LibreLogo

LibreLogo je jednora, lokalizowana, logu podobna programowanska wokolina z wektorowymi grafikami Turtle za wučbu informatiki (programowanje a tekstowe wobdźěłanje), DTP a grafikowy design. Hlejće http://www.numbertext.org/logo/librelogo.pdf (jendźelsce).

Symbolowa lajsta LibreLogo

Symbolowa lajsta LibreLogo (Napohlad – Symbolowe lajsty – Logo) tłóčatka za pohibowanja nopawy, programowy start a stop, spočatk, wobrazowku prózdnić, programowy editor, syntaksowe wuzběhnjenje, přełožowanje a zapodawanska linka (přikazowa linka).

Tłóčatka za pohiby nopawy

Su ekwiwalenty přikazow Logo „Doprědka 10“, „WRÓĆO 10“, „NALĚWO 15“, „NAPRAWO 15“. Hdyž na jedyn ze symbolow klikaće, so tež fokus na twar Turtle staja a kula k jeho poziciji.

Program Logo startować

Klikńće na symbol „Program Logo startować“, zo byšće tekst (abo jenož wubrany) tekst dokumenta Writer jako program LibreLogo wuwjedł. W prózdnym dokumenće so přikładowy program zasadźi a wuwjedźe.

Klikńće na symbol „Stój“, zo byšće wuwjedźenje zastajił.

Spočatk

Klikńće na symbol „Spočatk“, zo byšće poziciju a nastajenja nopawy wróćo stajił.

Wobrazowku prózdnić

Klikńće na symbol „Wobrazowku prózdnić“, zo byšće rysowanske objekty z dokumenta wotstronił.

Programowy editor/syntaksowe wuzběhnjenje/přełožowanje

Symbol z „kuzłoprutom“ dwustronske wuhotowanje za programowe wobdźěłanje nastaja, rozšěrja skrótšene přikazy Logo a přetworja přikazy Logo w małopisanju do wulkopisanja w dokumenće Writer. Změńće rěč dokumenta ( – Rěče a narodne šemy – Powšitkowne – Zapadne a klikńće na tutón symbol, zo byšće program Logo do wubraneje rěče přełožował.

Přikazowa linka

Tłóčće Enter w přikazowej lince, zo byšće jeje wobsah wuwjedł. Zo byšće program zastajił, klikńće na symbol „Stój“.

Dźeržće tastu Enter stłóčenu, zo byšće wobsah přikazoweje linki znowa wuwjedł, na přikład slědowacy přikazowy slěd:

 DOPRĚDKA 200 NALĚWO 89

Zo byšće přikazowu linku wróćo stajił, klikńće trójce na nju abo tłóčće +A, zo byšće předchadne přikazy wubrał a zapodajće nowe přikazy.

Grafiski wužiwarski powjerch zakładnych nastajenjow nopawy

Nopawa LibreLogo je normalny fiksowany rysowanski objekt. Móžeće jón tež z myšku a symbolom Wjerćeć symboloweje lajsty „Kajkosće rysowanskeho objekta“ na zwučene wašnje pozicioněrować a wjerćeć. Změńće linijowu tołstosć, linijowu barbu a płoninowu barbu nopawy, zo byšće atributy WULKOSČPISAKA, BARBAPISAKA a PJELNJACABARBA LibreLogo nastajił.

Programowe wobdźěłanje

Rysowanki a programy LibreLogo samsny dokument Writer wužiwaja. Rysowanska płonina LibreLogo je na prěnjej stronje dokumenta Writer. Móžeće łamanje strony před programami LibreLogo zasadźić, skalowanje z pomocu „kuzłopruta“ na symbolowej lajsće Logo nastajić a pismowu wulkosć za komfortabelne dwustronske wuhotowanje za programowanje LibreLogo změnić: lěwa (prěnja) strona je rysowanska płonina, prawa (druha) strona je programowy editor LibreLogo.

