Nastajenja prezentacijow

Definuje nastajenja za wašu prezentaciju, mjez nimi kak so ma pokazać, z kotrej foliju ma startować, wašnje, kak so folije postupuje a hač chceće konsolu presenter wužiwać abo ju zdaloka wodźić.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Prezentacija – Nastajenja prezentacije….


Wobraz Prezentacija – Nastajenja prezentacije

Wobłuk

Podawa, kotre folije so ma prezentacija wobsahować.

Wšě folije

Zapřijima wšě folije do wašeje prezentacije.

Wot:

Zapodajće čisło startoweje folije.

Swójska prezentacija

Wuwjedźe swójsku prezentaciju w porjedźe, kotryž sće w Prezentacija – Swójska prezentacija… postajił.

Prezentaciski modus

Wubjerće prezentaciski typ.

Połna wobrazowka

Folija so w połnej wobrazowce pokazuje.

We woknje

Prezentacija so w programowym woknje LibreOffice wuwjedźe.

Sekla a wospjetować po

Startuje prezentaciju po postajenej přestawce znowa. Přestawkowa folija so mjez kónčnjej a startowej foliju pokazuje. Tłóčće tastu Esc, zo byšće prezentaciju zastajił.

Traće přestawki

Zapodajće traće přestawki, prjedy hač so prezentacija wospjetuje. Jeli nul zapodawaće, so prezentacija zaso hnydom startuje, bjeztoho zo by so přestawkowa folija pokazała.

Logo pokazać

Pokazuje logo LibreOffice na přestawkowej foliji. Logo njeda so wuměnić.

Prezentaciske nastajenja

Awtomatisku změnu folijow znjemóžnić

Folije so ženje awtomatisce njewuměnjeja, hdyž tute polo je wubrane.

Folije z kliknjenjom na pozadk wuměnić

Přeńdźe k přichodnej foliji, hdyž na pozadk folije klikaće.

Pokazowak myški widźomny

Pokazuje pokazowak myški w běhu prezentacije.

Pokazowak myški jako pisak

Změni pokazowak myški do pisaka, kotryž móžeće wužiwać, zo byšće w běhu prezentacije na folijach rysował.

note

Wšitko, štož z pisakom pisaće, so we wašich folijach zjewi, hdyž prezentaciju kónčiće. Kajkosće pisaka dadźa so změnić, hdyž přikaz Šěrokosć pisaka abo Barbu pisaka změnić w kontekstowym meniju běžaceje prezentacije wuběraće.


Animěrowane wobrazy zmóžnić

Pokazuje wšě framy animěrowanych GIF-datajow w běhu prezentaciju. Jeli tute nastajenje wubrane njeje, so jenož prěni frame animěrowaneje GIF-dataje pokaza.

Prezentaciju přeco w prědku dźeržeć

Wokno LibreOffice w běhu prezentacije w prědku wostawa. Žadyn druhi program njemóže swoje wokno před wašej prezentaciju pokazać.

Zwobraznjenje

Po standardźe so primarna wobrazowka za prezentaciski modus wužiwa. Jeli so aktualny desktop na wjacorych wobrazowkach pokazuje, móžeće wubrać, kotra wobrazowka ma so za prezentaciski modus w połnej wobrazowce wužiwać. Jeli so aktualny desktop jenož po jednej wobrazowce rozpřestrěwa, abo jeli so funkcija za wjacore wobrazowki na aktualnym systemje njepodpěruje, njemóžeće druhu wobrazowku wubrać.

note

Tute nastajenja so we wužiwarskej konfiguraciji składuja a nic w dokumenće.


Prezentaciske pokazanje

Wubjerće wobrazowku, kotraž so ma za prezentaciju w modusu połneje wobrazowki wužiwać.

Jeli system wužiwarjej zmóžnja, wokno po wšěch wobrazowkach spinać, kotrež su k dispoziciji, móžeće „Wšě wobrazowki“ wubrać. W tutym padźe so prezentacija po wšěch wobrazowkach rozpřestrěwa, kotrež su k dispoziciji.

Konsola Presenter

Konsola Presenter staja dalše wodźenske elementy a nastroje k dispoziciji, kotrež su za presenter wužitne. Móžeće ju w modusu wokna abo połneje wobrazowki wužiwać abo ju dospołnje znjemóžnić.

Nawigacisku lajstu pokazać

Nawigaciska lajsta presenterej zmóžnja, prezentaciju z tłóčatkami deleka nalěwo na wobrazowce wodźić, pak z pokazowakom myški pak direktnje při pokazowanju, jeli so dótknjenska wobrazowka wužiwa.

Dalokowodźenje

Dalokowodźenje zmóžnić

Podawa, zo chceće dalokowodźenje Bluetooth zmóžnić, mjeztym zo Impress běži. Znjemóžńće Dalokowodźenje zmóžnić, zo byšće dalokowodźenje znjemóžnił.

Wotkaz was ke k dispoziciji stejacym nastajenjam za instalowanje nałoženja na wašim graće wjedźe.

Prošu podpěrajće nas!