Pismowe wulkosće

Wužiwajće tutón dialog, zo byšće pismowe wulkosće za swoju formlu podał. Wubjerće zakładnu wulkosć a wšě elementy formle so w poměrje k tutej bazy skaluja.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Format - Pismowa wulkosć…


Dialog Pismowa wulkosć

Zakładna wulkosć

Wšě elementy formle so proporcionalnje k zakładnej wulkosći skaluja. Zo byšće zakładnu wulkosć změnił, wubjerće abo zapodajće požadanu dypkowu wulkosć (pt). Móžeće tež druhe měrjenske jednotki abo druhe měrjenske systemy wužiwać, kotrež so potom awtomatisce do dypki přetworjeja.

Symbol Pokiw

Zo byšće standardnu wulkosć (12 pt), kotraž so w LibreOffice Math wužiwa, na přeco změnił, dyrbiće najprjedy wulkosć nastajić (na přikład 11 pt) a potom na tłóčatko Standard kliknyć.


Relatiwne wulkosće

W tutym wotrězku móžeće relatiwne wulkosće za kóždy elementowy typ nastupajo zakładnu wulkosć postajić.

Tekst

Wubjerće wulkosć za tekst w formli nastupajo zakładnu wulkosć.

Indeksy

Wubjerće relatiwnu wulkosć za indeksy w formli w poměrje k zakładnej wulkosći.

Funkcije

Wubjerće relatiwnu wulkosć za mjena a druhe elementy funkcijow w formli w poměrje k zakładnej wulkosći.

Operatory

Wubjerće relatiwnu wulkosć matematiskich operatorow w formli w poměrje k zakładnej wulkosći.

Hranicy

Wubjerće relatiwnu wulkosć za hranicy w formli w poměrje k zakładnej wulkosći.

Standard

Klikńće tute tłóčatko, zo byšće swoje změny jako standard za wšě nowe formle składował. Wěstotna zdźělenka so jewi, prjedy hač so změny składuja.

Dialog Standardne hódnoty składować

Prošu podpěrajće nas!