Statusowa lajsta

Statusowa lajsta informacije wo aktualnym dokumenće wobsahuje a skići wšelake tłóčatka z wosebitymi funkcijemi. Móžeće na najwjace zapiskow statusoweje lajsty kliknyć, zo byšće přisłušne dialogowe wokno wočinił.

Čisło strony

Aktualne čisło strony so w tutym polu statusoweje lajsty pokazuje. Kliknjenje dialog „K stronje přeńć“ wočinja, z kotrymž móžeće w dokumenće nawigěrować. Kliknjenje z prawej tastu wšě zapołožki w dokumenće pokazuje. Klikńće na zapołožku, zo byšće tekstowy kursor na městnje zapołožki pozicioněrował.

Word Count

Counts the words and characters, with or without spaces, in the current selection and in the whole document. The count is kept up to date as you type or change the selection.

Aktualna předłoha strony

Pokazuje aktualnu předłohu strony. Klikńće dwójce, zo byšće předłohu wobdźěłał, klikńće z prawej tastu, zo byšće druhu předłohu wubrał.

Rěč

Pokazuje rěč za wubrany tekst. Klikńće, zo byšće meni wočinił, hdźež móžeće druhu rěč za wubrany tekst abo za aktualny wotstawk wubrać.

Zasadźenski modus

Pokazuje aktualny zasadźenski modus. Móžeće mjez ZASDŹ = zasadźić a PŘEP = přepisać přepinać.

Wuběranski modus

Přepina mjez rozdźělnymi modusami.

Dokumentowa změna

Jeli změny dokumenta njejsu so składowali, so „*“ w tutym polu na statusowej lajsće pokazuje. To tež za nowe, hišće njeskładowane dokumenty płaći.

Digitalna signatura

Klikńće, zo byšće proces digitalneje signatury startował. Dyrbiće digitalny certifikat měć, zo byšće proces dokónčił. Hlejće tež Digitalne signatury.

Skombinowane pokazanje

Pokazuje aktualne informacije wo aktiwnym dokumenće.

Měritko a napohladne wuhotowanje

Tři wodźenske elementy w statusowej lajsće Writer wam zmóžnjeja, měritko a napohlad wuhotowanja wašeho tekstoweho dokumenta změnić.

Symbole napohladne wuhotowanje wotlěwa doprawa: Jednošpaltowy napohlad. Napohladny modus ze stronami jedna pódla druheje. Knižny napohlad z dwěmaj stronomaj kaž we wočinjenej knize.

Ćehńće měritkowy suwak dolěwa, zo byšće dalše strony pokazał a ćehńće doprawa, zo byšće do strony skalował a mjeńši wobłuk strony pokazał.

Měritko

Podawa aktualne měritko za pokazanje strony.

Klikńće na tute polo, zo byšće dialog Měritko wočinił, hdźež móžeće aktualne měritko změnić.

Klikńće z prawej tastu, zo byšće kontekstowy meni w tutym polu wočinił, zo byšće wuběr k dispoziciji stejacych měritkow widźał.

Prošu podpěrajće nas!