhe a kompleksne abo wjacedźělne dokumenty z literaturnymi zapisami, referencnymi tabelemi a hesłarjemi.

LibreOffice Writer tež tajke wužitne funkcije kaž prawopisnu kontrolu, tezawrus, awtomatisku korekturu a dźělenje złóžkow a nimo toho wjele předłohow za nimale kóždy zaměr wobsahuje. Móžeće tež swójske předłohi z asistentami wutworić.

Wuhotować a strukturować

LibreOffice wjele móžnosćow za wuhotowanje dokumentow skići. Wužiwajće wokno Předłohi, zo byšće předłohi za wotstawki, jednotliwe znamješka, wobłuki a strony wutworił, připokazał a změnił. Nimo toho Nawigator wam pomha, so spěšnje we wašich dokumentach pohibować, zmóžnja wam, sej waš dokument w rozrjadowanskim napohledźe wobhladać a wobchowuje přehlad nad objektami, kotrež sće do swojeho dokumenta zasadźił.

Móžeće tež wšelake zapisy a tabele w tekstowych dokumentach wutworić. Móžeće strukturu a napohlad zapisow a tabelow po swojich wosobinskich potrěbnosćach definować. Z aktiwnymi hyperwotkazami a zapołožkami móžeće direktnje k wotpowědnym městnam w teksće skočić.

Desktop Publishing z LibreOffice Writer

LibreOffice Writer wjele DTP- a rysowanske nastroje wobsahuje, kotrež wam pomhaja, profesionelnje wuhotowane dokumenty kaž na přikład brošurki, newslettery abo přeprošenki wutworić. Móžeće swoje dokumenty we wjacorych špaltach, z wobłukami, grafikami, tabelemi a druhimi objektami formatěrować.

Wobličenja

Tekstowe dokumenty w LibreOffice maja integrowanu ličensku funkciju, kotraž wam pomha, naročne wobličenja abo logiske zwjazanja wuwjesć. Móžeće lochko tabelu w tekstowym dokumenće wutworić, zo byšće wobličenja přewjedł.

Rysowanki wutworić

Rysowanski nastroj LibreOffice Writer wam zmóžnja, rysowanki, grafiki, legendy a druhe typy rysowankow direktnje w tekstowych dokumentach wutworić.

Grafiki zasadźić

Móžeće wobrazy z rozdźělnymi formatami do tekstoweho dokumenta zasadźić, mjez nimi grafiki w formaće JPG abo GIF. Nimo toho skići Galerija zběrku clipartow a galerija Fontwork wulkotne pismowe efekty wutwori.

Fleksibelny programowy powjerch

Programowy powjerch je tak naćisnjeny, zo móžeće jón po swojich nastajenjach konfigurować, mjez druhim móžeće symbole a menije přiměrić. Móžeće wšelake programowe wokna pozicioněrować, na přikład wokno Předłohi abo Nawigator jako znošowace so wokno něhdźe na wobrazowce. Móžeće tež někotre wokna ke kromje dźěłoweho wobłuka přidokować.

Ćahnyć a pušćić

Funkcija Ćahnyć a pušćić wam zmóžnja, spěšnje a eficientnje z tekstowymi dokumentami w LibreOffice dźěłać. Móžeće objekty, na přikład grafiki z galerije, wot jednoho městna do druheho w samsnym dokumenće abo mjez wočinjenymi dokumentami LibreOffice ćahnyć a pušćić.

Funkcije pomocy

Móžeće system pomocy jako dospołnu referencu za nałoženja LibreOffice wužiwać, mjez nimi instrukcije za jednore a kompleksne nadawki.

Prošu podpěrajće nas!