Z mjezami dźěłać

Kak móžu mjezy w sumowej abo integralnej formli definować?

Chceće sumacisku formlu kaž „sumacija s^k za k = 0 do n“ na poziciji kursora w tekstowym dokumenće Writer zasadźić.

 1. Wubjerće Zasadźić – OLE-objekt – Formlowy objekt….

  Widźiće zapodawanske wokno Math a wobłuk Elementy nalěwo.

 2. Wubjerće zapisk Operatory z lisćiny w hornim dźělu wobłuka Elementy.

 3. Klikńće w delnim dźělu wobłuka Elementy na symbol suma.

 4. Zo byšće delnje a hornje hranicy zmóžnił, klikńće přidatnje na symbol hornja a delnja hranica.

 5. W zapodawanskim woknje so zastupowacy symbol abo marka wuběra a móžeće započeć, delnju hranicu zapodać:

  k = 0

 6. Tłóčće F4, zo byšće k přichodnej marce dóšoł, a zapodajće hornju hranicu:

  n

 7. Tłóčće F4, zo byšće k přichodnej marce dóšoł, a zapodajće sumand:

  s^k

 8. Nětko je formla dospołna. Klikńće do swojeho tekstoweho dokumenta zwonka formle, zo byšće formlowy editor wopušćił.

Na samsne wašnje móžeće integralnu formlu z hranicami zapodać. Hdyž na symbol wobłuka Elementy klikaće, so připokazany tekstowy přikaz do zapodawanskeho wokna zasadźi. Jeli tekstowe přikazy znajeće, móžeće přikazy direktnje do zapodawanskeho wokna zapodać.

 1. Wubjerće Zasadźić – OLE-objekt – Formlowy objekt….

 2. Klikńće do zapodawanskeho wokna a zapodajće slědowacu linku:

  int from{a} to{b} f(x)`dx

  Mała mjezera mjez f(x) a dx eksistuje, kotruž móžeće tež z pomocu wobłuka Elementy zapodać: Wubjerće zapisk Formaty z lisćiny horjeka a potom na symbol Mała mjezera.

note

Jeli so wam pismo pismikow f a x njespodoba, wubjerće Format – Pisma a wubjerće druhe pismo. Klikńće na tłóčatko Standard, zo byšće nowe pisma jako standard wužiwał.


tip

Jeli formlu znutřka tekstoweje linki trjebaće, hranicy linkowu wysokosć powjetšeja. Móžeće Format – Tekstowy modus wubrać, zo byšće hranicy pódla sumoweho abo integralneho symbola placěrował, štož linkowu wysokosć redukuje.


Prošu podpěrajće nas!