Programowanska rěč LibreLogo

LibreLogo je lochko lokalizujomna logojta programowanska rěč, kotraž je wot zhromadźenstwa LibreOffice do wjacorych rěčow přełožena. Je wróćo kompatibelna ze starymi systemami Logo, zo by so w kubłanju w jednorych programach Logo wužiwała, na př.

 K třiróžk :wulkosć
WOSPJETUJ 3 [
DOPRĚDKA :wulkosć
NALĚWO 120
]
KÓNC

třiróžk 10 třiróžk 100 třiróžk 200

Rozdźěle k programowanskej rěči Logo

Dalše funkcije LibreLogo

Přikazy LibreLogo

Zakładna syntaksa

Wulko- a małopisanje

Přikazy a barbowe konstanty mjez wulko- a małopisanjom njerozeznawaja:

 PISAJ „Witaj, swět!“
„Witaj, swět, hišće raz!“ pisać

Mjena wariablow mjez wulko- a małopisanjom rozeznawaja:

 a = 5
A = 7
PISAJ a
PISAJ A

Programowe linki

Linki programa LibreLogo su wotstawki w dokumenće Writer. Programowa linka móže wjacore přikazy wobsahować:

 PISAJ “Witaj, swět!” PISAJ „LibreLogo“

Komentary

Linki abo dźěle linkow su komentary wot semikolona do kónca linki (wotstawk):

 ; někotre komentary
PISAJ 5 * 5 ; někotre komentary

Programowe linki do wjacorych wotstawkow łamać

Je móžno, programowu linku za wjacore wotstawki z pomocu znamješkoweje tildy na kóncu linki łamać:

 PISAJ „To je jara dołha “ + ~
„warnowanska zdźělenka“

Pohibowanje nopawy

DOPRĚDKA (do)

 DOPRĚDKA 10 ; přesunjenje doprědka wo 10pt (1pt = 1/72 cól ≈ 0,373 mm)
DOPRĚDKA wo 10pt ; hlejće horjeka
DOPRĚDKA 0,5in ; přesunjenje doprědka wo 0,5 inch (1 inch = 2,54 cm)
DOPRĚDKA 1" ; hlejće horjeka
DO 1mm
DO 1cm

WRÓĆO (wr)

 WRÓĆO 10 ; přesunjenje wróćo wo 10pt

NALĚWO (nl)

 NALĚWO 90 ; zwjert wo 90° stopnjow přećiwo směrej časnika
NALĚWO 90°; hlejće horjeka
NL 3h ; hlejće horjeka (pozicija pokazowak časnika)
NL někajki ; zwjert wo připadnu poziciju

NAPRAWO (np)

 NAPRAWO 90 ; zwjert wo 90°stopnjow k směrej časnika

PISAKHORJE (ph)

 PISAKHORJE ; nopawa budźe so pohibować, bjeztoho zo by rysowała

PISAKDELE (pd)

 PISAKDELE ; nopawa budźe so pohibować a rysować

POZICIJA (poz)

 POZICIJA [0,0] ; zwjert a přesunjenje do hornjeho lěweho róžka
POZICIJA WULKOSĆSTRONY ; zwjert a přesunjenje do delnjeho praweho róžka
POZICIJA [WULKOSĆSTRONY[0], 0] ; zwjert a přesunjenje do hornjeho praweho róžka
POZICIJA NĚKAJKI ; zwjert a přesunjenje do připadneje pozicije

SMĚR (sm)

 SMĚR 0 ; zwjert k połnocy
SMĚR 12h ; hlejće horjeka
SMĚR [0, 0] ; zwjert do hornjeho lěweho róžka
SMĚR NĚKAJKI ; zwjert do připadneho směra

Druhe přikazy nopawy

SCHOWAJNOPAWU (sn)

 SCHOWAJNOPAWU ; nopawu schować (doniž so přikaz POKAZAJNOPAWU njewuwołuje)

POKAZAJNOPAWU (pn)

 POKAZAJNOPAWU ; nopawu pokazać

SPOČATK

 SPOČATK ; spočatnu poziciju nopawy wróćo stajić

ČISĆWOBRAZOWKU (čw)

