Format

Móžeće mjez wšelakimi nastajenjemi za formatěrowanje formle LibreOffice Math wubrać. Formatěrowanske nastajenja so w delnim dźělu wobłuka Elementy pokazuja. Tute nastajenja so tež w kontekstowym meniju wokna Přikazy nalistuja.

Přistup k tutomu přikazej …

Wočińće kontekstowy meni w přikazowym woknje a wubjerće Formaty.

Wubjerće Napohlad – Elementy a potom we wobłuku Elementy Formaty z lisćinoweho pola.


Slědowaca lisćina je dospołna lisćina formatěrowanskich nastajenjow, kotrež su w LibreOffice Math k dispoziciji. Symbol pódla formatěrowanskeho nastajenja podawa, zo byšće přistup k njemu přez wobłuk Elementy (wubjerće Napohlad – Elementy) abo přez kontekstowy meni wokna Přikazy měł.

Symbol za Notica

Pismik „a“ so na zastupowacy symbol we wašej formli poćahuje, kotryž chceće wotpowědnemu formatěrowanju připokazać. Móžeće tute znamješko z někajkim druhim wuměnić.


Formatěrowanske nastajenja

Symbol za Wyše stajeny nalěwo

Wyše stajeny nalěwo

Zasadźuje eksponent nalěwo pódla zastupowaceho symbola. Móžeće tež <?>lsup{<?>} do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Wyše stajeny horjeka

Wyše stajeny horjeka

Zasadźuje eksponent direktnje nad zastupowacym symbolom. Móžeće tež <?>csup<?> direktnje do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Wyše stajeny naprawo

Wyše stajeny naprawo

Zasadźuje eksponent naprawo pódla zastupowaceho symbola. Móžeće tež <?>^{<?>} direktnje do wokna Přikazy zapodać, abo wužiwaće rsup abo sup.

Symbol za Wertikalny stapl (2 elementaj)

Wertikalny stapl (2 elementaj)

Zasadźuje wertikalny stapl (binom) z dwěmaj zastupowacymaj symbolomaj. Móžeće tež binom<?><?> direktnje do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Nowa linka

Nowa linka

Zasadźuje nowu linku do wašeho dokumenta. Móžeće tež newline direktnje do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Nišo stajeny nalěwo

Nišo stajeny nalěwo

Zasadźuje indeks nalěwo pódla zastupowaceho symbola. Móžeće tež <?>lsub{<?>} do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Nišo stajeny deleka

Nišo stajeny deleka

Zasadźuje indeks pod zastupowacym symbolom. Móžeće tež <?>csub<?> direktnje do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Nišo stajeny naprawo

Nišo stajeny naprawo

Zasadźuje indeks naprawo pódla zastupowaceho symbola. Móžeće tež <?>_{<?>} do wokna Přikazy zapodać. Nišo stajena smužka da so z rsub abo sub wuměnić.

Symbol za Wertikalny porjad

Wertikalny stapl (3 elementy)

Zasadźuje wertikalny stapl z třomi zastupowacymi symbolemi. Móžeće tež stack {<?>#<?>#<?>} do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Mała mjezera

Mała mjezera

Zasadźuje mału mjezeru mjez zastupowacym symbolom a přichodnym elementom. Móžeće tež ` direktnje do wokna Přikazy zapodać. Přikaz dyrbi so nalěwo abo naprawo pódla symbola, wariable, ličby abo dospołneho přikaza jewić.

Symbol za Wusměrjenje nalěwo

Nalěwo wusměrjeny

Tutón symbol „a“ na lěwu kromu wusměrja a zasadźuje zastupowacy symbol. Móžeće alignl<?> direktnje do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Wusměrjenje horicontalnje centrowane

Horicontalnje centrowane wusměrjenje

Připokazuje pismikej „a“ horicontalne centrowane wusměrjenje a zasadźuje zastupowacy symbol. Móžeće tež alignc<?> direktnje do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Wusměrjenje naprawo

Wusměrjenje naprawo

Zasadźuje přikaz za wusměrjenje naprawo a zastupowacy symbol. Móžeće tež alignr<?> do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za matriksowy stapl

Matriksowy stapl

Tutón symbol matriks ze štyrjomi zastupowacymi symbolemi zasadźuje. Móžeće tež matrix{<?>#<?>##<?>#<?>} direktnje do wokna Commands zapodać. Pozicija elementa znutřka tutoho diagrama so přez dwě koordinaće podawa; prěnja linkowe čisło a druha špaltowe čisło podawa. Móžeće tutu matriks we woknje Přikazy k někajkemu směrej rozšěrić, hdyž znamješka přidawaće.

Symbol za Mjezera

Mjezera

Tutón symbol mjezeru abo mjezotu mjezy zastupowacymi symbolemi zasadźuje. Móžeće tež ~ direktnje do wokna Přikazy zapodać. Přikaz dyrbi so nalěwo abo naprawo pódla symbola, wariable, ličby abo dospołneho přikaza jewić.

Přikazy alignl, alignc a alignr za wusměrjenje su předewšěm efektiwne, jeli

Hdyž wusměrjenske přikazy wužiwaće, dźiwajće na to, zo

Zo byšće z pomocu přikaza „matrix“ wusměrił:

matrix{

alignr sin^2 x + cos^2 x#{}={}#alignl 1 ##

alignr cos^2 x #{}={} #alignl 1 - sin^2 x

}

Nalěwo wusměrić

Jeli so linka abo wuraz z tekstom započina, wusměrja so po standardźe nalěwo. Móžeće to z jednym z přikazow align změnić. Přikład je stack{a+b-c*d#alignr "tekst"}, hdźež so "tekst" naprawo wusměrjeny jewi. Dźiwajće na to, zo tekst dyrbi přeco přez pazorki wobdate być.

Po standardźe centrowane formle dadźa so nalěwo wusměrić, bjeztoho zo byšće meni Format – Wusměrić wužiwał. Zo byšće to činił, stajće prózdny znamješkowy rjećazk, to rěka, pazorki, kotrež někajki tekst wobdawaja "", před wotrězk formle, kotryž chceće wusměrić. Hdyž na přikład "" a+b newline "" c+d zapodawaće, so wobě runicy nalěwo wusměrjatej, město zo byštej so centrowałoj.

Warnowanski symbol

Hdyž informacije do wokna Přikazy zapodawaće, dźiwajće na to, zo sej někotre formaty mjezoty za korektnu strukturu wužaduja. To předewšěm płaći, hdyž hódnoty (na přikład a lsup{3}) město zastupowacych symbolow zapodawaće.


Klikńće na Spinki a zeskupjenje za dalše informacije wo formatěrowanju w LibreOffice Math.

Wužitne informacije wo indeksach a eksponentach a skalowanju wam pomhaja, waš dokument na nanajlěpše wašnje organizować.

Prošu podpěrajće nas!