Změnić

Wobsahuje přikazy za změnjenje objektow we wašim dokumenće.

Wjerćeć

Wjerći wubrane objekty.

Flip

Flips the selected object horizontally, or vertically.

Přetworić

Nastajenja za přetworjenje wubraneho objekta.

Porjad

Měnja staplowy porjad wubraneho objekta.

Align Objects

Aligns selected objects with respect to one another.

Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

Objekt pomjenować

Assigns a name to the selected object, so that you can quickly find the object in the Navigator.

Zeskupjenje

Groups the selected objects, so that they can be moved as a single object.

Zeskupjenje rozwjazać

Breaks apart the selected group into individual objects.

Do zeskupjenja zastupić

Opens the selected group, so that you can edit the individual objects. If the selected group contains nested group, you can repeat this command on the subgroups.

Zeskupjenje wopušćić

Exits the group, so that you can no longer edit the individual objects in the group.

Kombinować

Kombinuje dwaj objektaj abo wjace wubranych objektow do jednotliweho twara. Na rozdźěl wot zeskupjenja skombinowany objekt kajkosće najnišeho objekta w staplowym porjedźe přiwozmje. Móžeće skombinowane objekty rozdźělić, ale kajkosće originalneho objekta so zhubja.

Dźělić

Dźěli skombinowany objekt do jednotliwych objektow. Nastate objekty samsne linijowe a pjelnjenske kajkosće kaž skombinowany objekt maja.

Twary

Wutworja twar z dweju wubraneju abo wjace wubranych objektow.

Zwjazać

Wutworja liniju abo Bézierowu křiwku, hdyž dwě liniji, Bézierowej křiwce abo druhej objektaj abo wjace z nich z liniju zwjazujeće. Začinjene objekty, kotrež pjelnjenku wobsahuja, so do linijow přetworjeja a zhubjeja swoju pjelnjenku.

Łamać

Łama zwjazowace linije, kotrež su so z pomocu přikaza Zwjazać wutworili.

Prošu podpěrajće nas!