 ČISĆWOBRAZOWKU ; rysowanske objekty dokumenta wotstronić

PJELNIĆ a ZAČINIĆ

 PJELNIĆ ; aktualny linijowy twar abo dypki začinić a pjelnić
ZAČINIĆ ; aktualny linijowy twar začinić abo aktualne dypki zwjazać

Přikład: runobóčny třiróžk pjelnić:

 DOPRĚDKA 50 NALĚWO 120 DOPRĚDKA 50 PJELNIĆ

Přikład: runobóčny třiróžk rysować:

 DOPRĚDKA 50 NALĚWO 120 DOPRĚDKA 50 ZAČINIĆ

Nastajenja pisaka

WULKOSĆPISAKA (wp)

 WULKOSĆPISAKA 100 ; linijowa tołstosć je 100 dypkow
WULKOSĆPISAKA NĚKAJKI ; ekwiwalent WULKOSĆPISAKA PŘIPADNY 10

BARBAPISAKA (bp)

 BARBAPISAKA „čerwjeny“ ; čerwjenu barbu pisaka nastajić (z pomocu mjena barby, hlejće barbowe konstanty)
BARBAPISAKA [255, 255, 0] ; žołtu barbu nastajić RGB-lisćina)
BARBAPISAKA 0xffff00 ; žołtu barbu nastajić (heksadecimalny kod)
BARBAPISAKA 0 ; čornu barbu nastajić (0x000000)
BARBAPISAKA NĚKAJKI; připadna barba
BARBAPISAKA [5] ; čerwjenu barbu nastajić (z pomocu barboweho identifikatora, hlejće barbowe konstanty)
BARBAPISAKA „njewidźomny“ ; njewidźomna barba pisaka za twary bjez widźomneho wobrysa
BARBAPISAKA „~čerwjeny“ ; připadnu čerwjenu barbu nastajić

TRANSPARENCAPISAKA

 TRANSPARENCAPISAKA 80 ; transparencu aktualneje barby pisaka na 80 % nastajić

KÓNČKPISAKA/KÓNČKLINIJE

 KÓNČKPISAKA „žadyn“ ; bjez wosebiteho linijoweho kónčka (standard)
KÓNČKPISAKA „kulojty“ ; skulojćeny kónčk linije
KÓNČKPISAKA „kwadrat“ ; kwadratiski kónčk linije

PŘECHADPISAKA/PŘECHADLINIJE

 PŘECHADPISAKA „skulojćeny“ ; skulojćeny přechad linije (standard)
PŘECHADPISAKA „nakosa“ ; nahły přechad linije
PŘECHADPISAKA „nakósny“ ; nakósny přechad linije
PŘECHADPISAKA „žadyn“; bjez přechada linije

STILPISAKA

 STILPISAKA „połny“ ; połna linija (standard)
STILPISAKA „dypkowany“ ; dypkowana linija
STILPISAKA „smužkowany“ ; smužkowana linija

; swójski muster dypk-smužka podaty přez lisćinu ze slědowacymi argumentami:
; – ličba susodnych dypkow
; – dołhosć dypka
; – ličba susodnych smužkow
; – dołhosć smužki
; – wotstup dypkow/smužkow
; – typ (opcionalny)
; 0 = dypki su praworóžki (standard)
; 2 = dypki su kwadraty (dołhosće a wotstupy su relatiwne k wulkosći pisaka)

STILPISAKA [3, 1mm, 2, 4mm, 2mm, 2] ; …––…––…–

Pjelnjenske nastajenja

PJELNJACABARBA (pb)

