Naličenske znamješko a pozicija

Set indent, spacing, and alignment options for numbering symbols, such as numbers or bullets, to ordered and unordered lists.

Přistup k tutomu přikazej …

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće we wubranym teksće Format – Naličenske znamješka a čisłowanje….

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće we wubranym teksće Naličenske znamješka a čisłowanje….

Z powjercha z rajtarkami:

Klikńće na rajtark Start dołho na Čisłowanu lisćinu přepinać abo Njerjadowanu lisćinu přepinać a wubjerće Přiměrić….

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za dialog Naličenske znamješka a čisłowanje

Naličenske znamješka a čisłowanje

Standardne naličenske znamješkoStandardne čisłowanje

Klikńće dołho a wubjerće Přiměrić….

Z bóčnicy:

Klikńće we wobłuku Lisćiny w bóčnicy Kajkosće dołho na Čisłowanu lisćinu přepinać abo Njerjadowanu lisćinu přepinać a wubjerće potom Přiměrić….


Level

Select the level(s) that you want to modify. To apply the options to all the levels, select “1-10”.

Kajkosće

Typ

Wubjerće typ lisćiny. Njerjadowana z naličenskim znamješkom, njerjadowana z grafiku abo čisłowana lisćina z čisłowanskej šemu po wašej wólbje.

Znamješko

Wubjerće znamješko za njerjadowanu lisćinu.

Započeć wot

Wubjerće hódnotu prěnjeho zapiska lisćiny za čisłowane lisćiny.

Barba

Wubjerće barbu lisćinowych znamješkow za čisłowane a njerjadowane lisćiny. Barby so na lisćiny z grafikami njenałožuja.

Dźělatko

Nastajće za čisłowane lisćiny tekst, kotryž so ma před a za čisłowanej šemu pokazać.

Před

Zapodajće tekst, kotryž so ma před čisłowanjom pokazać.

Za

Zapodajće tekst, kotryž so ma za čisłowanjom pokazać.

Wulkosć

Nastajće wulkosć znamješkowych a grafiskich naličenskich znamješkow nastupajo pismowu wulkosć wotstawka.

Šěrokosć

Zapodajće šěrokosć grafiskeho naličenskeho znamješka.

Wysokosć

Zapodajće wysokosć grafiskeho naličenskeho znamješka.

Poměr wobchować

Stajće hóčku do tutoho kašćika, zo byšće poměr mjez wysokosću a šěrokosću grafiskeho naličenskeho znamješka wobchował.

Rel. wulkosć

Nastajće za njerjadowane a čisłowane znamješkowe lisćiny relatiwnu wulkosć lisćinoweho znamješka. Relatiwna wulkosć tež za tekstaj Před a Za płaći.

Pozicija

Zasunjenje

Zapodajće wotstup wot lěweje kromy wobdawaceho objekta do spočatka wšěch linkow w lisćinje.

Šěrokosć

Zapodajće šěrokosć lisćinoweho elementa abo wubjerće ju.

note

Zhromadna cyłkowna dołhosć tekstow Před, Za a čisłowanskich znamješkow móže nastajenje za šěrokosć přepisać.


Relatiwny

Relatiwnje k nadrjadowanej lisćinowej runinje. Zapodata hódnota w předchadnej runinje so k tej w tutym polu aděruje. Hdyž „Zasunjenje: 20 mm“ na lisćinowej runinje 1 a „Zasunjenje: 10 mm relatiwne“ na lisćinowej runinje 2, wunjese to efektiwne zasunjenje 30 mm za runinu 2.

Wusměrjenje

Wubjerće wusměrjenje wobsaha čisłowanja čisłowaneje lisćiny w lisćinowym nastajenju Šěrokosć.

Wobwod płaćiwosće

Nałožuje změnu na cyłu .

Wuběr

Nałožuje změnu na wuběr.

Na folijowu předłohu nałožić

Klikńće, zo byšće změnu na wšě nałožił, kotrež aktualnu wužiwaja.

Přehlad

Pokazuje přehlad aktualneho wuběra.

Prošu podpěrajće nas!