Skombinowane pokazanje

Pokazuje aktualne informacije wo aktiwnym dokumenće.

Hdyž kursor je w pomjenowanym wotrězku, so mjeno wotrězka jewi. Hdyž kursor je w tabeli, so mjeno tabeloweje cele jewi. Wulkosć objekta so pokazuje, hdyž wobłuki abo rysowanske objekty wobdźěłujeće.

Jeli kursor je w teksće, móžeće na tute polo dwójce kliknyć, zo byšće dialog Pola wočinił. Wy tutym dialogu móžeće polo definować, kotrež so ma do wašeho dokumenta na aktualnej kursorowej poziciji zasadźić. Hdyž kursor je w tabeli, dwójne kliknjenje do tutoho pola dialog Tabelowy format wuwołuje. Wotwisujo wot wubraneho objekta, móžeće dialog wuwołać, zo byšće wotrězk, grafiski objekt, znošowacy so wobłuk, OLE-objekt, direktne čisłowanje abo poziciju a wulkosć rysowanskeho objekta wobdźěłał.

Prošu podpěrajće nas!