Symbolowa lajsta Rysowanka

Symbolowa lajsta Rysowanka husto wužiwane wobdźěłanske nastroje wobsahuje. Klikńće na šipk pódla symbola, zo byšće symbolowu lajstu wočinił, kotraž přidatne přikazy wobsahuje.

Móžeće symbolowu lajstu Rysowanka tež w tekstowym abo tabelowym dokumenće wužiwać. Sadźba widźomnych symbolow móže so po dokumentowym typje snadnje rozeznawać.

Wubrać

Zo byšće objekt na aktualnej foliji wubrał, klikńće na nastroj Wubrać (běły šipk) na symbolowej lajsće Rysowanka a klikńće potom na objekt.

Zo byšće wjace hač jedyn objekt wubrał, dźeržće tastu Umsch stłóčenu, mjeztym zo klikaće.

Zo byšće objekt za druhim objektom wubrał, dźeržće tastu stłóčenu a klikńće potom na objekt. Zo byšće přichodny pod tym ležacy objekt w staplu wubrał, dźeržće tastu stłóčenu a klikńće potom hišće raz. Zo byšće so k wuběrej do toho wubraneho objekta wróćił, dźeržće tasće Umsch+ stłóčenej a klikńće potom.

Zo byšće wubranemu objektej tekst přidał, klikńće dwójce na objekt a zapisajće abo zapodajće swój tekst.

Zo byšće wuběr wotstronił, klikńće něhdźe zwonka wubraneho objekta abo tłóčće Esc.

Hdyž na nastroj dwójce klikaće, móžeće jón za wjacore nadawki wužiwać. Jeli nastroj z jednym kliknjenjom wuwołujeće, wróći so po dokónčenju nadawka zaso k poslednjemu wuběrej.

Wuběr

Zmóžnja wam, objekty w aktualnym dokumenće wubrać.

Symbol za Wuběr

Wuběr

Linijowa barba

Nastaja linijowu barbu wubraneho objekta.

Symbol za Linijowa barba

Linijowa barba

Pjelnjenska barba

Nastaja pjelnjensku barbu wubraneho objekta.

Symbol za Płonina

Płonina

Linija

Rysuje runu liniju, hdźež w aktualnym dokumenće ćahaće. Zo byšće liniju na 45 stopnjow wobmjezował, dźeržće tastu Umsch (⇧) stłóčenu, mjeztym zo ćahaće.

Symbol za Linija

Linija

Praworóžk

Rysuje wupjelnjeny praworóžk, hdźež w aktualnym dokumenće ćahaće. Klikńće tam, hdźež chceće róžk praworóžka placěrować a ćehńće na požadanu wulkosć. Zo byšće kwadrat rysował, dźeržće tastu Umsch (⇧) stłóčenu, mjeztym zo ćahaće.

Symbol za Praworóžk

Praworóžk

Elipsa

Rysuje wupjelnjenu elipsu tam, hdźež ju w aktualnym dokumenće ćahaće. Klikńće tam, hdźež chceće elipsu rysować a rozćehńće ju do požadaneje wulkosće. Zo byšće kruh rysował, dźeržće tastu Umsch (⇧) stłóčenu, mjeztym zo ćahaće.

Symbol za Elipsa

Elipsa

Šipki

Wočińće symbolowu lajstu Šipki, hdźež móžeće aktualnej foliji abo stronje rune linije, linije ze šipkami a měrjenske linije přidać.

Křiwka

Symbol Křiwka na symbolowej lajsće Rysowanka symbolowu lajstu Linije wočinja, hdźež móžeće aktualnej foliji linije a twary přidać.

Symbol za Křiwka

Křiwka

Zwjazowaki

Symbol za Zwjazowak

Zwjazowak

Wočińće symbolowu lajstu Zwjazowaki, hdźež móžeće objektam w aktualnej foliji zwjazowaki přidać. Zwjazowak je linija, kotraž objekty zwjazuje a zwjazana wostawa, hdyž so objekty přesuwaja. Jeli objekt ze zwjazowakom kopěrujeće, so zwjazowak tež kopěruje.

Zakładne twary

Wočinja symbolowu lajstu Zakładne twary, kotruž móžeće wužiwać, zo byšće grafiki do swojeho dokumenta zasadźił.

Symbol za Zakładne twary

Zakładne twary

Symbolowe twary

Wočinja symbolowu lajstu Symbolowe twary, z kotrejež móžeće grafiki do swojeho dokumenta zasadźić.

Symbol za Symbolowe twary

Symbolowe twary

Blokowe šipki

Wočinja symbolowu lajstu Blokowe šipki, z kotrejež móžeće grafiki do swojeho dokumenta zasadźić.

Symbol za Blokowe šipki

Blokowe šipki

Wotběhowy diagram

Wočinja symbolowu lajstu Wotběhowy diagram, z kotrejež móžeće grafiki do swojeho dokumenta zasadźić.

Symbol za Wotběhowe diagramy

Wotběhowe diagramy

Legendy

Wočinja symbolowu lajstu Legendy, z kotrejež móžeće grafiki do swojeho dokumenta zasadźić.

Symbol za Puchery

Puchery

Hwěžki a chorhoje

Wočinja symbolowu lajstu Hwěžki a chorhoje, z kotrejež móžeće grafiki do swojeho dokumenta zasadźić.

Symbol za Hwěžki

Hwěžki

3D-objekty

Wočinja symbolowu lajstu 3D-objekty. Objekty su třidimensionalne, z hłubokosću, wobswětlenjom a refleksiju. Kóždy zasadźeny objekt najprjedy 3D-scenu twori. Móžeće F3 tłóčić, zo byšće scenu zapodał. Za tute 3D-objekty móžeće dialog 3D-efekty wočinić, zo byšće kajkosće wobdźěłał.

Symbl za 3D-objekty

3D-objekty

Wjerćeć

Nastroj so wužiwa, zo by objekt wjerćał.

Symbol za Wjerćeć

Wjerćeć

Wusměrjenje

Měnja wusměrjenje wubranych objektow.

Symbol za Wusměrjenje

Wusměrjenje

Porjad

Měnja staplowy porjad wubraneho objekta.

Symbol za Rjadować

Rjadować

Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

Symbol za Rozdźělić

Rozdźělić

Shadow

Adds a shadow to the selected object. If the object already has a shadow, the shadow is removed. If you click this icon when no object is selected, the shadow is added to the next object that you draw.

Icon Add Shadow

Shadow

Crop

Trims or scales the selected graphic. You can also restore the graphic to its original size.

Symbol za Přitřihać

Přitřihać

Wobrazowy filter

Tutón symbol na symbolowej lajsće Wobraz symbolowu lajstu Wobrazowy filter wočinja, hdźež móžeće wšelake filtry na wubrany wobraz nałožić.

Symbol za Filter

Filter

Edit Points

Lets you change the shape of the selected drawing object.

Symbol za Modus dypkoweho wobdźěłanja přepinać

Modus dypkoweho wobdźěłanja přepinać

Lěpjate dypki

Zmóžnja wam, lěpjate dypki we wašej rysowance wobdźěłać.

Symbol za Lěpjate dypki wobdźěłać

Lěpjate dypki wobdźěłać

Ekstruziju zapinać/wupinać

Zmóžnja/Znjemóžnja 3D-efekty za wubrane objekty.

Symbol za Ekstruziju přepinać

Ekstruziju přepinać

Prošu podpěrajće nas!