Animěrowane GIF-wobrazy wutworić

Móžeće rysowanske objekty, tekstowe objekty a grafiske objekty (wobrazy) na swojich folijach animěrować, zo byšće swoju prezentaciju zajimawšu činił. LibreOffice Impress wam jednory animaciski editor skići, z kotrymž móžeće animaciske wobrazy (framy) wutworić, hdyž objekty na swojej foliji zestajeće. Animaciski efekt so docpěwa, hdyž po wutworjenych statiskich framach rotěrujeće.

Symbol Pokiw

Jeli bitmapowu animaciju (animěrowany GIF) wutworjeće, móžeće kóždemu framu čas dlijenja připokazać a ličbu přeběhow animacije podać.


Zo byšće animěrowany GIF wutworił:

 1. Wubjerće objekt abo skupinu objektow, kotrež chceće do swojeje animacije přewzać a wubjerće Zasadźić – Medije – Animěrowany wobraz….

 2. Wuwjedźće jednu ze slědowacych akcijow:

 1. Wubjerće we wobłuku Animaciska skupina bitmapowy objekt.

  Zapodajće pokazowanske traće framea a ličbu přeběhow animacije.

 2. Zapodajće čisło framea do pola Čisło wobraza.

 3. Zapodajće traće aktualneho wobraza w sekundach do pola Traće.

 4. Wospjetujće poslednjej dwaj krokaj za kóždy wobraz w swojej animaciji.

  Symbol Pokiw

  Móžeće sej z pomocu wodźenskich elementow nalěwo pódla pola Čisło wobraza přehlad swojeje animacije wobhladać.


 5. Wubjerće ličbu wospjetowanjow animacije w polu Ličba wospjetowanjow.

 6. Wubjerće wusměrjenje objektow w polu Wusměrjenje.

 7. Klikńće na Wutworić.

Prošu podpěrajće nas!