Dalokowodźenje prezentacije – wužiwarska přiručka wo dalokowodźenju Impress

Dalokowodźenje LibreOffice Impress je nałoženje wotewrjeneho žórła, kotrež je za dźěłowej systemaj Android a iOS k dispoziciji a wam zmóžnja, prezentacije LibreOffice Impress z mobilnym gratom wodźić.

Symbol za Dalokowodźenje Impress

Dalokowodźenje Impress folijowe miniaturki na wobrazowce grata z přisłušnymi noticami pokazuje. Šnypajće ze swojim porstom na wobrazowce, zo byšće so w prezentaciji doprědka a wróćo pohibował. Móžeće tež mozaik folijow pokazać, zo byšće za lóšu prezentacisku dynamiku direktnje k požadanej skočił.

Zwisk mjez ličakom, kotryž prezentaciju LibreOffice Impress wuwjedźe, a mobilnym gratom so přez Bluetooth abo syćowy wotkaz wutworja.

Funkcije dalokowodźenja Impress

Dalokowodźenje Impress je jara wužitne nałoženje, kotrež wam zmóžnja, prezentacije ze zdalenosće k ličakej wodźić a so pohibować, mjeztym zo swoju prezentaciju prezentujeće. Jeho hłowne funkcije su:

Žadanja:

Ličak:

Mobilny grat:

Dalokowodźenje Impress na wašim mobilnym graće sćahnyć a instalować

Zapodajće „Impress Remote“ do pytanskeho pola, zo byšće dalokowodźenje Impress z Google Play Store abo Apple Store sćahnył. Přeswědčće so, zo wuslědki su wo dalokowodźenju Impress wot załožby The Document Foundation (TDF). Instalujće dalokowodźenje Impress w mobilnym graće kaž druhe mobilne nałoženja.

Nastajenja za dalokowodźenje Impress

Hdyž je dalokowodźenje Impress na wašim mobilnym graće a w ličaku zmóžnjene, podótkńće so praweho róžka wobrazowki, zo byšće přistup k nastajenjam dóstał. Slědowace nastajenja su k dispoziciji:

Ličak z mobilnym gratom zwjazać

Zmóžńće Bluetooth na graće a ličaku a zwjazajće jej. Čitajće posłužowanski nawod swojeho grata a swojeho ličaka, zo byšće zhonił, kak móžeće Bluetooth zmóžnić, identifikator Bluetooth konfigurować a graty zwjazać. Hdyž stej zwjazanej, móže mobilny grat prezentaciju wodźić.

Abo móžeće přez syć (inkluziwnje WLAN) zwjazać. W tutym padźe dyrbitej so ličak a grat ze samsnej syću zwjazać.

Dalokowodźenje Impress w LibreOffice Impress zmóžnić

Zo byšće prezentaciju Impress wuwjedł, dyrbiće do toho zwolić, zo so Impress přez mobilny grat wodźi. Čińće tole:

  1. Wočińće LibreOffice Impress.

  2. Wubjerće Nastroje – Nastajenja – %PRODUCTNANE Impress – Powšitkowne. Wy dyrbjał deleka zwobraznjenu wobrazowku widźeć.

  3. Wubjerće w prezentaciskich nastajenjach kontrolny kašćik Dalokowodźenje zmóžnić a klikńće na W porjadku.

Začińće LibreOffice Impress a startujće jón znowa.

Wobraz dialoga nastajenjow – Impress – Powšitkowne

Wodźenje prezentacije:

tip

Znjemóžńće škit a zastajenje wobrazowki mobilneho grata kaž horjeka wopisane, prjedy hač prezentaciju wuwjedźeće. Zawěsćće, zo baterija mobilneho grata ma dosć nabitka za čas prezentacije, mjeztym zo je wobrazowka zapinjena.


  1. Zawěsćće, zo stej grat a ličak hižo přez Bluetooth abo syć zwjazanej.

  2. Wočińće prezentaciju, kotruž chceće w LibreOffice Impress pokazać.

  3. Wočińće dalokowodźenje Impress na mobilnym graće a wubjerće ID Bluetooth ličaka.

  4. Hdyž sće na mjeno ličaka kliknył, so prezentaciske folije awtomatisce w dalokowodźenju Impress z noticami začitaja.

  5. Šmórńće ze swojim porstom dolěwa abo doprawa na mobilnej wobrazowce, zo byšće folije wuměnił. Folijowe noticy so deleka na mobilnej wobrazowce pokazuja.

  6. Na přeće móžeće stopowku nastajić, zo by za kóždu foliju pokazowanske traće z mobilnym nałoženjom wodźiła.

  7. Folije dadźa so z pomocu tastow sylnosće zwuka na mobilnym graće změnić. Zo byšće to zmóžnił, wočińće nastajenja a zmóžńće akcije tastow sylnosće zwuka w dalokowodźenju Impress.

Někotre fota wobrazowki mobilneho dalokowodźenja Impress:

dalokowodźenje Impress: pokazana spočatna miniaturka

Alternatiwny modus: Wšě folijowe miniaturki za direktne wuběranje abo pohibowanje. Aktualna folija ma čerwjeny wuběranski kursor.

Prošu podpěrajće nas!