 PJELNJACABARBA „módry“ ; z módrej barbu pjelnić, hlejće tež BARBAPISAKA
PJELNJACABARBA „njewidźomny“ KRUH 10 ; njepjelnjeny kruh
PJELNJACABARBA [„módry“, „čerwjeny“] ; přeběh wot čerwjeny do módry
PJELNJACABARBA [[255, 255, 255], [255, 128, 0]] ; přeběh wot běły do oranžowy
PJELNJACABARBA [„módry“, „čerwjeny“, 1, 0, 0] ; aksialny přeběh nastajić (z trěbnymi nastajenjemi wjerćenja a ramikow), móžne hódnoty: 0-5 = linearny, aksialny, radialny, eliptiski, kwadratiski, praworóžkaty
PJELNJACABARBA [„čerwjeny“, „módry“, 0, 90, 20] ; linearny přeběh z 20 % ramika, zwjertnjeny wo 90 stopnjow k aktualnemu směrej nopawy
PJELNJACABARBA [„čerwjeny“, „módry“, 0, 90, 20, 0, 0, 200, 50] ; wot 200 % do 50 % intensity
PJELNJACABARBA [NĚKAJKI, NĚKAJKI, 2, 0, 0, 50, 50] ; radialny přeběh z připadnymi barbami a 50 % horicontalneho a 50 % wertikalneho wusměrjenja srjedźišća

PJELNJACATRANSPARENCA

 PJELNJACATRANSPARENCA 80 ; transparencu aktualneje pjelnjaceje barby na 80 % nastajić
PJELNJACATRANSPARENCA [80] ; linearny přeběh transparency wot 80 % do 0 % nastajić
PJELNJACATRANSPARENCA [80, 20] ; linearny přeběh transparency wot 80 % do 20 % nastajić
PJELNJACATRANSPARENCA [80, 20, 1, 90] ; aksialny přeběh transparency nastajić, zwjertnjeny wo 90 stopnjow k aktualnemu směrej nopawy
PJELNJACATRANSPARENCA [80, 20, 2, 0, 20, 50, 50] ; radialny přeběh transparency wot zwonka 80 % do nutřka 20 % transparency z 20 % ramika a z 50 % horicontalneho a 50 % wertikalneho wusměrjenja srjedźišća

PJELNJENSKISTIL

 PJELNJENSKISTIL 0 ; bjez šrafurow pjelnić (standard)
PJELNJENSKISTIL 1 ; jednore čorne šrafury (horicontalne)
PJELNJENSKISTIL 2 ; jednore čorne šrafury (45 stopnjow doprawa
PJELNJENSKISTIL 3 ; jednore čorne šrafury 45 stopnjow dolěwa)
PJELNJENSKISTIL 4 ; jednore čorne šrafury (wertikalne)
PJELNJENSKISTIL 5 ; skřižowane čerwjene šrafury (45 stopnjow)
PJELNJENSKISTIL 6 ; skřižowane čerwjene šrafury (0 stopnjow)
PJELNJENSKISTIL 7 ; skřižowane módre šrafury (45 stopnjow)
PJELNJENSKISTIL 8 ; skřižowane módre šrafury (0 stopnjow)
PJELNJENSKISTIL 9 ; trójce skřižowane módre šrafury
PJELNJENSKISTIL 10 ; jednore šěroke čorne šrafury (45 stopnjow)

; swójske šrafury podate přez lisćinu ze slědowacymi argumentami:
; – stil (1 = jednora, 2 = dwójna, 3 = trójna šrafura)
; – barba
; – wotstup
; – stopjeń

PJELNJENSKISTIL [2, „zeleny“, 3 pt, 15°] ; skřižowane zelene šrafury (15 stopnjow)

Rysowanske objekty

KRUH

 KRUH 100 ; kruh rysować (přeměr = 100 pt)

ELIPSA

 ELIPSA [50, 100] ; elipsu z přeměromaj 50 pt a 100 pt rysować
ELIPSA [50, 100, 2h, 12h] ; eliptiski sektor rysować (wot 2 hodź do 12 hodź.)
ELIPSA [50, 100, 2h, 12h, 2] ; eliptiski segment rysować
ELIPSA [50, 100, 2h, 12h, 3] ; eliptiski łuk rysować

KWADRAT

 KWADRAT 100 ; kwadrat rysować (wulkosć = 100 pt)

