Wo hłowowych a nohowych linkach

Hłowowe a nohowe linki su wobłuki na hornjej a delnjej kromje strony, hdźež móžeće tekst abo wobrazy zasadźić. Hłowowe a nohowe linki so aktualnej předłoze strony přidawaja. Kóžda strona, kotraž samsnu předłohu wužiwa, awtomatisce hłowowu abo nohowu linku dóstawa, kotruž přidawaće. Móžeće pola, na přikład čisła strony a nadpisma kapitlow do hłowowych a nohowych linkow w tekstowym dokumenće zasadźić.

Symbol za Notica

Předłoha strony za aktualnu stronu so w statusowej lajsće pokazuje.


Hłowowe a nohowe linki w HTML-dokumentach

Někotre nastajenja hłowowych a nohowych linkow su tež za HTML-dokumenty k dispoziciji. Hłowowe a nohowe linki so přez HTML njepodpěruja eksportuja so město toho ze specialnymi značkami, zo bychu so we wobhladowaku pokazali. Hłowowe a nohowe linki so jenož w HTML-dokumentach eksportuja, jeli su w modusu Weblayout zmóžnjene. Hdyž dokument w LibreOffice znowa wočinjeće, so hłowowe a nohowe linki korektnje pokazuja, inkluziwnje pola, kotrež sće zasadźił.

Prošu podpěrajće nas!