Křiwki rysować

Symbol Křiwka Symbol w symbolowej lajsće Rysowanka symbolowu lajstu za rysowanje Bézierowych křiwkow. Bézierowe křiwki so přez startowy dypk a kónčny dypk definuja, kotrež „kótwički“ rěkaja. Křiwizna Bézieroweje křiwki so přez wodźenske dypki („přimki“) definuje. Hdyž wodźenski dypk přesuwaće, so twar Bézieroweje křiwki změni.

Symbol za Notica

Wodźenske dypki su jenož modusu „Dypki wobdźěłać“ widźomne. Wodźenske dypki so přez kružki reprezentuja, kótwicowe dypki přez kwadraty. Startowy dypk je trochu wjetša hač druhe kótwicowe dypki.


Segmenty Bézierowych křiwkow a segmenty runych linijow dadźa so jedyn z druhim zwjazać, zo bychu kompleksniše Bézierowe křiwki tworili. Tři rozdźělne přechady dadźa so wužiwać, zo bychu susodne segmenty zwjazali:

Křiwkowy nastroj wužiwać

 1. Wočińće w symbolowej lajsće Rysowanka symbolowu lajstu Křiwki Symbol a wubjerće nastroj KřiwkaSymbol.

 2. Klikńće, hdźež so ma křiwka započeć a ćehńće k požadanemu křiwkowemu směrej. Wodźenska linija směr pokazuje.

  Dźeržće tastu Umsch (⇧), mjeztym zo ćahaće, zo byšće směr na 45 stopnjow wobmjezował.

 3. Pušćće tastu myški, hdźež ma prěni wodźenski dypk być.

 4. Pohibujće pokazowak tam, hdźež so ma křiwkowy segment kónčić. Křiwka pokazowakej slěduje.

 5. Přewjedźće jedyn ze slědowacych krokow:

Nastroj wólnoručneje linije wužiwać

 1. Wočińće w symbolowej lajsće symbolowu lajstu Křiwki Symbol a wubjerće nastroj wólnoručneje linijeSymbol.

 2. Klikńće tam, hdźež so ma křiwka započeć a dźeržće tastu myški stłóčenu.

 3. Ćehńće wólnoručnu liniju, kaž byšće smužku z pisakom ćahnył.

 4. Pušćće tastu myški, zo byšće liniju skónčił.

Prošu podpěrajće nas!