PRAWORÓŽK

 PRAWORÓŽK [50, 100] ; praworóžk rysować (50 pt x 100 pt)
PRAWORÓŽK [50, 100, 10] ; praworóžk ze skulojćenymi róžkami rysować

DYPK

 DYPK ; dypk z wulkosću a barbu pisaka rysować

ZAČINIĆ móže poslednje dypki zwjazać, PJELNIĆ móže twar z dypkow pjelnić. Je na přikład lochko, „płonu“ hwěžku rysować, započinajo ze srjedźišća:

 PISAKHORJE
WOSPJETUJ 5 [
DOPRĚDKA 80
DYPK
WRÓĆO 80
NAPRAWO 36
DOPRĚDKA 50
DYPK
WRÓĆO 50
NAPRAWO 120
] PJELNIĆ

POPIS

 POPIS „tekst“ ; tekst na poziciji nopawy pisać
POPIS ‚tekst‘ ; hlejće horjeka
POPIS „tekst“ ; hlejće horjeka (jenož za jednotliwe słowa)

TEKST

 KRUH 10 TEKST „tekst“ ; aktualnemu rysowanskemu objektej tekst přidać

Pismowe nastajenja

PISMOWABARBA

 PISMOWABARBA „zeleny“ ; pismowu barbu nastajić

DRUŽINAPISMA

 DRUŽINAPISMA „Linux Libertine G“ ; družinu pisma nastajić
DRUŽINAPISMA „Linux Libertine G:smcp=1“ ; nimo toho kajkosć pisma nastajić (tu: kapitelki)
DRUŽINAPISMA „Linux Libertine G:smcp=1&onum=1“ ; kapitelki + stare ličby

WULKOSĆPISMA

 WULKOSĆPISMA 12 ; wulkosćpisma do 12 pt změnić

PISMOWAWAHA

 PISMOWAWAHA „tučny“ ; pismowu wahu do „tučny“ změnić
PISMOWAWAHA „normalny“ ; staja pismowu wahu wróćo

PISMOWYSTIL

 PISMOWYSTIL „kursiwny“ ; změni stil pisma do „kursiwny“
PISMOWYSTIL „normalny“ ; staja stil pisma wróćo

WOBRAZ (wob)

WOBRAZ je za

Zeskupjenje twarow

 ; WOBRAZ [ Přikazy_LibreLogo ]
WOBRAZ [ DOPRĚDKA 100 KRUH 100 ] ; štomojty zeskupjeny twar

Hlejće tež „Skupina“ w pomocy LibreOffice Writer.

 K štom městno
PISAKHORJE POZICIJA městno SMĚR 0 PISAKDELE
WOBRAZ [ DOPRĚDKA 100 KRUH 100 ] ; štomojty zeskupjeny twar
KÓNC

WOBRAZ [ štom [230, 400] štom [300, 400] ] ; zeskupjene twary w zeskupjenym twarje

Nowe linijowe twary započeć

 WOBRAZ ; nowy linijowy twar započeć
DOPRĚDKA 10 WOBRAZ DOPRĚDKA 10 ; dwaj linijowej twaraj

SVG-wobrazy składować

 WOBRAZ „přikład.svg“ [ KRUH 5 ] ; wobraz jako wobrazowu dataju SVG we wužiwarskim rjadowaku
WOBRAZ „Desktop/přikład.svg“ [ DOPRĚDKA 100 KRUH 5 ] ; kaž horjeka, z relatiwnej šćežku
WOBRAZ „/home/user/přikład.svg“ [ KRUH 5 ] ; absolutna šćežka za Unix/Linux
WOBRAZ „C:\přikład.svg“ [ KRUH 5 ] ; absolutna šćežka za Windows

Animacije SVG/SMIL (rysowanki z přikazami ČAKAJ) składować

 WOBRAZ „animacija.svg“ [ KRUH 5 ČAKAJ 1000 KRUH 99 ] ; jako animaciju SVG/SMIL składować (hlejće tež ČAKAJ)
WOBRAZ „animacija2.svg“ [ KRUH 5 ČAKAJ 1000 KRUH 99 ČAKAJ 2000 ] ; kaž horjeka, ale hdyž ČAKAJ za poslednim objektom wužiwaće, sekla nastawa: po 2 sekundach so SVG-animacija w SMIL-konformnych wobhladowakach znowa startuje

