Ličby stronow

We Writer ličba strony je polo, kotrež móžeće do swojeho teksta zasadźić.

Ličbu strony spěšnje do hłowoweje abo nohoweje linku předłohi strony zasadźić

Wubjerće Zasadźić – Čisło strony…, zo byšće dialog wočinić, kotryž was přez zasadźowanje čisła strony do aktualneje hłowoweje abo nohoweje linki předłohi strony a přez nastajenje wusměrjenja čisła strony wjedźe.

Ličby strony zasadźić

Wubjerće Zasadźić – Polo – Čisło strony, zo byšće čisło strony na aktualnej poziciji kursora zasadźił.

tip

Jeli tekst „Čisło strony“ město čisło same widźiće, wubjerće Napohlad – Pólne mjena ().


Tute pola wšak swoju poziciju změnja, hdyž tekst přidawaće abo wotstronjeće. Je tohodla najlěpje, polo čisła strony do hłowoweje abo nohoweje linki zasadźić, kotraž ma samsnu poziciju a kotraž so na kóždej stronje wospjetuje.

Wubjerće Zasadźić – Hłowowa a nohowa linka – hłowowa linka – (mjeno předłohi strony) abo Zasadźić – Hłowowa a nohowa linka – Nohowa linka – (mjeno předłohi strony), zo byšće wšě stronam z aktualnej předłohu strony hłowowu abo nohowu linku přidał.

Z wěstym čisłom strony započeć

Nětko chcemy lěpšu kontrolu nad ličbami strony. Pisaće tekstowy dokument, kotryž měł so z čisłom strony 12 započeć.

 1. Klikńće do prěnjeho wotstawka swojeho dokumenta.

 2. Wubjerće Format – Wotstawk… – rajtark: Tekstowy běh.

 3. Zmóžńće we wobłuku Łamanja Zasadźić. Zmóžńće Z předłohu strony, zo byšće móhł nowe čisło strony nastajił. Klikńće na W porjadku.

note

Nowe čisło strony je atribut prěnjeho wotstawka strony.


Format čisła strony wubrać

Chceće romske ličby kaž i, ii, iii, iv a tak dale jako ličby stronow wužiwać.

 1. Klikńće dwójce direktnje před polom čisła strony. Widźiće dialog Pola wobdźěłać.

 2. Wubjerće ličbny format a klikńće na W porjadku.

Rozdźělne formaty ličbow strony we hłowowych a nohowych linkach wužiwać

Trjebaće někotre strony z formatěrowanjom w romskich ličbach, slědowanym přez zbytne strony w druhim formaće.

We Writer trjebaće rozdźělne předłohi strony. Prěnja předłoha strony ma nohowu linku z polom čisła strony, kotrež je z romskimi ličbami sformatěrowane. Slědowaca předłoha strony ma nohowu linku z polom čisła strony, kotrež je z druhim napohladom sformatěrowane.

Wobě předłoze strony dyrbitej so přez łamanje strony dźělić. We Writer su awtomatiske łamanja strony a manuelnje zasadźene łamanja strony.

Wotwisuje wot wašeho dokumenta, štož je najlěpše: manuelnje zasadźene łamanje mjez předłohami strony wužiwać, abo awtomatisku změnu wužiwać. Jeli prosće jednu titulnu stronu z druhej předłohu hač druhe strony trjebaće, móžeće awtomatisku metodu wužiwać:

Druhu předłohu strony na prěnju stronu nałožić

 1. Klikńće do prěnjeje strony swojeho dokumenta.

 2. Wubjerće Napohlad – Formatowe předłohi (abo tłóčće ).

 3. Klikńće we woknje Předłohi na symbol Předłohi strony.

 4. Klikńće dwójce na předłohu „Prěnja strona“.

Waša titulna strona nětko předłohu „Prěnja strona“ ma a přichodne strony awtomatisce předłohu „Standardna předłoha strony“.

Móžeće nětko na přikład nohowu linku jenož za předłohu „Standardna předłoha strony“ zasadźić abo nohowe linki do wobeju předłohow strony zasadźić, ale z rozdźělnje sformatěrowanymi polemi ličbow strony.

Manuelnje zasadźenu předłohu strony změnić

 1. Klikńće na spočatk prěnjeho wotstawka na stronje, hdźež so ma předłoha strony nałožić.

 2. Wubjerće Zasadźić – Dalše łamanja – Manuelne łamanje…. Dialog Łamanje zasadźić so wočini.

 3. Wubjerće w lisćinowym polu Předłoha předłohu strony. Móžeće tež nowe čisło strony nastajić. Klikńće na W porjadku.

Wubrana předłoha strony so wot aktualneho wotstawka do přichodneho łamanja z předłohu wužiwa. Dyrbiće snano najprjedy nowu předłohu strony wutworić.

Prošu podpěrajće nas!