Přikłady LibreOffice Math

Slědowaca lisćina je lisćina přikładowych formlow w LibreOffice Math.

Symbole z indeksami

Slědowacy přikład rozjasnja, kak móžeće symbole z indeksami w LibreOffice Math wutworić. Móžeće tutón přikład z pomocu mjezyskłada do wokna Přikazy kopěrować a w swojej formli wužiwać.

Symbole z indeksami

Tu je dalši přikład, kak móžeće symbole z indeksami w LibreOffice Math wutworić. Móžeće tutón přikład z pomocu mjezyskłada do wokna Přikazy kopěrować a w swojej formli wužiwać.

Symbole z indeksami

Třeći přikład, kak móžeće LibreOffice Math wužiwać, zo byšće symbole z indeksami wutworił, so deleka pokazuje. Móžeće přikład do mjezyskłada kopěrować a w swojej formli we woknje Přikazy wužiwać.

Matriks

Tu je přikład, kak móžeće matriks z LibreOffice Math wutworić. Jeli chceće přikład w swojej formli wužiwać, móžeće ju z pomocu mjezyskłada do wokna Přikazy kopěrować.

Matriks z rozdźělnymi pismowymi wulkosćemi

Tu je přikład, kak móžeće matriks z rozdźělnymi pismowymi wulkosćemi w LibreOffice Math wutworić. Móžeće tutón přikład z pomocu mjezyskłada do wokna Přikazy kopěrować a w swojej formli wužiwać.

Matriks w tučnym pismje

Tu je přikład, kak móžeće matriks w tučnym pismje w LibreOffice Math wutworić. Móžeće tutón přikład z pomocu mjezyskłada do wokna Přikazy kopěrować a w swojej formli wužiwać.

Funkcije

Tu je přikład, kak móžeće funkcije z LibreOffice Math wutworić. Jeli chceće přikład w swojej formli wužiwać, kopěrujće ju z pomocu mjezyskłada do wokna Přikazy.

Kwadratny korjeń

Tu je přikład, kak móžeće kwadratny korjeń z LibreOffice Math wutworić. Jeli chceće přikład w swojej formli wužiwać, kopěrujće ju z pomocu mjezyskłada do wokna Přikazy.

Integralowe a sumowe wobłuki, pismowa wulkosć

Tu je přikład, kak móžeće rozdźělne pisma a pismowe wulkosće we formli w LibreOffice Math wužiwać.

Atributy

Tutón wotrězk přikład wobsahuje, kak móžeće rozdźělne atributy w formli w LibreOffice Math wužiwać.

Prošu podpěrajće nas!