Atributy

Móžeće ze wšelakich atributow za formle LibreOffice Math wubrać. Někotre atributy so w delnim dźělu wobłuka Elementy pokazuja. Tute atributy so tež w kontekstowym meniju wokna Přikazy nalistuja. Wšě atributy, kotrež we wobłuku Elementy abo w kontekstowym meniju njejsu, dyrbja so manuelnje do wokna Přikazy zapodać.

Přistup k tutomu přikazej …

Wočińće kontekstowy meni w přikazowym woknje a wubjerće Atributy.

Wubjerće Napohlad – Elementy a potom we wobłuku Elementy Atributy z lisćinoweho pola.


Slědowaca lisćina je dospołna lisćina wšěch atributow, kotrež su w LibreOffice Math k dispoziciji. Symbol pódla atributa podawa, zo maće na njón přistup přez wobłuk Elementy (wubjerće Napohlad – Elementy) abo přez kontekstowy meni wokna Přikazy.

Symbol za Notica

We wopisanju slědowacych atributowych funkcijow so pismik „a“ na zastupowacy symbol poćahuje, kotryž chceće wotpowědnemu atributej připokazać. Móžeće tute znamješko z někajkim druhim znamješkom po swojej wólbje wuměnić.


Atributowe funkcije

Symbol za Akut (akcent)

Akut (akcent)

Zasadźuje zastupowacy symbol z akutom (akcent). Móžeće tež acute <?> do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Gravis (akcent)

Gravis (akcent)

Zasadźuje zastupowacy symbol z gravisom (akcent). Móžeće tež grave <?> do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Nawopačny cirkumfleks

Nawopačny cirkumfleks

Zasadźuje zastupowacy symbol z nawopačnym cirkumfleksom („hóčka“) nad nim. Móžeće tež check <?> do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Brevis

Brevis

Zasadźuje zastupowacy symbol z brevisom (akcent). Móžeće tež breve <?> do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Kruh

Kruh

Zasadźuje zastupowacy symbol z kružkom nad nim. Móžeće tež circle <?> do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Wektorowy symbol

Wektorowy šipk

Zasadźuje zastupowacy symbol z wektorowym šipkom. Móžeće tež vec <?> do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Harpunowy šipk

Harpunowy šipk

Zasadźće zastupowacy symbol z harpunowym šipkom. Móžeće tež harpoon <?> do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Tilda

Tilda

Zasadźuje zastupowacy symbol z tildu. Móžeće tež tilde <?> do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Cirkumfleks

Cirkumfleks

Zasadźuje zastupowacy symbol z cirkumfleksom („třěška“). Móžeće tež hat <?> direktnje do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Nadsmužka

Nadsmužka

Zasadźuje zastupowacy symbol z nadsmužku („makron“) . Móžeće tež bar <?> do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Dypk

Dypk

Zasadźuje zastupowacy symbol z dypkom nad nim. Móžeće tež dot <?> do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Šěroki wektorowy šipk

Šěroki wektorowy šipk

Zasadźuje šěroki wektorowy šipk ze zastupowacym symbolom. Móžeće tež widevec do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Šěroki harpunowy šipk

Šěroki harpunowy šipk

Zasadźuje šěroki harpunowy šipk ze zastupowacym symbolom. Móžeće tež wideharpoon do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Šěroka tilda

Šěroka tilda

Zasadźuje šěroku tildu ze zastupowacym symbolom. Móžeće tež widetilde direktnje do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Šěroki cirkumfleks

Šěroki cirkumfleks

Zasadźuje šěroki cirkumfleks („třěška“) ze zastupowacym symbolom. Móžeće tež widehat do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Dwójny dypk

Dwójny dypk

Zasadźuje zastupowacy symbol z dwěmaj dypkomaj nad nim. Móžeće tež ddot <?> direktnje do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Nadšmórnjenje

Nadšmórnjenje

Zasadźuje zastupowacy symbol z nadšmórnjenjom. Móžeće tež overline <?> do wokna Přikazy zapodać. Linija so na korektnu dołhosć přiměrja.

