Prezentacija

Wobsahuje přikazy a nastajenja za přewjedźenje prezentacije.

Prezentacija

Startuje wašu prezentaciju.

Nastajenja prezentacije

Definuje nastajenja za wašu prezentaciju, mjez nimi kak so ma pokazać, z kotrej foliju ma startować, wašnje, kak so folije postupuje a hač chceće konsolu presenter wužiwać abo ju zdaloka wodźić.

Časowy wotběh wupruwować

Startuje prezentaciju z časoměrom w lěwym delnim róžku.

Interakcija

Definuje, kak so wubrany objekt zadźeržuje, hdyž w běhu prezentacije na njón klikaće.

Swójska animacija

Připokazuje wubranym objektam efekty.

Folijowy přechad

Definuje specialny efekt, kotryž so wothrawa, hdyž foliju při prezentaciji pokazujeće.

Foliju pokazać/schować

Chowa wubranu foliju, zo njeby so w prezentaciji pokazała.

Swójska prezentacija

Definuje swójsku prezentaciju z pomocu folijow aktualneje prezentacije. Móžeće potom folije wubrać, kotrež potrěbnosćam publikuma wotpowěduja. Móžeće tak wjele swójskich prezentacijow wutworić kaž chceće.

Prošu podpěrajće nas!