We Writer pytać a wuměnić

W tekstowych dokumentach móžeće słowa, formatěrowanje a předłohi a wjace pytać. Móžeće wot jednoho wuslědka do druheho nawigěrować, abo móžeće wšě wuslědki naraz wuzběhnyć, potom druhi format nałožić abo słowa z druhim tekstom wuměnić.

Dialog „Pytać a wuměnić“

Zo byšće tekst w cyłym dokumenće pytał, wočińće dialog Pytać a wuměnić bjez aktiwneho tekstoweho wuběra. Jeli chceće jenož dźěl swojeho dokumenta pytać, wubjerće najprjedy tón dźěl teksta a wočińće potom dialog Pytać a wuměnić.

Tekst pytać

 1. Wubjerće Wobdźěłać – Pytać a wuměnić…, zo byšće dialog „Pytać a wuměnić“ wočinił.

 2. Zapodajće tekst, kotryž so ma pytać, do tekstoweho pola Pytać.

 3. Klikńće pak na Přichodny pytać pak na Wšě pytać.

Hdyž na Přichodny pytać klikaće, Writer wam přichodny tekst pokaza, kotryž wašemu zapiskej wotpowěduje. Móžeće sej tekst wobhladać a jón wobdźěłać a potom znowa na Přichodny pytać klikać, zo byšće k přichodnemu namakanemu tekstej postupował.

Jeli sće dialog začinił, móžeće tastowu kombinaciju Strg+Umsch (⇧)+F tłóčić, zo byšće přichodny tekst namakał, bjeztoho zo byšće dialog wočinił.

Abo móžeće symbole deleka naprawo w dokumenće wužiwać, zo byšće k přichodnemu tekstej abo někajkemu druhemu objektej w dokumenće nawigěrował.

Hdyž na Wšě pytać klikaće, Writer wšón tekst wuběra, kotryž wašemu zapiskej wotpowěduje. Nětko móžeće na přikład namakany tekst tučnje formatěrować abo jemu znamješkowu předłohu naraz připokazać.

Tekst wuměnić

Symbol za Notica

Na rozdźěl wot pytanja teksta njeda so wuměna teksta jenož na aktualny wuběr wobmjezować.


 1. Wubjerće Wobdźěłać – Pytać a wuměnić…, zo byšće dialog „Pytać a wuměnić“ wočinił.

 2. Zapodajće tekst, kotryž so ma pytać, do tekstoweho pola Pytać.

 3. Zapodajće tekst, kotryž ma namakany tekst narunać, do tekstoweho pola Wuměnić z.

 4. Klikńće pak na Wuměnić pak na Wšě wuměnić.

Hdyž na Wuměnić klikaće, Writer cyły dokument za tekstom w polu Pytać přepytuje, započinajo z aktualnej kursorowej poziciju. Hdyž so tekst namaka, Writer tekst wuzběhuje a čaka na wašu wotmołwu. Klikńće na Wuměnić, zo byšće wuzběhnjeny tekst w dokumenće z tekstom w tekstowym polu Wuměnić wuměnił. Klikńće na Přichodny pytać, zo byšće k přichodnemu namakanemu tekstej postupował, bjeztoho zo byšće aktualny wuběr wuměnił.

Hdyž na Wšě wuměnić klikaće, Writer wšón tekst wuměnja, kotryž wašemu zapiskej wotpowěduje.

Předłohi pytać

Připušćamy, zo chceće wšón tekst w swojim dokumenće pytać, kotremuž je wěsta wotstawkowa předłoha připokazana, na přikład wotstawkowa předłoha „Nadpismo 2“.

 1. Wubjerće Wobdźěłać – Pytać a wuměnić…, zo byšće dialog „Pytać a wuměnić“ wočinił.

 2. Klikńće na Dalše nastajenja…, zo byšće dialog rozšěrił.

 3. Klikńće do kontrolneho kašćika před Wotstawkowe předłohi.
  Tekstowe polo Pytać je nětko lisćinowe polo, hdźež móžeće někajku wotstawkowu předłohu wubrać, kotraž so ma w aktualnym dokumenće nałožić.

 4. Wubjerće předłohu, za kotrejž chceće pytać a klikńće potom na Přichodny pytać abo Wšě pytać.

Formaty pytać

Připušćamy, zo chceće wšón tekst w swojim dokumenće pytać, kotremuž je wěste direktne znamješkowe formatěrowanje připokazane.

Symbol za Notica

Hdyž formaty pytaće, so jenož direktne znamješkowe atributy namakaja, njenamaka atributy, kotrež su dźěl někajkeje předłohi.


 1. Wubjerće Wobdźěłać – Pytać a wuměnić…, zo byšće dialog „Pytać a wuměnić“ wočinił.

 2. Klikńće na Dalše nastajenja, zo byšće dialog rozšěrił.

 3. Klikńće na tłóčatko Format.

 1. Klikńće na Přichodny pytać abo na Wšě pytać.

Dalše nastajenja

Podobnostne pytanje móže tekst namakać, kotryž je wašemu pytanskemu tekstej podobny. Móžeće ličbu znamješkow nastajić, kotrež smědźa so wotchilić.

Stajće hóčku do kontrolneho kašćika Podobnostne pytanje a klikńće na přeće na tłóčatko Podobnosće…, zo byšće nastajenja změnił. (Za wšě tři nastajenja so za hornjoserbski tekst hódnota 2 hodźi.)

Symbol Pokiw

Hdyž sće podpěru za aziske rěče pod – Rěče a narodne šemy – Powšitkowne zmóžnił, dialog Pytać a wuměnić nastajenja skići, z kotrymiž móžeće aziski tekst přepytać.


Nawigator

Nawigator je hłowny nastroj za pytanje a wuběranje objektow. Móžeće tež Nawigator wužiwać, zo byšće kapitle přesunył a pozicioněrował a swojemu dokumentej rozrjadowanski napohlad připokazał.

Wubjerće Napohlad – Nawigator, zo byšće wokno Nawigatora wočinił.

Wužiwajće Nawigator, zo byšće objekty, wotkazy a poćahi w samsnym dokumenće abo z druhich wočinjenych dokumentow zasadźił. Hlejće nawod Nawigator za dalše informacije.

Klikńće na symbol z módrym kružkom deleka naprawo w swojim dokumenće, zo byšće małe wokno Nawigacija wočinił.

Wužiwajće małe wokno Nawigacija, zo byšće spěšnje k přichodnemu objektej skočił abo přichodny tekst w swojim dokumenće pytał.

Prošu podpěrajće nas!