Wotstup

Wužiwajće tutón dialog, zo byšće wotstup mjez formlowymi elementami postajił. Wotstup so jako procentowa sadźba w poměrje k zakładnej wulkosći podawa, kotraž je pod Format – Pismowa wulkosć definowana.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Format – Wotstup…


Dialog Wotstup

Wužiwajće tłóčatko Kategorija, zo byšće formlowy element postajił, za kotryž chceće wotstup podać. Napohlad dialoga wot wubraneje kategorije wotwisuje. Přehlad wam pokazuje, kotry wotstup so přez date pola měnja.

Kategorija

Tute tłóčatko wam zmóžnja, kategoriju wubrać, za kotruž chceće wotstup změnić.

Wotstup

Definuje wotstup mjez wariablemi a operatorami, mjez linkami a mjez korjenjowymi znamješkami a radikandami.

Wotstup

Definuje wotstup mjez wariablemi a operatorami.

Linkowy wotstup

Postaja wotstup mjez linkami.

Korjenjowy wotstup

Postaja wotstup mjez korjenjowym znamješkom a radikandami.

Indeksy

Definuje wotstup mjez wyšestajenymi a nišostajenymi indeksami.

Wyšestajeny

Postaja wotstup za wyšestajene indeksy.

Nišostajeny

Postaja wotstup za nišostajenymi indeksami.

Łamki

Definuje wotstup mjez łamkowej smužku a ličakom abo mjenowakom.

Ličak

Postaja wotstup mjez łamkowej smužku a ličakom.

Mjenowak

Postaja wotstup mjez łamkej smužku a mjenowakom.

Łamkowe smužki

Definuje naddołhosć a linijowu tołstosć łamkoweje smužki.

Naddołhosć

Postaja naddołhosć łamkoweje smužki.

Linijowa tołstosć

Postaja linijowu tołstosć łamkoweje smužki.

Hranicy

Definuje wotstup mjez sumowym symbolom a hranicami.

Hornja hranica

Postaja wotstup mjez sumowym symbolom a hornjej hranicu.

Delnja hranica

Postaja wotstup mjez sumowym symbolom a delnjej hranicu.

Spinki

Definuje wotstup mjezy spinkami a wobsahom.

Nadwulkosć (nalěwo/naprawo)

Postaja wertikalny wotstup mjez hornjej kromu wobsaha a hornim kóncom spinkow.

Wotstup

Postaja horicontalny wotstup mjez wobsahom a hornim kóncom spinkow.

Wšě spinki skalować

Skaluje wšě typy spinkow. Jeli potom (a over b) do wokna Přikazy zapodawaće, spinki cyłu wysokosć argumenta wobdawaja. W normalnym padźe tutón efekt docpějeće, hdyž left ( a over b right ) zapodawaće.

Nadwulkosć

Přiměrja nadwulkosć w procentach. Z 0 procentami so spinki takle stajeja, zo bychu argument w samsnej wysokosći wobdawali. Čim wyša zapodata hódnota, ćim wjetša je wertikalna mjezera mjez wobsahom spinkow a wonkownym ramikom spinkow. Polo da so jenož w kombinaciji z Wšě spinki skalować wužiwać.

Matriksy

Definuje relatiwny wotstup za elementy w matriksy.

Linkowy wotstup

Postaja wotstup mjez matriksowymi elementami w lince.

Špaltowy wotstup

Postaja wotstup mjez matriksowymi elementami w špalće.

Symbole

Definuje wotstup symbolow w poměrje k wariablam

Primarna wysokosć

Definuje wysokosć symbolow w poměrje k zakładnej liniji.

Minimalny wotstup

Postaja minimalny wotstup mjez symbolom a wariablu.

Operatory

Definuje wotstup mjez operatorami a wariablemi abo ličbami.

Nadwulkosć

Postaja wysokosć wot wariable do hornjeje kromy operatora.

Wotstup

Postaja horicontalny wotstup mjez operatorami a wariablemi.

Ramiki

Přidawa wašej formli ramik. Tute nastajenje je wosebje wužitne, jeli chceće formlu do tekstoweje dataje w LibreOffice Writer integrować. Hdyž nastajenja přewjedźeće, njewužiwajće na žadyn pad 0 jako wulkosć, dokelž to problemy z pokazanjom za tekst zawinuje, kotryž zasadźenski dypk wobdawa.

Nalěwo

Lěwy ramik so mjez formlu a pozadkom pozicioněruje.

Naprawo

Prawy ramik so mjez formlu a pozadkom pozicioněruje.

Horjeka

Horni ramik so mjez formlu a pozadkom pozicioněruje.

Deleka

Delni ramik so mjez formlu a pozadkom pozicioněruje.

Polo přehlada

Pokazuje přehlad aktualneho wuběra.

Standard

Składuje waše změny jako waše standardne nastajenja za wšě nowe formle. Wěstotna zdźělenka so jewi, prjedy hač so tute změny składuja.

Dialog Standardne hódnoty składować

Prošu podpěrajće nas!