Funkcije LibreOffice Math

Tutón wotrězk přehlad někotrych wažnych funkcijow a móžnosćow wobsahuje, kotrež LibreOffice Math poskića.

LibreOffice Math wjele operatorow, funkcijow a formatěrowanskich asistentow skići, zo by wam pomhał, formle wutworić. Tute su wšě we wuběranskim woknje nalistowane, w kotrymž móžeće na trěbny element kliknyć, zo byšće objekt do swojeho dźěła zasadźił. Su wučerpowaca referencna tabela a wjele přikładow w Pomocy k dispoziciji.

Formlu wutworić

Kaž diagramy a wobrazy so formle jako objekty znutřka dokumenta wutworjeja. Hdyž formlu do dokumenta zasadźujeće, so LibreOffice Math awtomatisce startuje. Móžeće formlu z wulkim wuběrom předdefinowanych symbolow a funkcijow wutworić, wobdźěłać a formatěrować.

Formlu direktnje zapodać

Jeli so w rěči LibreOffice Math wuznawaće, móžeće tež formlu direktnje do dokumenta zapodać. Zapodajće na přikład slědowacu formlu do tekstoweho dokumenta: „a sup 2 + b sup 2 = c sup 2“. Markěrujće tutón tekst a wubjerće potom Zasadźić – Objekt – Formla. Tekst so do sformatěrowaneje formle přetworja.

note

LibreOffice Math njemóže formle wuličić, dokelž je formlowy editor (za pisanje a pokazowanje formlow) a nic ličenski program. Wužiwajće tabelowe dokumenty, zo byšće formle wuličił, abo wužiwajće ličensku funkciju tekstoweho dokumenta za jednore wuličenja.


Formlu w přikazowym woknje wutworić

Wužiwajće přikazowe wokno LibreOffice Math, zo byšće formle zapodał a wobdźěłował. Hdyž něšto w přikazowym woknje zapodawaće, so hnydom wuslědki w dokumenće pokazaja. Zo byšće přehlad dóstał, hdyž dołhe a komplikowane formle wutworjeće, wužiwajće formlowy kursor w symbolowej lajsće Nastroje. Hdyž tuta funkcija je zmóžnjena, so městno kursora w přikazowym woknje tež w tekstowej woknje pokaza.

Indiwidualne symbole

Móžeće swójske symbole wutworić a znamješka z druhich pismow importować. Móžeće zakładnemu katalogej symbolow LibreOffice Math nowe symbole přidać abo swójske specialne katalogi wutworić. Wjele wosebitych znamješkow je tež k dispoziciji.

Formle w konteksće

Zo byšće sej dźěło z formlemi wosnadnił, wužiwajće kontekstowe menije, kotrež móžeće z prawym kliknjenjom myški wuwołać. To předewšěm za přikazowe wokno płaći. Tutón kontekstowy meni wšě přikazy wobsahuje, kotrež su we wobłuku Elementy, a tež operatory atd., kotrež dadźa so z kliknjenjom myški do wašeje formle zasadźić, bjeztoho zo byšće dyrbjał přikaz do přikazoweho wokna zapodać.

Prošu podpěrajće nas!