Instrukcije za wužiwanje LibreOffice Writer

Na stronje pomocy za LibreOffice powšitkowne móžeće instrukcije, kotrež dadźa so na wšě module nałožić, na přikład wo dźěle z woknami a menijemi, wo přiměrjenju LibreOffice, datowych žórłach, galeriji a ćehnjenju a pušćenju.

Jeli pomoc za druhi modul trjebaće, přepińće z kombinaciskim polom w nawigaciskim wobłuku na požadany modul.

Tekst zapodać a formatěrować

Switching Between Insert Mode and Overwrite Mode

Using the Direct Cursor

Navigating and Selecting With the Keyboard

Inserting Special Characters

Word Completion for Text Documents

Inserting Non-breaking Spaces, Hyphens and Soft Hyphens

Applying Text Formatting While You Type

Emphasizing Text

Changing the Color of Text

Rotating Text

Using a Frame to Center Text on a Page

Wotstawki zasunyć

Ramiki za strony definować

Defining Borders for Paragraphs

Defining Borders for Tables and Table Cells

Ramiki za objekty definować

Making Text Superscript or Subscript

Changing the Case of Text

Tekst w dokumentach přesunyć a kopěrować

Resetting Font Attributes

Čisłowanje za nadpisma

Nadpisma w Nawigatorje rozrjadować

K wěstej tekstowej marce skočić

Using Sections

Inserting Sections

Editing Sections

Copying Formatting With the Clone Formatting Tool

Templates and Styles

Creating New Styles From Selections

Applying Styles in Fill Format Mode

Updating Styles From Selections

Předłohi z druheho dokumenta abo druheje předłohi wužiwać

Creating and Changing Default and Custom Templates

Printing with Page line-spacing

Recording and Displaying Changes

Tekst awtomatisce zapodać a formatěrować

Awtomatisku korekturu znjemóžnić

Čisłowane lisćiny abo naličenja při zapodawanju wutworić

Awtomatiska prawopisna kontrola

Awtomatiski tekst wužiwać

Wuwzaća lisćiny awtomatiskeje korektury přidać

Wotměnjate předłohi strony na runych a njerunych stronach

Turning off Bullets and Numbering for Individual Paragraphs

Removing Line Breaks

Předłohi nałožić, strony čisłować, pola wužiwać

Ličby stronow

Wusměrjenje strony změnić

Pozadk strony změnić

Applying Styles in Fill Format Mode

Creating New Styles From Selections

Updating Styles From Selections

Undoing Direct Formatting for a Document

Hłowowe abo nohowe linki formatěrować

Inserting Hyperlinks

Čisłowe wobłuki definować

Łamanja strony zasadźić a zhašeć

Creating and Applying Page Styles

Wo polach

Zapodawanske pola přidać

Wužiwarske daty w polach abo wuměnjenjach wotprašować

Polo do teksta přetworić

Njezměnite abo wariabelne datumowe polo zasadźić

Tabele w teksće wobdźěłać

Selecting Tables, Rows, and Columns

Inserting Tables

Deleting Tables or the Contents of a Table

W tekstowych dokumentach wuličić

Kompleksne fomle w tekstowych dokumentach wuličić

Wuslědk formle w tekstowym dokumenće wuličić a zasadźić

Wuslědk tabeloweho wuličenja w druhej tabeli pokazać

Tabele přesahowace wuličenja

Sumy rjada tabelowych celow wuličić

Tekst před tabelu na spočatku strony zasadźić

Merging and Splitting Cells

Repeating a Table Heading on a New Page

Resizing Rows and Columns in a Text Table

Modifying Rows and Columns by Keyboard

Copying Spreadsheet Areas to Text Documents

Inserting Line Breaks in Cells

Wobrazy, rysowanki, ClipArt, Fontwork

Pozicioněrowanje objektow

Popisy wužiwać

Popisam nadpismowe čisła přidać

Fontwork For Graphical Text Art

Grafiki zasadźić

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Grafiku z dataje zasadźić

Grafiku z LibreOffice Draw abo Impress zasadźić

Inserting Graphics From the Gallery With Drag-and-Drop

Skenowany wobraz zasadźić

Diagram Calc do tekstoweho dokumenta zasadźić

Animating Text

Rotating Text

Defining Graphics or Colors in the Background of Pages (Watermark)

