Swójske ramiki w tekstowych dokumentach

Móžeće wjele rozdźělnych celowych ramikow na wubrane cele w tabeli Writer a na cyłu tabelu nałožić. Druhe objekty w tekstowych dokumentach móža tež swójske ramiki měć. Móžeće na přikład předłoham strony, wobłukam a zasadźenym wobrazam abo diagramam ramiki připokazać.

  1. Wubjerće celu abo celowy blok w tabeli Writer.

  2. Wubjerće Tabela – Kajkosće….

  3. Klikńće w dialogu na rajtark Ramiki.

  4. Wubjerće ramikowe nastajenja, kotrež chceće nałožić a klikńće na W porjadku.

Nastajenja we wobłuku Linijowy porjad dadźa so wužiwać, zo byšće wjacore ramikowe stile nałožił.

Wuběr celow

Wotwisujo wot wuběra celow wobłuk hinak wupada.

Wuběr

Linijowy porjad (wobłuk)

Jedna wubrana cela, kotraž ma wjace hač jedna cela, abo kursor w tabeli bjez wubraneje cele

jedyn celowy ramik

Tabela z jednej celu, cela je wubrana

ramik wubraneje cele

Cele we wubranej špalće

ramik wubraneje špalty

Cele we wubranej lince

ramik wubraneje linki

Cyła tabela z 2 x 2 abo wjace wubranymi celemi

Ramik wubraneho bloka


Standardne nastajenja

Klikńće na jedyn ze symbolow pod Přednastajenja, zo byšće wjacore ramiki nastajił abo wróćo stajił.

Přikłady

Wubjerće blok 8 x 8 celow a potom Tabela – Kajkosće… – rajtark: Ramiki.

Standardne symbole za ramiki

Nětko móžeće wupruwować, kotre linije druhe symbole nastajeja abo wotstronjeja.

Swójske nastajenja

We wobłuku Swójski móžeće kliknyć, zo byšće jednotliwe linije přidał abo wotstronił. Přehlad linije w třoch rozdźělnych stawach pokazuje.

Klikńće wospjet na kromu abo róžk, zo byšće tři rozdźělne stawy přeběžał.

Linijowe typy

Wobraz

Woznam

Čorna linija

přećehnjena linija jako ramik

Čorna linija wotpowědnu liniju wubranych celow nastaja. Linija so jako dypkowana linija pokazuje, hdyž linijowy stil 0,05 pt wuběraće. Dwójne linije so pokazuja, hdyž stil dwójneje linije wuběraće.

Šěra linija

šěra linija za ramik

Šěra linija so pokazuje, hdyž so wotpowědna linija wubranych celow njeměnja. Linija so na tutej poziciji njepřidawa abo njewotstronja.

Běła linija

běła linija za ramik

Běła linija so pokazuje, hdyž so wotpowědna linija wubranych celow wotstronja.


Přikłady

  1. Wubjerće jednotliwu celu w tabeli Writer a wubjerće potom Tabela – Kajkosće… – Ramiki.

  2. Wubjerće tołsty linijowy stil.

  3. Zo byšće delni ramik nastajił, klikńće wospjet na delnju kromu, doniž tołstu liniju njewidźiće.

tołsty delni ramik nastajić

note

Wšě cele w tabeli Writer maja znajmjeńša po standardźe lěwu a delnju liniju. Najwjace celow w tabelowym perimetrje ma po standardźe wjace linijow.


warning

Wšě linije, kotrež so w přehledźe běłe pokazuja, so z cele wotstronja.


Ramiki za znamješka definować

Ramiki za strony definować

Defining Borders for Paragraphs

Prošu podpěrajće nas!