Konsistenca na lěwej kromje

Wužiwajće WOBRAZ, zo byšće konsistencu pozicijow a linijowych twarow na lěwej kromje Writer wobchował:

 WOBRAZ [ KRUH 20 POZICIJA [-100, 100] KRUH 20 ]

Sekle

WOSPJETUJ

 ; WOSPJETUJ ličba [ přikazy ]

WOSPJETUJ 10 [ DOPRĚDKA 10 NALĚWO 45 KRUH 10 ] ; instrukcije 10 razow wospjetować
 ; ličba je opcionalna

WOSPJETUJ [ POZICIJA NĚKAJKI ] ; bjezkónčna sekla

LIČAK

Wariabla za sekle (tež w seklach ZA a DONIŽ).

 WOSPJETUJ 100 [ DOPRĚDKA LIČAK NALĚWO 90 ]

ZA W

Sekla za lisćinowe elementy:

 ZA i W [1, 5, 7, 9, 11] [
DOPRĚDKA i
NALĚWO 90
]

Sekla za znamješka znamješkoweho rjećazka:

 ZA i W „tekst“ [
POPIS i
DOPRĚDKA 10
]

DONIŽ

 DONIŽ WĚRNO [ POZICIJA NĚKAJKI ] ; bjezkónčna sekla
DONIŽ LIČAK <= 10 [ DOPRĚDKA 50 NALĚWO 36 ] ; kaž WOSPJETUJ 10 [ ... ]

PŘETORHNYĆ

Seklu zastajić.

 WOSPJETUJ [ ; bjezkónčna sekla
POZICIJA NĚKAJKI
JELI LIČAK = 100 [ PŘETORHNYĆ ] ; kaž WOSPJETUJ 100 [ ... ]
]

DALE

Do přichodneho wospjetowanja sekle skočić.

 WOSPJETUJ 100 [
POZICIJA NĚKAJKI
JELI LIČAK % 2 = 0 [ DALE ]
KRUH 10 ; kruhi na kóždej druhej poziciji rysować
]

Wuměnjenja

JELI

 ; JELI wuměnjenje [ jeli wěrno ]
; JELI wuměnjenje [ jeli wěrno ] [ jeli wopak ]

JELI a < 10 [ PISAJ „Mały“ ]
JELI a < 10 [ PISAJ „Mały“ ] [ PISAJ „Wulki“ ]

A, ABO, NIC

Logiske operatory.

 JELI a < 10 A NIC a = 5 [ PISAJ „0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 abo 9“ ]
JELI a < 10 A a != 5 [ PISAJ „0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 abo 9 ] ; kaž horjeka

Podprogramy

K, KÓNC

Nowe słowo (abo nowa procedura)

 K třiróžk
WOSPJETUJ 2 [ DOPRĚDKA 100 NAPRAWO 120 ] PJELNIĆ
KÓNC

WOSPJETUJ 10 [ třiróžk PISAKHORJE POZICIJA NĚKAJKI PISAKDELE ]

WUDAĆE

Hódnotu funkcije wróćić.

 K připadnypismik
WUDAĆE PŘIPADNY „qwertzuiopasdfghjklyxcvbnm“
KÓNC

PISAJ připadnypismik + připadnypismik + připadnypismik ; znamješkowy rjećazk z 3 připadnych pismikow pisać

STÓJ

Z procedury wróćić

 K přikład ličba
JELI ličba < 0 [ STÓJ ]
PISAJ KORJEŃ ličba ; kwadratny korjeń pisać
]

přikład 100
přikład -1 ; bjez wudaća a zmylka
přikład 25

Standardne wariable

NĚKAJKI

Standardna připadna hódnota barbow atd.

 BARBAPISAKA NĚKAJKI ; připadna barba pisaka

WĚRNO

Logiska hódnota.