Zapis wobsaha, hesłar

Globalne dokumenty a poddokumenty

Zapiski hesłarja abo zapisa wobsaha definować

Hesłarje a zapisy wobsaha aktualizować, wobdźěłać a zhašeć

Zapiski hesłarjow a zapisow wobsaha wobdźěłać abo zhašeć

Hesłar abo zapis wobsaha formatěrować

Zapis wobsaha wutworić

Hesłarje załožić

Literarny zapis wutworić

Swójske zapisy

Zapisy za wjacore dokumenty

Nawigator za tekstowe dokumenty

Nadpisma, typy čisłowanja

Numbering and Paragraph Styles

Adding Bullets

Adding Numbering

Čisłowanje za nadpisma

Čisłowane lisćiny abo naličenja při zapodawanju wutworić

Popisy wužiwać

Popisam nadpismowe čisła přidać

Čisłowe wobłuki definować

Globalne dokumenty a poddokumenty

Lisćinowu runinu lisćinoweho wotstawka změnić

Čisłowane lisćiny kombinować

Čisłowanje w čisłowanej lisćinje změnić

Turning off Bullets and Numbering for Individual Paragraphs

Linkowe čisła přidac

Hłowowe linki, nohowe linki, nóžki

Wo hłowowych a nohowych linkach

Čisła strony w nohowych linkach zasadźić

Kapitlowe mjeno a čisło do hłowoweje abo nohowje linki zasadźić

Rozdźělne hłowowe a nohowe linki definować

Hłowowe abo nohowe linki formatěrować

Nóžki abo kónčne nóžki zasadźić a wobdźěłać

Wotstup mjez nóžkami

Druhe objekty w teksće wobdźěłać

Pozicioněrowanje objektow

Čisłowane lisćiny abo naličenja při zapodawanju wutworić

Popisy wužiwać

Popisam nadpismowe čisła přidać

Drawing Lines in Text

Applying Line Styles Using the Toolbar

Defining Arrow Styles

Defining Line Styles

Inserting, Editing, and Linking Frames

Prawopis, słowniki, dźělenje złóžkow

Checking Spelling and Grammar

Awtomatiska prawopisna kontrola

Wuwzaća lisćiny awtomatiskeje korektury přidać

Słowa ze swójskeho słownika wotstronić

Hyphenation

Thesaurus

Serijowe listy, etikety a wizitki

Formowy list wutworić

Creating and Printing Labels and Business Cards

Printing Address Labels

Wuměnity tekst

Wuměnity tekst za ličbu stronow

Dźěło z dokumentami

Printing a Brochure

Globalne dokumenty a poddokumenty

Previewing a Page Before Printing

Printing faster with Reduced Data

Printing Multiple Pages on One Sheet

Printing in Reverse Order

Selecting Printer Paper Trays

Saving Text Documents in HTML Format

Inserting an Entire Text Document

Saving Documents in Other Formats

Opening documents saved in other formats

Sending Documents as Email

Changing Your Working Directory

Dalše

Tastowe skrótšenki wužiwać (bjezbarjernosć LibreOffice Writer)

Awtomatiski tekst wužiwać

Using Smart Tags

Sending Faxes and Configuring LibreOffice for Faxing

Pasting Contents in Special Formats

Předłohu strony na zakładźe aktualneje strony wutworić

Wuměnity tekst

Wuměnity tekst za ličbu stronow

Tekst w dokumentach přesunyć a kopěrować

Tekst schować

Schowany tekst pokazać

Tekst wutworić, kotryž so nima ćišćeć

Hyperwotkazy z Nawigatorom zasadźić

Nawigator za tekstowe dokumenty

Docking and Resizing Windows

Spóznawanje ličbow w tabelach zmóžnić abo znjemóžnić

Previewing a Page Before Printing

Printing Multiple Pages on One Sheet

Selecting Printer Paper Trays

Inserting Cross-References

Using Regular Expressions in Text Searches

Saving Text Documents in HTML Format

Applying Text Formatting While You Type

Using the Direct Cursor

Inserting, Editing, and Linking Frames

Inserting an Entire Text Document

Counting Words

Wrapping Text Around Objects

Recording a Macro

Prošu podpěrajće nas!