Wobdźěłać

Tutón meni přikazy za wobdźěłowanje wobsaha aktualneho dokumenta wobsahuje.

Undo

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Redo

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Repeat

Repeats the last command. This command is available in Writer and Calc.

Cut

Removes and copies the selection to the clipboard.

Copy

Copies the selection to the clipboard.

Paste

Inserts the contents of the clipboard at the location of the cursor, and replaces any selected text or objects.

Paste Special Menu

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

Select All

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Selection Mode

Choose the selection mode from the submenu: standard selection mode, or block selection mode.

Select Text

You can enable a selection cursor in a read-only text document.

Find

Toggle the visibility of the Find toolbar to search for text or navigate a document by element.

Find & Replace

Finds or replaces text or formats in the current document.

Go to Page

Opens a dialog box to enter which page number should be shown.

Track Changes

Lists the commands that are available for tracking changes in your file.

Meni Komentary

Pokazuje podmeni, kotryž nastajenja skići, hdyž chceće na komentary druhich wužiwarjow wotmołwić, komentary rozrisać a zhašeć.

Hyperwotkaz

Wočinja dialog, kotryž wam zmóžnja, hyperwotkazy wobdźěłać.

Referenca

Podmeni, kotryž móžnosće skići, z kotrymiž móžeće nóžki, kónčne nóžki, zapisowe zapiski a zapiski literarneho zapisa wobdźěłać.

Pola

Opens a dialog where you can edit the properties of a field. Click in front of a field, and then choose this command. In the dialog, you can use the arrow buttons to move to the previous or the next field.

You can change or break each link to external files in the current document. You can also update the content of the current file to the most recently saved version of linked external file. This command does not apply to hyperlinks, and is not available if the current document does not contain links to other files.

OLE Object

Lets you edit a selected OLE object that you inserted from the Insert - OLE Object submenu.

Exchange Database

Change the data sources for the current document. To correctly display the contents of inserted fields, the replacement database must contain identical field names.

Modus direktneho kursora

Zmóžnja abo znjemóžnja direktny kursor. Móžeće na spočatk, srjedźiznu abo kónc móžneje tekstoweje linki na stronje kliknyć a potom započeć pisać.

Wobdźěłanski modus

Zmóžnja wam, dokument ze škitom přećiwo pisanju tabelu datoweje banki wobdźěłać. Wužiwajće nastajenje Wobdźěłanski modus, zo byšće wobdźěłanski modus aktiwizował.

Prošu podpěrajće nas!