 DONIŽ WĚRNO [ POZICIJA NĚKAJKI ] ; bjezkónčna sekla
PISAJ WĚRNO ; wěrno pisać

WOPAK

Logiska hódnota.

 DONIŽ NIC WOPAK [ POZICIJA NĚKAJKI ] ; bjezkónčna sekla
PISAJ WOPAK ; wopak pisać

WULKOSĆSTRONY

 PISAJ WULKOSĆSTRONY ; lisćinu wulkosćow stronow w dypkach, na př. [595.30, 841.89]

PI/π

 PISAJ PI ; 3,14159265359 pisać

Zapodaće/Wudaće

PISAJ

 PISAJ „tekst“ ; „tekst“ w dialogowym polu pisać
PISAJ 5 + 10 ; 15 pisać

ZAPODAĆE

 PISAJ ZAPODAĆE „Zapodawanska hódnota?“ ; prašeć so a znamješkowy rjećazk w dialogu pisać
PISAJ DECIMALNY (ZAPODAĆE „Prěnja ličba?“) + DECIMALNY (ZAPODAĆE „Druha ličba?“) ; jednory ličak

ČAKAJ

 ČAKAJ 1000 ; 1000 ms (1 sekunda) čakać

GLOBALNY

Globalne wariable w procedurach stajić.

 GLOBALNY wo
wo = „LibreLogo“

K přikład
PISAJ wo
GlOBALNY wo ; hdy so ma nowa hódnota přidać
wo = „nowa hódnota za globalnu wariablu“
KÓNC

přikład
PISAJ wo

Funkcije

PŘIPADNY

 PISAJ PŘIPADNY 100 ; připadna decimalna ličba (0 <= x < 100)
PISAJ PŘIPADNY „tekst“ ; připadny pismik ze znamješkoweho rjećazka „tekst“
PISAJ PŘIPADNY [1, 2], připadny lisćinowy element (1 abo 2)

CYŁY

 PISAJ CYŁY 3,8 ; 3 pisać (cyły dźěl ličby 3,8)
PISAJ CYŁY PŘIPADNY 100 ; připadna cyła ličba (0 <= x < 100)
PISAJ CYŁY „7“ ; znamješkowy rjećazk do cyłeje ličby přetworić

DECIMALNY

 ; znamješkowy rjećazk do decimalneje ličby přetworić
PISAJ 2 * DECIMALNY „5,5“ ; 11,0 pisać

ZNARJEĆAZK

 ; ličbu do znamješkoweho rjećazka
PISAJ „Wuslědk: “ + ZNARJEĆAZK ; „Wuslědk: 5“
PISAJ 10 * ZNARJEĆAZK 5 ; 5555555555 pisać

KORJEŃ

 PISAJ KORJEŃ 100 ; 10 pisać, kwadratny korjeń z 100

SIN

 PISAJ SIN 90 * PI/180 ; 1,0 pisać (sinus 90° we łukowej měrje)

COS

 PISAJ COS 0 * PI/180 ; 1,0 pisać (kosinus 0°we łukowej měrje)

LOG10

 PISAJ LOG10 100 ; 2,0 pisać (dźesatkowy logaritmus 100)

NAKRUŽ

 PISAJ NAKRUŽ 3,8 ; 4 pisać (3,8 nakružene)
PISAJ NAKRUŽ PŘIPADNY 100 ; připadna cyła ličba (0 <= x <= 100)

ABSOLUTNY|ABS

 PISAJ ABS -10 ; 10, absolutnu hódnotu ličby -10 pisać

LIČIĆ

 PISAJ LIČIĆ „tekst“ ; 4 pisać, ličbu znamješkow znamješkoweho rjećazka „tekst“
PISAJ LIČIĆ [1, 2, 3] ; 3 pisać, wulkosć lisćiny

