Funkcije LibreOffice Impress

LibreOffice Impress wam zmóžnja, profesionelne prezentacije wutworić, kotrež móža diagramy, rysowanske objekty, tekst, multimedije a wjele druhich elementow wobsahować. Jeli chceće, móžeće samo prezentacije Microsoft PowerPoint importować a změnić.

Animacije, folijowe přechady a multimedije su jenož někotre z technikow, kotrež móžeće wužiwać, zo byšće swoje prezentacije na wobrazowce spodobnje wuhotował.

Wektorowe grafiki wutworić

Wjele nastrojow za wutworjenje wektorowych grafikow w LibreOffice Draw je tež w LibreOffice Impress k dispoziciji.

Folije wutworić

LibreOffice Impress wam předłohi skići, z kotrymiž móžeće profesionelnje wupadace folije wutworić.

Móžeće swojim folijam tež wjele dynamiskich efektow přirjadować, na přikład animacije a přechadne efekty.

Prezentacije wutworić

Wjacore napohlady abo strony su k dispoziciji, hdyž prezentaciju wuhotujeće. Napohlad Folijowe sortěrowanje na přikład wam přehlad wo wašich folijach jako miniaturki, mjeztym zo strona cedlow do ruki foliju kaž tež tekst wobsahuje, kotrež chceće přihladowarjam pokazać.

LibreOffice wma zmóžnja, timing wašeje prezentacije wupruwować.

Prezentacije wozjewić

Móžeće swoje folije na wobrazowce, jako cedle do ruki abo jako HTML-dokumenty wozjewić.

Prezentacije předstajić

Z LibreOffice Impress móžeće prezentaciju awtomatisce abo manuelnje wuwjesć.

Prošu podpěrajće nas!