Tabele do folijow zapřijeć

Móžeće rozdźělne metody nałožić, zo byšće tabelowe cele do swojich folijow Impress abo stronow Draw zasadźił:

 1. Zasadźće swójsku tabelu – zapodajće daty do celow a nałožće šikwane formatěrowanje z pomocu wotrězka Tabelowy naćisk w dźěłowym wobłuku.

 2. Zasadźće nowu tabelu jako OLE-objekt abo zasadźće eksistowacu dataju jako OLE-objekt – móžeće wotkaz k dataji podać, kotryž ma dynamiski wotkaz k najnowšim datam być, kotrež su so w tabelowej dataji składowali.

Tabelu zasadźić

 1. Přeńdźće k foliji Impress abo stronje Draw, hdźež chceće tabelu zasadźić.

 2. Wubjerće Zasadźić – Tabela… abo wužiwajće symbol Tabela w symbolowej lajsće Standard, zo byšće tabelu zasadźił.

 3. Klikńće dwójce na tabelu a zapodajće abo zasadźće daty do celow.

 4. Wubjerće celowy wobsah a klikńće dwójce, zo byšće kontekstowy meni wočinił. Wubjerće přikazy, zo byšće wobsah cele změnił, na přikład pismowu wulkosć a linkowy wotstup.

 5. Klikńće z prawej tastu na tabelowy ramik, zo byšće kontekstowy meni tabele wočinił. Wužiwajće kontekstowy meni tabele, zo byšće mjeno a wopisanje za tabelu zapodał, abp rozdźělće linki abo špalty jenak, mjez druhimi přikazami.

 6. Wubjerće někotre cele a klikńće z prawej tastu, zo byšće kontekstowy meni wočinił, hdźež móžeće linki abo špalty zasadźił abo zhašał, mjez druhimi přikazami.

  Zo byšće praworóžkaty wobłuk celow wubrał, pokazajće do cele w jednym róžku praworóžka, dźeržće tastu myški stłóčenu a ćehńće myšku do napřećiwneho róžka praworóžka a pušćće tastu myški.

  Zo byšće jednu celu wubrał, pokazajće do teje cele, dźeržće tastu myški stłóčenu a ćehńće myšku do přichodneje cele a wróćo a pušćće potom tastu myški.

Nowy tabelowy dokument jako OLE-objekt zasadźić

Móžeće prózdny tabelowy dokument LibreOffice jako OLE-objekt do folije zasadźić.

 1. Přeńdźće k foliji, hdźež chceće tabelowy dokument zasadźić.

 2. Wubjerće Zasadźić – OLE-objekt – OLE-objekt…. Klikńće na Nowy wutworić a wubjerće Tabelowy dokument LibreOffice. Klikńće na W porjadku. Klikńće w tabelowym dokumenće, zo byšće swoje daty zapodał.

 3. Klikńće zwonka tabeloweho dokumenta, zo byšće foliju pokazał.

Zo byšće wulkosć tabele změnił, bjeztoho zo byšće wulkosć celow změnił, klikńće dwójce na tabelu a ćehńće potom róžkowy přimk. Zo byšće wulkosć celow tabele změnił, klikńće na tabelu a ćehńće róžkowy přimk.

Tabelowy dokument z dataje zasadźić

Hdyž eksistowacy tabelowy dokument do swojeje folije zasadźujeće, so změny, kotrež so w originalnej tabelowej dataji přewjedu, we wašej foliji njeaktualizuja. Móžeće wšak změny w tabelowym dokumenće w swojej foliji přewjesć.

 1. Přeńdźće k foliji, hdźež chceće tabelowy dokument zasadźić.

 2. Wubjerće Zasadźić – OLE-objekt – OLE-objekt….

 3. Wubjerće Z dataje wutworić a klikńće na Pytać….

 4. Pytajće dataju, kotruž chceće zasadźić a klikńće potom na W porjadku.

  Zmóžńće na kontrolny kašćik Wotkaz k dataji, zo byšće dataju jako dynamiski wotkaz zasadźił.

note

Cyły tabelowy dokument so do wašeje folije zasadźuje. Jeli chceće pokazanu tabelu změnić, klikńće dwójce na tabelowy dokument a wubjerće druhu tabelu.


Prošu podpěrajće nas!