Symbol za Podšmórnjenje

Podšmórnjenje

Zasadźuje zastupowacy symbol z podšmórnjenjom. Móžeće tež underline <?> do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Přešmórnjenje

Přešmórnjenje

Zasadźuje zastupowacy symbol z přešmórnjenjom. Móžeće tež overstrike <?> do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Trójny dypk

Trójny dypk

Zasadźuje zastupowacy symbol z trójnym naddypkom. Móžeće tež dddot <?> do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Transparentny

Transparentny

Zasadźuje zastupowacy symbol za transparentne znamješko. Znamješko zaběra rum pismika „a“, ale njepokazuje jo. Móžeće tež phantom <?> do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Tučne pismo

Tučne pismo

Zasadźuje zastupowacy symbol z tučnym formatěrowanjom. Móžeće tež bold <?> do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Kursiwne pismo

Kursiwne pismo

Zasadźuje zastupowacy symbol z kursiwnym formatěrowanjom. Móžeće tež ital <?> abo italic <?> do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Pismowa wulkosć

Pismowa wulkosć

Zasadźuje přikaz za měnjenje pismoweje wulkosće z dwěmaj zastupowacymaj symbolomaj. Prěni zastupowacy symbol so na pismowu wulkosć (na přikład 12) poćahuje a druhi wobsahuje tekst. Zo byšće porjadnu strukturu dóstał, zasadźće mjezotu mjez hódnotomaj. Móžeće tež size <?> <?> direktnje do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Pismo změnić

Pismo změnić

Zasadźuje přikaz za měnjenje pismoweje družiny z dwěmaj zastupowacymaj symbolomaj. Wuměńće prěni zastupowacy symbol z mjenom jednoho ze swójskich pismow, Serif, Sans abo Fixed. Wuměńće druhi zastupowacy symbol z tekstom. Móžeće tež font <?> <?> direktnje do wokna Přikazy zapodać.

Wužiwajće přikaz color, zo byšće barbu swojeje formle změnił. Zapodajće color a potom mjeno barby (k dispoziciji stejace barby su běły, čorny, cyan, magenta, čerwjeny, módry, zeleny a žołty), potom formlu, znamješko abo znamješkowy slěd. Hdyž color green 20 azapodawaće, dóstanjeće zeleny pismik „a“ z pismowej wulkosću 20.

Přikazaj nbold a nitalic tučne abo kursiwne standardne pisma formlowych komponentow wotstronjatej. Zapodajće nitalic před x kaž w 5 nitalic x + 3 = 28, zo byšće kursiwne formatěrowanje pismika x w formli 5 x + 3 = 28 wotstronił.

Symbol za Notica

Atributy "acute", "bar", "breve", "check", "circle", "dot", "ddot", "dddot", "grave", "hat", "tilde" a "vec" krute wulkosće maja. Jich šěrokosć abo dołhosć njeda so přiměrić, hdyž su nad dołhim symbolom.


Za změny wulkosće móžeće size n, +n, -n, *n a /n wužiwać, hdźež n je zastupowacy symbol. Tuta metoda je wužitna, hdyž zakładna wulkosć formle změnam podleži. Přikazaj size +n a size -n wulkosć w dypkach (měrjenska jednotka points (pt)) měnjatej a size *n a size /n wulkosć procentualnje měnjatej. Přikaz size *1.17 na přikład powjetša wulkosć znamješka wo eksaktnje 17 %.

Warnowanski symbol

Dźiwajće na to, zo sej někotre zapiski mjezoty za korektnu strukturu wužaduja. To předewšěm płaći, hdyž atributy z njezměnitymi hódnotami město zastupowacych symbolow podawaće.


Za dalše informacije wo formatěrowanju w LibreOffice Math hlejće Spinki a zeskupjenje.

Informacije wo atributach, indeksach a eksponentach a skalowanju móža wam pomhać, waše dokumenty eficientnišo strukturować.

Prošu podpěrajće nas!