Konsolu Presenter wužiwać

Konsola Presenter prezentaciju na eksternej wobrazowce (projektora abo telewizora) pokazuje, mjeztym zo so wodźenske elementy prezentacije na wobrazowce ličaka pokazuja.

Konsola Presenter rozdźělne napohlady na wobrazowce wašeho ličaka a na wobrazowce, kotruž publikum widźi, wužiwa, zo by wam wosebitu kontrolu nad prezentacijemi skićiła. Napohlad, kotryž na wobrazowce swojeho ličaka widźiće, aktualnu foliju, přichodnu foliju, na přeco folijowe noticy a stopowku wobsahuje.

note

Konsola Presenter jenož z dźěłowym systemom funguje, kotryž wjacore wobrazowki podpěruja a jenož, hdyž stej dwě wobrazowce zwjazanej (jedna z njeju móže integrowana laptopowa wobrazowka być).


Konsolu Presenter aktiwizować

Zo byšće konsolu Presenter zmóžnił:

Wobraz dialoga nastajenjow – Impress – Powšitkowne

Zo byšće konsolu Presenter aktiwizował:

Wodźenske elementy konsole Presenter

Wodźenske elementy konsole Presenter

Tastowe skrótšenki konsole Presenter

Hdyž prezentaciju z Presenter Console pokazujeće, móžeće slědowace tasty wužiwać:

Akcija

Tasta abo tasty

Přichodna folija abo přichodny efekt

Lěwe kliknjenje, šipk doprawa, šipk dele, prózdna tasta, Bild ↓, Enter, Return

Předchadna folija abo předchadny efekt

Prawe kliknjenje, šipk dolěwa, šipk horje, Bild ↑, wróćotasta

Pokazowak myški jako pisak wužiwać

'P'

Wšu barbu z folije zhašeć

'E'

Prěnja folija

Pos1

Poslednja folija

Ende

Předchadna folija bjez efektow

Alt+Bild ↑

Přichodna folija bjez efektow

Alt+Bild ↓

Wobrazowku čornić/hižo nječornić

'B', '.'

Wobrazowku bělić/hižo njebělić

'W', ','

Prezentaciju skónčić

Esc, '-'

K folijowemu čisłu přeńć

Ličba, potom enter

Pismowu wulkosć noticow powjetšić/pomjeńšić

'G', 'S'

Noticy horje/dele kulić

'A', 'Z'

Fokus w noticowym napohledźe wróćo/doprědka pohibować

'H', 'L'

Presenter Console pokazać

Strg+'1'

Prezentaciske noticy pokazać

Strg+'2'

Folijowy přehlad pokazać

Strg+'3'

Monitory přepinać

+'4'

Pokazowak jako pisakowy modus znjemóžnić

+'A'


Modusy konsole Presenter

Normalny modus

Normalny modus aktualnu foliju nalěwo a přichodnu foliju naprawo na wobrazowce ličaka pokazuje.

Normalny modus konsole Presenter

Modus noticow

Modus noticow aktualnu foliju nalěwo, folijowe noticy naprawo a přichodnu foliju pod aktualnej foliju pokazuje.

Modus noticow

Modus folijoweho sortěrowanja

Modus folijoweho sortěrowanja wšě folije na wobrazowce ličaka pokazuje a zmóžnja, wubranu foliju zwonka prezentaciskeho porjada pokazać.

Modus folijoweho sortěrowanja

Prošu podpěrajće nas!