W tekstowych dokumentach wuličić

Móžeće wobličenje direktnje do tekstoweho dokumenta abo tekstoweje tabele zasadźić.

  1. Klikńće w dokumenće tam, hdźež chceće wobličenje zasadźić a tłóčće potom F2. Jeli sće w tabelowej celi, zapodajće znak runosće =.

  2. Zapodajće wobličenje, kotrež chceće zasadźić, na přikład =10000/12 a tłóčće potom Enter.

Móžeće tež na symbol Formla w symbolowej lajsće Formla kliknyć a potom funkciju za swoju formlu wubrać.

note

Zo byšće na cele w tekstowej tabeli Writer wotkazał, stajće celowu adresu abo celowy wobłuk mjez kutowe spinki. Zo byšće na přikład na celu A1 z druheje cele wotkazał, zapodajće =<A1> do cele.


Celowe zapiski, kotrež so ze znakom runosće (=) započinaja

Zo byšće zapisk tabeloweje cele wutworił, kotryž ze znamješkom = započina, zapodajće najprjedy mjezotu, potom znamješko = a zhašejće potom mjezotu.

Prošu podpěrajće nas!