Folija

Tutón meni přikazy za rjadowanje a nawigaciju folijow skići.

Nowa folija

Zasadźuje foliju za tuchwilu wubranej foliju.

Foliju podwojić

Wutwori kopiju tuchwilu wubraneje folije.

Foliju z dataje zasadźić

Móžeće folije z druheje prezentacije do aktualneje prezentacije zasadźić. Móžeće tež folije mjez prezentacijemi kopěrować.

Wuhotowanje

Wočinja podmeni z folijowymi wuhotowanjemi.

Foliju zhašeć

Zhaša wubrane folije.

Pozadkowy wobraz składować

Jeli folija ma pozadkowy wobraz, tute nastajenje wužiwarjej zmóžnja, wotpowědnu dataju pozadkoweho wobraza składować.

Pozadkowy wobraz nastajić

Wočinja dialog Datajowy wuběr, zo byšće wobrazowu dataju wubrał, kotraž so ma jako pozadk aktualneje folije wužiwać.

Folijowe kajkosće

Nastaja folijowe wusměrjenje, folijowe kromy, pozadk a druhe wuhotowanske nastajenja.

Folijowu předłohu změnić

Pokazuje dialog K dispoziciji stejace folijowe předłohi, hdźež móžeće wuhotowansku šemu za aktualnu foliju wubrać. Objekty w folijowym designje so za objektami w aktualnej stronje zasadźuja.

Nowy folijowy wuhotowak

Wutwori nowy folijowu předłohu. Tuta funkcija je jenož w napohledźe Folijowa předłoha k dispoziciji.

tip

Zo byšće so k folijowej předłoze dóstał, wubjerće Napohlad – Folijow předłoha. Zo byšće folijowu předłohu wopušćił, wubjerće Napohlad – Normalny.


Předłohu zhašeć

Zhaša tuchwilu wubranu folijowu předłohu. Tuta funkcija je jenož w napohledźe Folijowa předłoha k dispoziciji.

Pozadk předłohi

Tute nastajenje wam zmóžnja, pozadkowy wobraz, kotryž je w folijowej předłoze definował, pokazać abo schować.

Objekty předłohi

Tute nastajenje wam zmóžnja, objekty pokazać abo schować, kotrež su w folijowej předłoze definowane.

Elementy předłohi

Pokazuje dialogowe polo, hdźež slědowace elementy z folijoweje předłohi dadźa so zmóžnić abo znjemóžnić:

Foliju pokazać

Jeli folija je schowana, tuta funkcija ju zaso pokazuje.

Foliju schować

Jeli folija je widźomna, tuta funkcija ju chowa.

Foliju přemjenować

Wočinja dialogowe polo, hdźež so da mjeno za aktualnu foliju postajić.

K poslednjej wobdźěłanej foliji přeńć

Nawigěruje k poslednjej wobdźěłanej foliji w dokumenće.

Přesunyć

Pokazuje lisćinu přikazow za přesuwanje aktualneje folije:

Nawigěrować

Pokazuje lisćinu funkcijow, kotrež dadźa so za nawigaciju po folijach wužiwać:

Přehladna folija

Wutworja nowu foliju, kotraž njerjadowanu lisćinu z folijowymi titulemi wobsahuje, kotrež wubranej foliji slěduja. Přehladna folija so za poslednjej foliju zasadźuje.

Foliju rozšěrić

Wutworja nowu foliju z kóždeho rozrjadoweho dypka najwyšeje runiny (tekst jedna runina pod titulnym tekstom w rozrjadowej hierarchiji) we wubranej foliji. Rozrjadowy tekst budźe titul noweje folije. Rozrjadowe dypki pod najwyšej runinu na originalnej foliji so w nowej foliji wo jednu runinu horje přesuwaja.

Folijowy přechad

Definuje specialny efekt, kotryž so wothrawa, hdyž foliju při prezentaciji pokazujeće.

Prošu podpěrajće nas!