MNOHOSĆ

 ; Lisćinu do mnohosće Python přetworić
PISAJ MNOHOSĆ [4, 5, 6, 6] ; {4, 5, 6} pisać
PISAJ MNOHOSĆ [4, 5, 6, 6] | MNOHOSĆ [4, 1, 9] ; {1, 4, 5, 6, 9} pisać, zjednoćensku mnohosć
PISAJ MNOHOSĆ [4, 5, 6, 6] & MNOHOSĆ [4, 1, 9] ; {4} pisać, rěznu mnohosć
PISAJ MNOHOSĆ ([4, 5, 6, 6]) - MNOHOSĆ [4, 1, 9] ; {5, 6} pisać, diferencu
PISAJ MNOHOSĆ [4, 5, 6, 6] ^ MNOHOSĆ [4, 1, 9] ; {1, 5, 6, 9} pisać, symetrisku diferencu

SLĚD

 ; Pythonojta lisćinowa generacija
PISAJ LISĆINA SLĚD 10 ; [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
PISAJ LISĆINA SLĚD 3 10 ; [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
PISAJ LISĆINA SLĚD 3 10 3 ; [3, 6, 9] pisać

ZA i W SLĚD 10 50 10 [ ; sekla za [10, 20, 30, 40]
DOPRĚDKA i
NALĚWO 90
]

LISĆINA

 ; wospjetowace so elementy z pomocu mnohosće a přetworjenja lisćiny z lisćiny wotstronić
PISAJ LISĆINA (MNOHOSĆ [1, 3, 5, 5, 2, 1]) ; [1, 3, 5, 2] pisać

TUPEL

Přetworjenje tupela Python (njezměnita lisćina)

 PISAJ TUPEL [4, 5]

SORTĚROWANY

Wróći sortěrowanu lisćinu.

 PISAJ SORTĚROWANY [5, 1, 3, 4] ; [1, 3, 4, 5] pisać

WUMĚŃ

Znamješkowe rjećazki z pomocu mustrow regex (regularne wurazy) wuměnić

 PISAJ WUMĚŃ („t“, „T“, „tekst“) ; „Tekst“ pisać, „t“ so z „T“ wuměnja
PISAJ WUMĚŃ („(.)“, „\\1\\1“, „tekst“ ; „tteexxtt“ pisać - kóžde znamješko so podwoja

PYTAJ

Mustry znamješkowych rjećazkow z pomocu mustrow regex pytać

 JELI PYTAJ („\s“, „słowo“) [ PISAJ „pismik w słowje.“ ]

NAMAKAJWŠĚ

Wšě znamješkowe rjećazki w zapodawanskim znamješkowym rjećazku namakać, kotrež mustrej regex wotpowěduja.

 PISAJ NAMAKAJWŠĚ („\w+“, „psyki, kóčki.“) [ „psyki“, „kóčki“] pisać, lisćinu słowow.

MIN

 PISAJ MIN [1, 2, 3] ; 1 pisać, najmjeńši element lisćiny

MAKS

 PISAJ MAKS [1, 2, 3] ; 3 pisać, najwjetši element lisćiny

Barbowe konstanty

 BARBAPISAKA „SLĚBRO“ ; po mjenje nastajena
BARBAPISAKA [1] ; po identifikatorach nastajena
BARBAPISAKA „~SLĚBRO“ ; připadny slěborny wotsćin

Identifikator (ID)

Mjeno

0

ČORNY

1

SLĚBRO

2

ŠĚRY

3

BĚŁY

4

ČERWJENOBRUNY

5

ČERWJENY

6

PURPURNY

7

MAGENTA

8

ZELENY

9

SWĚTŁOZELENY

10

OLIWOZELENY

11

ŽOŁTY

12

ĆMOWOMÓDRY

13

MÓDRY

14

MÓDROZELENY

15

TIRKISNY/CYANOWY

16

RÓŽOWY

17

ĆMOWOČERWJENY

18

ORANŽOWY

19

ZŁOTY

20

FIJAŁKOJTY

21

NJEBJOMÓDRY

22

ĆMOWOBRUNY

23

BRUNY

24

NJEWIDŹOMNY


Prošu podpěrajće nas!